eStřechy.cz   -   informační portál o střechách
 

STAVEBNÍ SLOVNÍK

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W-Z

 
Valbová střecha
má střešní plochy skloněné ke čtyřem stranám obvodu budovy.
Vápenopískové cihly
zdicí prvky z vápna a převážně křemičitého kameniva (písku), které jsou po promísení složek lisováním a vibrací zformovány, zhutněny a pod tlakem páry vytvrzeny.
Vazba cihlového zdiva
označuje druh a způsob sestavení zdiva z cihel.
Vaznice
vodorovné nosníky krovu, které přenášejí zatížení krokví.
Vaznici střední
osazenou mezi hřebenem a okapovou voznicí.
Vazný trám
mohutný trám, který prochází celým rozpětím stavby. Je podepíraný vnitřní stěnou a uložený na obvodových stěnách. Do tohoto trámu jsou čepem zakotvené sloupky.
Věcná břemena stavby
Stavební úřady poskytují příslušné informace. Věcná břemena stavby jsou např. práva na průchod přes pozemek, nároky spojené se zásobováním elektrickým proudem nebo s rozvodem telekomunikací, atd.
Věcné břemeno
Omezuje vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného, a to tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet nebo něco konat.
Vedení stavby
Vedení stavby může převzít jen odborník s prokazatelnými znalostmi o stavebních materiálech a jejich zpracování na stavbě.
Vedlejší stavební náklady
náklady na vypracování projektů včetně statického výpočtu, honoráře za posudky a inženýrskou činnost, úřední poplatky, náklady na telefon, fotokopie a náklady na dopravu, atd.
Vegetace
Soubor rostlin, přirozených rostlinných společenstev a záměrně založených porostů. (ČSN 83 9001. Sadovnictví a krajinářství. Základní odborné termíny a definice.)
Venkovní nátěry
smějí být použity jen nátěrové hmoty, které jsou vyzkoušené z hlediska namáhání vrstvy nátěru působením světla a povětrnostních podmínek.
Venkovní schodiště
schodiště, které vede zvenku po budově do vyššího podlaží. Není běžné, ale v některých případech má své opodstatnění. Při dodatečném dostavění je k němu zapotřebí povolení.
Venkovský sídelní útvar
Sídelní útvar, jehož půdorys je výrazně ovlivněn zemědělskou výrobou a jehož zastavění je převážně 1-2 podlažní. Velikost zpravidla nepřekračuje konvenčně stanovenou hranici 5000 obyvatel, hustota obyvatel nepřekračuje 70 osob/ha a nejméně 15 % ekonomicky aktivního obyvatelstva je zaměstnáno v zemědělství. Značná část obyvatel vyjíždí za prací a občanským vybavením do vyšších středisek osídlení.
Veřejná správa
Veřejnou správou se ve společnosti zorganizované ve stát rozumí správa veřejných záležitostí, realizovaná jako projev výkonné moci. Veřejnou správu vykonává především stát, a to prostřednictvím svých orgánů, a dále ji vykonávají další veřejnosprávní subjekty jako představitelé a nositelé veřejné moci. Jde o veřejnoprávní korporace, které vykonávají veřejnou správu svým jménem a ve své působnosti a správa jimi vykonávaná je svou povahou samosprávou. Obvykle členíme veřejné korporace na územní (obce, kraje) a zájmové (komory, svazky, grémia).
Veřejné jednání
Věcný záměr předpokládá založení nového režimu námitkového řízení, ve kterém budou na veřejných jednání projednávány námitky vlastníků, předpokládá rovněž formu “řádného přezkumu”, tj. vyřízení nesouhlasu s rozhodnutím o těchto námitkách v rámci dobrozdání příslušného orgánu územního plánování a také možnost následného přezkumu soudem. Zahájení územního řízení oznámí stavební úřad veřejnou vyhláškou, ve které uvede lhůtu pro podání námitek, stanovisek a připomínek k návrhu nebo stanoví termín ústního jednání, spojeného s místním šetřením (veřejné jednání), na kterém nejpozději mohou být uplatněny námitky, stanoviska a připomínky k návrhu.
Veřejně prospěšná stavba
Veřejně prospěšná stavba je určena pro veřejně prospěšné služby a pro veřejně technickou a dopravní infrastrukturu a veřejnou zeleň v území, podporující rozvoj a ochranu životního prostředí (stavba pro zneškodňování odpadů, pro zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod, pro veřejnou dopravu, pro veřejné školství, pro veřejnou správu apod.).
Veřejné prostranství
Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
Veřejnost
Veřejnost v územním plánování tvoří občanské iniciativy, spolky, sdružení a zájmové skupiny existující (případně vznikající) proto, aby ovlivnily proces územního plánování, zasáhly do výstavby určitých celků atd.
Veřejný zájem
Veřejný zájem je takový zájem, který je výrazem potřeb a zájmů společnosti a který takto chápe a prosazuje legitimní veřejná moc. Jeho rozhodujícím rysem je mocensky garantovaná převaha nad zájmem či zájmy soukromými. Ve veřejném zájmu lze věc vyvlastnit nebo vlastnické právo omezit, nelze-li dosáhnout účelu jinak, a to jen na základ ě zákona, jen pro tento účel a za náhradu. Stavební zákon umožňuje ve veřejném zájmu vyvlastnit pozemky a stavby pro pět účelů.
Věšadlová stolice
se používá tam, kde je třeba ze statických důvodů vylehčit dlouhý vazný trám, který nelze zespodu podepírat střední stěnou
Vícegenerační dům
pokud žijí dvě nebo tři generace v jednom domě, ale v oddělených bytových jednotkách.
Vícerodinný dům
dům, který má více než dvě bytové jednotky (bez nájemního bytu).
Vícevrstvé stěny
konstrukce stěny ze dvou nebo více vrstev zdiva uložených v odstupech od sebe, pro zlepšení tepelné izolace a ochrany proti vlhkostí i zvukové izolace.
Vikýř
střešní díl se zabudovanými okny vyčnívající ze střešní plochy.
Vlastní prostředky
finanční prostředky, jimiž stavebník disponuje - hodnota zaplaceného pozemku, vlastní kapitál, pohledávky stavebního spoření.
Vlastnické právo
Vlastnické právo je věcné právo, které poskytuje nejširší možnost přímého právního panství nad věcí. Je to právo absolutní, tj. působí vůči všem ostatním, kteří musí vlastnictví jiného respektovat a musí se zdržet všeho, co by oprávněného rušilo v jeho právu. Předmětem vlastnictví jsou věci. Zvláštní zákon stanoví, které věci mohou být předmětem vlastnictví pouze státu nebo určených právnických osob (nabývání vlastnictví).
Vlhkost vzduchu
vzduch obsahuje zpravidla vlhkost ve formě vodní páry. Čím vyšší teplota, tím větší množství vlhkostí může vzduch pojmout.
Vnější tepelná izolace
promyšlenou izolací vnějších stěn lze ušetřit až 20 % nákladů na topení. Z hlediska stavební techniky je vnější izolace lepší než vnitřní.
Vnitřní stěny
stěny uvnitř budovy; mohou být nosné nebo nenosné, z materiálů s vyšší nebo nižší objemovou hmotností, plné zdivo nebo prefabrikované stěny.
Vodní pára
voda v plynném skupenství, která je v proměnlivém množství obsažena ve vzduchu. Vodní pára má snahu se rovnoměrně rozptýlit a difundovat stavebními materiály.
Vodoinstalační armatury
vodní ventily, sprcha a její hadice a též všechny klapky, ventily, uzavírací a škrtící ventily, šoupátka atd.
Vodorovná izolace
má chránit zdivo suterénních stěn před vzlínající vlhkostí.
Vodováha
umožňuje zabudovat či zamontovat do svislé a vodorovné polohy jednotlivé stavební dílce, zařizovací předměty, obrazy, police, skříně.
Vodovodní řad
Součást vodovodní sítě, sloužící k dopravě vody a k hromadnému zásobování vodou. Podle funkce se člení na přiváděcí (propojuje zdroj s místy koncentrovaných odběrů), rozváděcí (dopravuje vodu do jednotlivých míst spotřebiště) a zásobovací (přivádí vodu z rozváděcího řadu k místům spotřeby, spotřební místa jsou na něj napojena bezprostředně).
Volná krajina
Volná, přírodní krajina je část zemského povrchu vně zastavěných území sídel; převládají v ní prvky přírodní nad prvky technickými (dříve extravilán).
Volná, přírodní krajina
Část zemského povrchu vně zastavěných území sídel; převládají v ní prvky přírodní nad prvky technickými (dříve extravilán).
Vybavení území
Vybavení území je dáno druhovou strukturou a kapacitou za řízení, která se na území nacházejí a která slouží různým lidským činnostem (např. počet bytů, druh a kapacity občanského vybavení, druh a kapacity technických sítí apod.) Vybavení je tedy charakterizováno funkčními (účelovými) jednotkami.
Vybavení základní a vyšší
Vybavení tvoří vybavení občanské, komerční, dopravní a technické. Základní vybavení: Zařízení, jež se váží bezprostředně k základním obytným jednotkám - obytné skupině, obytnému okrsku. Jsou to zařízení školská, jesle, centra společenského a obchodního vybavení, základní rekreační a sportovní vybavení. Z jiných typů vybavení sem patří zejména odstavné plochy a technické vybavení. Vyšší vybavení: Náleží k vyšším obytným souborům (čtvrť, obvod, městský sektor) a je již vázáno na motorovou dopravu. Patří sem nákupní centra, společenská centra, školská a informační centra, centra volného času, sportu a rekreace atd. Kromě obvyklé vazby na bydlení mohou být tato centra vázána i např. na městské centrum nebo naopak na přírodní prostředí (rekreace).
Vybraná činnost ve výstavbě
Činnost, jejíž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě. Mohou ji vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k výkonu této činnosti dle zvláštního předpisu. Právnické osoby mohou tuto činnost vykonávat jen tehdy, zabezpečí-li její výkon fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu vybraných činností ve výstavbě.
Výjimečně přípustná stavba
Stavba s výjimečně přípustným funkčním využitím, které nemusí zcela odpovídat hlavní funkční náplni v území. Jde o funkce, jejichž poloha, množství a kapacita může narušit charakter území.
Výkop
zemina získaná vybagrováním při výkopových pracích na stavebních jámách a při výkopech pro potrubní vedení je následně odhrnuta do stran nebo odvezena.
Výkvěty
vytváření malých, bílých krystalků na zdivu, které jsou nejčastěji obklopeny vlhkými skvrnami. Je třeba stanovit, zda výkvěty pocházejí z použitých zdicích prvků, nebo z malty.
Výměna
jsou-li nosné stavební dílce přerušeny většími otvory (např. komínem), musí být silové účinky převedeny na sousední konstrukční prvky.
Výměník tepla
založen na principu, kdy horká voda protéká potrubím přes studenou vodu a odevzdá přitom studené vodě teplo a zároveň se ochladí.
Vymývaný beton
betonové prvky, jejichž povrchovou vrstvu tvoří štěrk nebo drť.
Výpočet výměr
k sestavení výkazu prací (soupisu prací) a k zjištění nákladů projektant provede výpočet výměr.
Výroba nerušící
Výroba, která svým provozováním, výrobním a technickým za řízením nenarušuje negativními účinky a vlivy provoz a užívání staveb a za řízení ve svém okolí a nezhoršuje životní prostředí souvisejícího území nad přípustnou míru. (Územní plán SÚ hl. m. Prahy a vyhláška HMP č. 32/1999 Sb., o závazné části územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy.)
Výrobní okrsek
Menší část zóny pro průmyslovou výrobu , v níž jsou koordinovanou výstavbou soustředěny malé, hygienicky nezávadné průmyslové závody, provozovny místního průmyslu atd., které nemají rušivý vliv na okolí a které využívají společné technické sítě a zařízení, případně společná zařízení sociální, zdravotnická, administrativní budovy apod.
Vyrovnávací hmota
plastová hmota na vyrovnání potěrových nebo betonových ploch.
Vyschnutí stavby
novostavba potřebuje dostatek času na to, aby řádně vyschla. V časové tísni je možno zadat speciálním firmám, aby zabezpečily schnutí stavby. Vyschnutí lze urychlit výkonnými topnými agregáty.
Výstavba
Prostorově ucelená nebo technicky samostatná, účelově určená část stavby. Pojmu objekt se užívá pro prostorově, funkčně a technicky definovaný celek na úrovni stavby nebo její části, popřípadě pro celek s výstavbou související (objekt zařízení staveniště, objekt na sousedních pozemcích).
Výstavba podkroví
pod šikmou střechou lze získat kvalitní obytný prostor. Plocha střešních nebo vikýřových oken má tvořit nejméně 1/3 půdorysné plochy místnosti.
Výstupní čára
osa schodištního ramene.
Výška hlavní římsy
Výška hlavní římsy nad přilehlým terénem. Udává se většinou jako maximální přípustná, a to nejčastěji v relativních kótách. Měří se zpravidla ve středu průčelí každé jednotlivé budovy, výjimečně dlouhá průčelí budov lze pro potřeby stanovení výšky hl. římsy rozdělit na menší úseky.
Výška okapu
vzdálenost mezi povrchem terénu a okapem.
Výška podlaží
je svislá vzdálenost mezi horní hranou podlahy a horní hranou nad ní nebo pod ní ležící podlahy.
Výška stavby
Max. výška stavby, tj. součet výšky hlavní římsy a výšky střechy.
Výška střechy
Měří se vzhůru od hlavní římsy, je také rozdílem celkové výšky stavby a výšky hlavní římsy.
Výšková hladina zástavby
Výška staveb nad přilehlým terénem Je dána převládající výškou hřebenů střech či atik rovných střech v charakteristickém vzorku zástavby v dané lokalitě Rozlišuje se podrobněji výšková hladina vyrovnaná, stejnorodá (s nepodstatnými rozdíly) a málo či více diferencovaná.
Vyšší územní samosprávný celek (VÚSC)
Vyšší územní samosprávné celky jsou vedle základních územních samosprávných celků (tj. obcí) vyšší úrovní územních společenství občanů, která mají právo na samosprávu a jsou samostatně spravována zastupitelstvem. Podle ústavního zákona č. 347/1997 Sb. jsou vyššími územními samosprávnými celky kraje.
Vytápění horkým vzduchem
vzduch slouží jako teplonosné médium. Ohřátý vzduch je pomocí ventilátorů vháněn do prostor, které se tak relativně rychle ohřejí.
Vytápění nočním proudem
aby byl využit levný noční tarif pro odběr elektrického proudu, je výhodné použít akumulační kamna na noční proud.
Využití dešťové vody
použitím dešťové vody na zavlažování zahrady, splachování WC a pro provoz pračky lze ušetřit mnoho vody. Z tohoto důvodu je dešťová voda shromažďována do nádrže (cisterny).
Využití území
Využití území je vztah činností a hmotných objektů k území, na němž jsou umístěny. Tento vztah je určen účelem a intenzitou současného nebo navrženého využití území.
Vyvlastnění
Pozemky, stavby a práva k nim potřebná k uskutečnění staveb nebo opatření ve veřejném zájmu, je možné vyvlastnit nebo vlastnická práva k pozemkům a stavbám je možno omezit ve vyvlastňovacím řízení rozhodnutím stavebního úřadu a to pro:
a) veřejněprospěšné stavby podle schválené ÚPD,
b) vytvoření hygienických, bezpečnostních a jiných ochranných pásem a chráněných území a pro zabezpečení podmínek jejich ochrany,
c) vykonání asanace sídelního útvaru nebo jeho asanačních úprav podle schválené ÚPD,
d) vytvoření podmínek pro nutný přístup k pozemku a stavbě,
e) vytvoření podmínek pro umístění nebo řádný provoz zařízení státní pozorovací sítě, kterou se zjišťuje stav životního prostředí.
Vyvlastňovací řízení
Vyvlastňovací řízení je procesem vyvlastnění. Tento proces vykonává stavební úřad na návrh orgánu státní správy, právnické nebo fyzické osoby, která má předmět vyvlastnění využít k účelu pro který se vyvlastňuje. Průběh vyvlastnění je stanovený stavebním zákonem ve znění jeho novel.Vyvlastnit je možno pouze tehdy, jestliže není možné dosáhnout cíle vyvlastnění dohodou nebo jiným způsobem. Vyvlastnění musí být v souladu s cíli a záměry územního plánování a ty se dokazují zpravidla územním rozhodnutím. Pokud ú čel, na který se vyvlastňuje, nevyžaduje vydání územního rozhodnutí, zkoumá se soulad s cíli a záměry územního plánování přímo ve vyvlastňovacím řízení. Na základě výsledků vyvlastňovacího řízení vydá stavební úřad rozhodnutí o vyvlastnění.
Významný krajinný prvek
Významný krajinný prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porost ů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.
Výztuž
ocelová vložka v betonu. Skládá se z jednotlivých ocelových prutu, z betonářských ocelových rohoží nebo z kombinace obou.
vzdáleném okolí zdroje emisí.
 
Vzpěradlo
konstrukce, jejíž nosný trám je podepřený vzpěrami, kterými se zatížení přenáší přímo do podpěr.

InfoStřechy - odborné články a informace - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy