eStřechy.cz   -   informační portál o střechách
 

STAVEBNÍ SLOVNÍK

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W-Z

 
WC
zkratka pro splachovací záchod, který slouží k odvedení fekálií.
Xylolitová podlaha
elastická, teplá bezspárová podlahovina z měkké dřevité moučky a magnezitu jako pojiva. Dnes už není běžná.
Zabezpečení staveniště
Dodavatelská firma je zodpovědná za stroje a přístroje na staveništi. Tabulka s nápisem „Vstup zakázán" nestačí z hlediska zajištění bezpečnosti. Nejlepší je staveniště ohradit plotem vysokým minimálně 1,80 m.
Zadání
V zadání jsou stanovena všechna množství, materiály a činnosti pro jednotlivá řemesla. Zadání slouží řemeslníkům jako podklad pro nabídku.
Zadání územně plánovací dokumentace
Obsahuje zejména pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území, stanovení podmínek rozvoje území a ochrany jeho hodnot, stanovení požadavků na obsah a rozsah územně plánovací dokumentace včetně případných požadavků na zpracování alternativ nebo variant řešení. Dřívější pojmy „územně-hospodářské zásady“ a „program rozvoje“ opuštěny.
Zahrada
Pozemek vymezený oplocením, popř. i budovou, určený převážně k pěstování rostlin; podle způsobu ztvárnění a využitím specifický charakter (historická, školní, botanická , produkční). Francouzská zahrada - pravidelná zahrada uspořádaná podle zásad francouzské barokní a barokně-klasicistní tvorby; nesprávně i přenesený název pro formální symetrickou kompozici objektu zeleně v širokém slova smyslu. Anglický park - park komponovaný na principu volného uspořádání ploch a prvků, nesprávně i přenesený název pro krajinářskou kompozici v širokém slova smyslu. Předzahrádka - menší upravená plocha zeleně mezi obytným domem a komunikací nebo chodníkem; zpravidla převládá okrasná funkce.
Zahradní a krajinářská architektura
Specializace oboru sadovnictví a krajinářství, zabývající se studiem, plánováním a projektováním systémů, objektů, prvků a doplňků zeleně v sídlech a krajině.
Zahradní a krajinářská tvorba
Specializovaný obor zahradnictví, zabývající se plánováním, projektování, zakládáním, péčí, ochranou a správou zeleně v sídlech a krajině.
Zahradní a krajinářský architekt
Odborně vyškolený projektant systémů, objektů, prvků a doplňků zeleně v sídle a krajině („autorizovaný architekt pro obor zahradní a krajinářská tvorba“ je osoba, které byla udělena autorizace podle příslušného zákona a byla zapsána v seznamu autorizovaných architekt ů, „autorizovaný architekt pro projektování územního systému ekologické stability“ je obdobně osoba, které byla udělena autorizace podle příslušného zákona a byla zapsána v seznamu autorizovaných architekt ů).
Zájmové území
Zájmové území je území přilehlé k obci, ve kterém převládají současné nebo výhledové vztahy k této obci a ve kterém se uspořádání musí řešit ve vzájemné funkční a technické závislosti s touto obcí.
Základ
každá budova je postavena na základech. Základ přenáší zatížení budovy na základovou půdu. Druh základu je dán velikostí a tvarem budovy, ale i únosností zeminy na stavebním pozemku.
Základní komunikační síť
Soustava kapacitních komunikací, umožňující jednak odvedení dálkové a tranzitní dopravy mimo zastavěné území města i organizovaný vstup dopravy do města, jednak rozptyl vozidel do vnitřní komunikační sítě. Významově blízký je pojem komunikační skelet.
Základová spára
plocha, na níž je založena budova.
Základová vana
jestliže suterén zasahuje pod úroveň hladiny spodní vody, je nutno vytvořit vanu z vodotěsného betonu.
Záklop
podlaha mezi dřevěnými trámy na vložení výplňového materiálu.
Zaměření stavby
Zaměření stavby je důležité např. při přestavbě staršího objektu, k němuž chybějí výkresy, nebo v případě, že se novostavba podstatně odchýlila od původního projektu.
Zápachový uzávěr
kanalizační trouba ve tvaru S, v níž stojí voda a která zabraňuje šíření pachu.
Zárubeň
vnitřní obložení dveřního otvoru. Slouží k zavěšení dveří. Zárubeň je přímo upevňována do otvoru ve zdivu. Rozlišují se ocelové a dřevěné zárubně.
Záruka
garance řemeslníka, případně stavebního podnikatele, vůči zákazníkovi, resp. stavebníkovi, ze které vyplývá ručení za prokazatelné závady vzniklé v důsledku chybné práce.
Zařízení dopravní
Stacionární technické zařízení tvořené buď pouze dopravní tratí (potrubí, žlab, skluz) nebo konstruované jako nedílný celek tvořený dopravní tratí a po ní se pohybujícím za řízením (transportér, výtah, lanová dráha, eskalátor). Pojem zařízení pro dopravu v klidu zahrnuje zařízení různých typů pro parkování a odstavení vozidel.
Zásady a limity
Pro každou úroveň plánování (region, obec, sídlo, zóna) jsou v souvislosti s jinými předpisy (ochrany životního prostředí, zemědělské půdy aj.) stanoveny limity, které omezují „volné“ využití území (ploch). Pojem limity je v praxi českého územního plánování často frekventovaným pojmem. Zásady a limity využití a uspořádání území jsou závazné podmínky realizovatelnosti záměrů územního plánování. Určují účel, způsob, ohraničení a podmínky uspořádání a využití území. Limity využití omezují, vylučují, případně podmiňují umísťování staveb, využití území a opatření v území. Zásady a limity se prolínají a nelze je vzájemně oddělit. Promítají se do územně plánovací dokumentace jako závazné regulativy.
Zásady územního rozvoje
Zásady územního rozvoje jsou základním nástrojem koordinace rozvoje kraje a územně plánovací činnosti obcí. Upřesňují požadavky politiky územního rozvoje, stanoví komplexní podmínky a požadavky na uspořádání území kraje a jeho složek, včetně vymezení a rozmístění nejvýznačnějších investic, rozvojových a chráněných území a rámcových podmínek pro rozmístění investic ve veřejném zájmu.
Zástavba kompaktní a rozvolněná
Pojmy, vyjadřující spektrum možností zastavění daného území od souvislé blokové zástavby až po převážně samostatné objekty nebo jejich skupiny. Pro jemnější členění může sloužit soustava pojmů užívaná ÚRM hl.m. Prahy v Metodickém pokynu k ÚPn hl.m. Prahy. Ten definuje rozvolněnou zástavbu městského typu jako samostatné stavby, skupiny staveb nebo stavby v otevřených blocích, které nemusí tvořit souvislou uliční frontu, zástavbu městského typu jako uzavřené nebo polootevřené bloky a objekty tvořící souvislou uliční frontu, kompaktní zástavbu městského typu jako převážně uzavřené bloky a souvislou uliční frontu, velmi kompaktní zástavbu městského typu jako uzavřené bloky tvořící souvislou uliční frontu s vysokou mírou využití území.
Zástavba nízkopodlažní
Dle obvyklé konvence zástavba do čtyř nadzemních podlaží.
Zástavba vysokopodlažní
Dle obvyklé konvence zástavba nad osm nadzemních podlaží. „Středněpodlažní“ zástavba zahrnuje objekty mezi čtyřmi až osmi NP.
Zastavěná plocha pozemku
Součet zastavěných ploch jednotlivých budov na pozemku. K tomu je východiskem výpočet „zastavěné plochy budovy“, která je dle Útvaru rozvoje hl.m. Prahy plochou půdorysného řezu budovy, vymezenou vnějším obvodem svislých konstrukcí v 1.NP, zvětšenou o plochu vykonzolovaných prvků umístěných níže než 3 m nad terénem nebo přesahujících přes vnější obvod svislé konstrukce více než 1,2 m.
Zastavěné území obce
Současně zastavěné území obce tvoří jedno nebo více oddělených zastavěných území ve správním území obce. Při určování současně zastavěného území obce se vychází z údajů katastru nemovitostí. Hranici jednoho současně zastavěného území tvoří uzavřená obalová čára, zahrnující soubor a) stavebních parcel (zastavěných ploch a nádvoří) a pozemkových parcel, které s nimi sousedí a slouží účelu, pro který byly stavby zřízeny (povoleny a kolaudovány), b) parcel zemědělských pozemků a vodních ploch, obklopených parcelami uvedenými pod písmenem a); parcely jiných zemědělských pozemků stejně jako lesních pozemků se do zastavěného území obce nezahrnují, c) parcel ostatních ploch; z nich dráhy, dálnice, silnice a ostatní komunikace pouze v případě, že jsou obklopeny parcelami uvedenými pod písmeny a) a b).
Zastavění bodové
Volné, avšak vyvážené seskupení obytných budov kubického nebo věžového charakteru. Výška zastavění je stejnorodá a jejich situační vzájemné uspořádání je voleno v odstupech hygienicky přípustných a kompozičně svázáno s přírodními hodnotami území. Pojmu bodový dům se užívá pro objekt, který je charakteristický kubickým nebo věžovým tvarem. Naopak tzv. dům deskový se nejčastěji vyskytuje jako protáhlý chodbový či pavlačový objekt, ale i jako schodišťový dům se sekcemi řazenými za sebou.
Zastavění hnízdové
Typ zastavovací soustavy. Prostor „hnízd“ je vymezen stavbami, vůči krajině je uzavřený či polootevřený, charakterizuje jej vysoká obyvatelnost vnitřního prostranství.
Zastavění hřebínkové
Typ zastavovací soustavy. Otevřená, na sebe navazující bloková zástavba, rytmizovaná vzhledem ke komunikaci nebo i do volné přírody,výškově stejnorodá nebo diferencovaná. Typický typ zastavění pro pravoúhlou osnovu, avšak dle terénní konfigurace má i vějířové nebo zalomené prostorové uspořádání.
Zastavění kobercové
Typ zastavovací soustavy. Hustá skladba jedno až třípodlažní zástavby ve větším územním celku v pravoúhlé zastavovací soustav ě, zvenčí dopravně zpřístupněné a kompozičně ucelené.
Zastavění konkávní a konvexní
Vyduté či vypouklé vymezení prostoru budovami.
Zastavění meandrové
Typ zastavovací soustavy. U sběrné komunikace vytváří zálivy se slepými obytnými ulicemi. Obytné domy bývají řazeny ve stejnorodých výškách a v rektogonálně nebo jinak pravidelně zalamované osnově.
Zastavění organické
Zastavění, uzpůsobené v seskupení hmot a prostorů přirozeným podmínkám daného místa. Respektuje terénní konfiguraci, obohacuje použitou vícesměrnou osnovou zastavění a diferencovanou výškovou hladinou prostorovou soustavu.
Zastavění perimetrální
Přeloženo „obvodové, hraniční“ . Řadová nebo zalamovaná skladba budov, sledující v konfiguraci okraj bloku nebo superbloku s vnitřním volným prostorem.
Zastavění pilové
Řazení objektů šikmo ke komunikaci v pravidelných nebo rytmizovaných odstupech.
Zastavění rektogonální
Pravoúhlé vzájemné řazení budov v blokové, skupinové a volně pojaté sestavě
Zastavění řadové a řádkové
Řadové zastavění představuje souvislé nebo přerušované řady zástavby podél komunikace. Naproti tomu „řádkové zastavění“ představuje přímé nebo odskakované řazení objektů do řádek kolmých nebo šikmých ke komunikaci
Zastavění šachovnicové
Blokové či volné zastavění v pravoúhlé uliční osnově.
Zastavění terasové
Využití sklonitého terénu pro řazení objektů nad sebou, umožňuje vznik nástřešních teras.
Zastavění vějířové
Vějířovité (řádkové) řazení objektů v měnící se osnově zastavění, která většinou odpovídá konfiguraci terénu.
Zastavitelná plocha
plocha, která je v územním plánu určená stavební čárou, stavební hranicí nebo stavební hloubkou.
Zastavitelné území
Zastavitelné území tvoří plochy vhodné k zastavění, vymezené schváleným územním plánem obce, případně regulačním plánem.
Zásuvka
slouží pro napojení různých elektrických přístrojů v domácnosti na elektrický proud.
Zásyp
vyplnění pracovních a dutých prostor po výkopu při výstavbě suterénního zdiva, šacht, opěrných zdí atd. Uvedený prostor se vyplní štěrkem nebo drtí.
Závaznost územně plánovací dokumentace
Závazná část územně plánovací dokumentace je vyjádřena ve formě regulativů, obsahujících závazná pravidla, která omezují, vylučují, popřípadě podmiňují umisťování staveb, využití území nebo opatření v území a stanoví zásady pro jeho uspořádání. Regulativy územního plánu obce a regulačního plánu, vyhlašované obecně závaznou vyhláškou obce, jsou navrhovány v souladu s požadavky podle zvláštních předpisů.
Zazelenění střechy
vedle estetického vzhledu má zazelenění střech i jiné výhody, působí např. jako přídavná tepelná a zvuková izolace. Sklon střechy má být 2 - 3 %. Rozeznáváme extenzívní a intenzívní výsadbu.
Zdicí prvky
zdicí prvky ze všech materiálů, existují v různých formátech a provedeních. Formáty jsou stanoveny.
Zdivo z lomového kamene
je vytvářeno z hrubých lomových, dále neopracovaných ani neosekaných kamenů. Kameny jsou přibližně stejně velké a stejně silné a nemají rovné hrany, což právě působí opticky přitažlivě.
Zeleň
Soubor tvořený živými a neživými (přírodními nebo umělými) prvky zeleně, záměrně založenými nebo spontánně vzniklými, o které je zpravidla pečováno sadovnicko krajinářskými metodami; výjimečně jej může tvořit i jen jeden vegetační prvek. V územním plánování se zelení zpravidla rozumí funkční náplň území (ČSN-SK). Obecní zeleň -zeleň v majetku obce. Soukromá zeleň - zeleň ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob s výjimkou obce a státu. Zeleň veřejnosti volně přístupná - bez omezení, na pozemku veřejném i pozemku ve vlastnictví právnické nebo fyzické osoby, která k takové mu způsobu využívání objektu zeleně dala souhlas. Zeleň veřejnosti omezeně přístupná - za určitých podmínek časových či finančních, stanovených vlastníkem. Zeleň veřejnosti nepřístupná - tj. přístupná pouze vymezené skupině občanů (školní, nemocniční) „Veřejná zeleň“ je starší název pro různé druhy zeleně volně přístupné veřejnosti bez ohledu na majetkové vztahy k pozemku. Krajinná zeleň - zeleň mimo zastavěné území sídla. Sídelní zeleň - zeleň v zastavěném území sídla. Rozptýlená zeleň - maloplošné porosty, skupiny rostlin a solitérní rostliny, které nejsou součástí jiného druhu zeleně. Liniová zeleň - doprovází liniové stavby a přírodní nebo umělé vodoteče i vodní nádrže. Mobilní zeleň - tvoří rostliny v přemístitelných nádobách.
Zeleň - objekt, plocha, prvek
Objekt zeleně - Prostorově vymezený útvar, tvořený jedním nebo více prvky zeleně, zpravidla záměrně komponovaný nebo dotvářený podle biologických, technických a estetických zásad. Plocha zeleně - výměra objektu zeleně ale i dříve používaný výraz pro objekt zeleně. Prvek zeleně - základní skladební jednotka objektu zeleně; prvky zeleně se dělí na živé (biotické) a neživé (abiotické), které se dále třídí na přírodní (skály, přírodní vodní toky a plochy apod.) a umělé (cesty, zpevněné plochy, hřiště, drobné stavby, plastiky, sochy, bazény, rybníky
Zemědělská kultura
Soubor pozemků, které se vyznačují stejnorodým zemědělským využitím po delší řadu let nebo trvale slouží stejnorodému výrobnímu určení. (Zásady a pravidla územního plánování.
Zemědělský půdní fond
Základní přírodní bohatství země, nenahraditelný výrobní prostředek umožňující zemědělskou výrobu. Jedno z hlavních složek životního prostředí. Je tvořen pozemky zemědělsky obhospodařovanými (orná půda, vinice, chmelnice, ovocné sady, louky, pastviny = zemědělská půda) , zemědělskými pozemky dočasně neobdělávanými, dále rybníky s chovem ryb nebo vodní drůbeže, nezemědělskou půdou potřebnou k zajištění zem. výroby, jako jsou polní cesty, závlahová a odvodňovací zařízení, ochranná opatření proti erozi apod. Ochranou ZPF se míní zajištění šetrného zacházení s pozemky v zájmu ochrany kvantity (rozlohy) a kvality ZPF. Trvalé nebo do časné užití půdy pro nezemědělské účely se provádí za odvody a nazývá „odnětím půdy ze ZPF.
Zemní práce
všechny práce související s pohybem zeminy na staveništi: odvoz zeminy, výkop stavební jámy až k základové spáře suterénu. Rozložení humusu a vyrovnání půdy na pozemku.
Zemní vlhkost
před zahájením stavby musí znalec posoudit základovou půdu (geologický posudek půdy). Po postavení objektu již nelze zabránit nežádoucím účinkům tlakové nebo vzlínající vody.
Zimní zahrada
může sloužit k různým účelům; vytvoří doplňkový obytný prostor, umožní využití sluneční energie (čímž se ušetří náklady na vytápění), osvětlí tmavé prostory.
Změna využití
jsou-li části stavby přestavěny, aby plnily jiné účely, hovoří se o změně využití.
Zóna
Část území města (nebo aglomerace) zpravidla vymezená podle zvoleného kriteria, jež zdůrazňuje určitou homogenitu prostorových, funkčních, historických aj. parametrů, zařízení a vlastností, případně specifických vazeb, jež se realizují v určitém vymezitelném prostoru. Zónu lze vymezit typologicky (kompaktní zástavba), funkčně (obytná zóna), historicky (zastoupení historických objektů) . Podle převahy funkcí lze dělit zóny na monofunkční (převládá jedna funkce), polyfunkční (převládají dvě nebo více výrazných funkcí), smíšené (žádná z několika zastoupených funkcí není mimořádně výrazná).
Zóna obytná
Oblast, ve které pobytová funkce značně převládá nad funkcí dopravní. Tato oblast je ohraničená základním značením, umožňuje pohyb chodců, cyklistů a motorových vozidel za stanovených podmínek. Skládá se z jedné či více obytných ulic a zklidněných ploch.
Zóna pěší
Jedna nebo více zklidněných komunikací obchodního nebo historického jádra města s možností připuštění obslužné motorové dopravy za stanovených podmínek provozu.
Zóna výrobní
Část území, zahrnující zóny pro průmyslovou výrobu, zemědělskou výrobu, zóny pro skladové obvody, okrsky a objekty.
Zpracování a zpracovatel územně plánovací dokumentace
Zpracování územně plánovací dokumentace je projektová činnost, která se považuje za vybranou činnost ve výstavbě (stavební zákon č. 5O, § 46a /3/). Zpracovatel je právnická nebo fyzická osoba, která zpracovává územně plánovací dokumentaci a územně plánovací podklady na základě smlouvy.
Zpracování územně plánovací dokumentace
Zpracování územně plánovací dokumentace je proces zahrnující přípravné práce, nevyhnutelné doplnění průzkumů a rozborů, zpracování konceptu řešení a zpracování návrhu územně plánovací dokumentace. Zpracovatel je právnická nebo fyzická osoba, která zpracovává územně plánovací dokumentaci a územně plánovací podklady na základě oprávnění a smlouvy.
Ztužující věnec
nosníky, které rozdělují zatížení na nosné vnější a vnitřní stěny. Mohou být spojeny s monolitickým stropem nebo okenními překlady ze železobetonu.
Zvláště chráněná část přírody
Zvláště chráněná část přírody je velmi významná nebo jedinečná část živé či neživé přírody; může jí být část krajiny, geologický útvar, strom, živočich, rostlina a nerost, vyhlášený ke zvláštní ochraně státním orgánem podle části třetí nebo čtvrté tohoto zákona.
Zvláště chráněná území
Území přírodovědecky nebo esteticky velmi významné, chráněné právním předpisem; kategorie zvláště chráněných území jsou: národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky. K bližšímu určení způsobu ochrany přírody národních parků a chráněných krajinných oblastí se vymezují zpravidla čtyři, nejméně však tři zóny odstupňované ochrany přírody.
Zvláště chráněné území přírody
Velmi významná nebo jedinečná část živé přírody, vyhlášená orgánem přírody ke zvláštní ochraně.
Zvuk
zvukové vlny se šíří vzduchem ve formě tlakových kmitů. Pro lidské ucho je zvuk slyšitelný ve frekvenci od 10 000 do 20 000 kmitů za sekundu (hertz).
Zvuková izolace
má zabránit průniku zvuku do sousedních
Žadatel
Žadatel je ten kdo podává žádost o vydání územního rozhodnutí. Předpokládá se, že žadatel má k předmětnému pozemku nebo stavbě vlastnické nebo jiné právo opravňující jej využít pozemek pro navrhovaný účel. Pokud toto právo nemá, je k rozhodnutí o umístění stavby na pozemku, žádost na využití takového pozemku, či o dělení nebo scelování pozemků třeba souhlasu vlastníka tohoto pozemku (s výjimkou vyvlastnění a ve zvláštních případech uvedených v zákoně).
Žádost o stavební povolení
žádost stavebníka o povolení stavebního záměru. Vyplněný formulář se podává spolu se stavebními podklady u příslušného stavebního úřadu.
Žaluzie
vodorovné lamely z tenkého hliníkového plechu nebo plastové; jsou spojeny šňůrkami, kterými se nastavují. Lze je vytáhnout nebo navinout.
Životní prostředí
Životní prostředí je vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie.
Životní styl
Způsob života jednotlivce, skupiny osob nebo sociální skupiny (rodina) charakteristický hmotnými i nehmotnými podmínkami existence,metodami a podmínkami práce, povahou zdrojů, formami bydlení, chováním v určitých situacích a rolích, sociálními vztahy, preferencemi, žebříčkem hodnot, formou spotřeby zboží a služeb, způsobem trávení volného času, vztahem k životnímu prostředí.
Životní úroveň
Průměrné podmínky pro život jednotlivce v daném státě, vztahované většinou k dostupnosti materiálních statků a měřené prostřednictvím spotřebního koše, příjmů, vlastnictví nemovitostí a předmětů dlouhodobé spotřeby, resp. jednoduše hrubým domácím produktem na jednoho obyvatele. Vhodnějším měřítkem životní úrovně je HDI, které vedle materiálních aspektů zvažuje i aspekty sociální (kvalita života).

InfoStřechy - odborné články a informace - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy