eStřechy.cz   -   informační portál o střechách
 

STAVEBNÍ SLOVNÍK

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W-Z

 
Sadovnická, krajinářská, zahradní úprava
Název pro projekt objektu zeleně a rovněž realizovaný návrh, jehož výsledkem je objekt zeleně.
Sádrokartonové desky
průmyslově vyrobené desky pro stropní a stěnové obklady, které se skládají ze sádrového jádra a po obou stranách pevně připojeného kartonu. Tloušťka desek je 10, 12,5, 15 a 18 mm.
Sálavé teplo
působí přímo, na rozdíl od proudění, při němž je místnost ohřívána cirkulací vzduchu. Získává se z kachlových kamen, hypokaustickým nebo podlahovým vytápěním.
Samospráva
Obec má právo na samosprávu; úkoly patřící do samosprávy obce (dále jen „samostatná působnost“) plní v rozsahu stanoveném zákonem a v souladu s potřebami obce.
Samostatná působnost
Do samostatné působnosti obce patří spravování záležitostí, které jsou v zájmu obce a jejích občanů, pokud nejsou svěřeny zákonem krajům nebo pokud nejde o výkon přenesené působnosti, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zvláštní zákon.
Sedlová střecha
má dvě střešní roviny, které se stýkají v hřebeni.
Segregace dopravy
Vyhrazení místa, času, prostoru určitému druhu dopravy. Děje se horizontálním členěním doprav. tělesa nebo vertikálním rozložením do dvou a více úrovní. Segregace může být časová a prostorová, prostorová může mít formu horizontální i vertikální.
Schodištní stupeň
schody musí být bezpečné a pohodlné. Běžný poměr stoupání: 2 výšky podstupnice a 1 šířka stupnice stupně musí dohromady dávat 62,5 cm.
Schodištní zábradlí
schody s více než třemi stupni musí mít schodištní zábradlí.
Schodnice
jsou bočním ohraničením schodištních stupňů.
Schody
skládají se ze stupňů, schodnice a zábradlí.
Schvalovací doložka územně plánovací dokumentace
Hlavní výkresy a textová část schválené územně plánovací dokumentace se opatří schvalovací doložkou, která obsahuje a) označení schvalujícího orgánu, datum schválení a číslo usnesení, kterým byla ÚPD schválena, b) razítko, jméno, funkce a podpis oprávněné osoby pořizovatele, c) razítko, jméno, funkce a podpis zhotovitele, d) datum a číslo jednací stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu ÚPD.
Sídelní soustava
Určitá konkrétní organizace sídelní sítě, v níž sídelní útvary různé velikosti a různého sociálně-ekonomického profilu a významu plní výrazněji specializované funkce, jsou navzájem spjaty ekonomickými, sociálními a technickými vztahy a tvoří funkčně integrovaný organismus se specifickou sídelní strukturou.
Sídelní struktura
Struktura daná rozmístěním, velikostí, členěním a vzájemnými prostorovými i funkčními vztahy sídelních útvarů a ostatních prvků osídlení (dopravní sítě, lineární tahy infrastruktury, výrobní, rekreační a jiné zóny ležící mimo sídelní útvary, prvky krajiny).
Sídelní útvar (též sídlo)
Každá jednotka osídlení, která tvoří uzavřený, od jiných jednotek osídlení prostorově oddělený celek. Typy sídel: venkovské (samota, ví ska, vesnice), městské (městečko, město), přechodné.
Sídlo
Místo způsobilé k trvalému přebývání.
Silnice
Veřejně přístupná pozemní komunikace určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci. Dělení: silnice I., II., III. třídy.
Silniční pozemek
Tvoří těleso dálnice, silnice a místní komunikace a silniční pomocný pozemek.
Síť stoková
Soustava zařízení pro sběr, shromažďování a dopravu tekutých odpadů . Tvoří ji uliční stoky, sběrače a kmenové stoky. Může být „jednotná“ nebo „oddílná“ ( tj. v podstatě soustava dvou stokových sítí, z nichž jedna je pro dešťové a druhá pro ostatní odpadní vody).
Síť vodovodní
Soustava zařízení pro rozvod vody.
Sítě inženýrské
Technický prvek (součást) infrastruktury, mající obvykle charakter liniové stavby.
Sítě technického vybavení
Jsou nadzemní nebo podzemní vedení včetně armatur, zařízení a konstrukcí na vedení, zabezpečující napojení území, obcí, jejich částí a staveb na jednotlivé druhy technického vybavení; podle ú čelu jsou sítě technického vybavení energetické (elektrická silová vedení, plynovodní a tepelná), vodovodní, stokové a telekomunikační, popřípadě jiná vedení (například produktovody).
Skladebné rozměry
modulová koordinace v pozemním stavitelství tvoří podklad pro dimenzování budov, jednotlivých stavebních dílců i zdicích prvků.
Skládka odpadů
Zařízení nebo místo, které je určeno k trvalému uložení odpadů za účelem jejich zneškodnění. Musí odpovídat podmínkám uvedeným v zákoně.
Sklon střechy
úhel mezi povrchem střechy a vodorovnou linií domu. Sklon střechy je často stanoven v územním plánu zastavění.
Sloupek
podpěrný prvek krokve.
Sluneční kolektor
v jeho absorbéru je ohřívána teplonosná tekutina. Ohřátá tekutina proudí v uzavřeném okruhu do akumulátoru tepla, kde ohřívá vodu.
Směrný vodohospodářský plán
Směrný vodohospodářský plán je základním podkladem pro vodohospodářská opatření všech rezortů, pro vodohospodářská opatření při územním plánování a vodohospodářská rozhodování. Je rovněž jedním ze základních podkladů pro hospodaření s vodami a pro vypracování dlouhodobých výhledů odvětví, která mají požadavky na vodní zdroje nebo jinak ovlivňují hospodaření s vodou, popřípadě její jakost. Součástí tohoto plánu je státní bilance zásob povrchových a podzemních vod a jejich jakosti.
Smíšená zástavba (smíšené území)
v územním plánu vyčleněná oblast smíšené zástavby dovoluje různé využití, např. objekty pro provozování živností, řemeslnické služby (které neruší) a bytovou výstavbu.
Sněžník, zachytač sněhu
v oblastech bohatých na sněhové srážky musí být mřížový zachytač sněhu umístěn na střechu budov, které přímo hraničí s veřejnými cestami.
Sokl
část domu mezi povrchem terénu a přízemím. Sokl tvoří nejčastěji přechod mezi suterénem a přízemím.
Solární zařízení
využívají energii slunečního záření pro ohřev užitkové vody a k výrobě elektrické energie.
Soubor staveb
Vzájemně provozně a ekonomicky související stavby, jimiž se uskutečňuje rozsáhlejší výstavba na souvislém území (a také výstavba ke společnému cíli, i na více místech).
Souborné stanovisko
Je zpracováno pořizovatelem na základě výsledků projednání konceptu řešení. Obsahuje pokyny pro dokončení návrhu územně plánovací dokumentace, jeho součástí je návrh rozhodnutí o podaných námitkách. V návrhu souborného stanoviska se posuzuje splnění požadavků zadání, soulad s platnou navazující územně plánovací dokumentací a splnění požadavků uvedených ve stanovisku nadřízeného orgánu územního plánování ke konceptu řešení. V návrhu souborného stanoviska se uvedou pokyny pro zpracování návrhu územně plánovací dokumentace spolu s výběrem jedné alternativy (varianty) z konceptu řešení.
Současně zastavěné území obce
Současně zastavěné území tvoří jedno nebo více oddělených zastavěných území ve správním území obce. Při určování současně zastavěného území obce se vychází z údajů katastru nemovitostí. Hranici jednoho současně zastavěného území tvoří uzavřená obalová čára zahrnující soubor a) stavebních parcel (zastavěných ploch a nádvoří) a pozemkových parcel, které s nimi sousedí a slouží účelu, pro který byly stavby zřízeny (povoleny a kolaudovány) b) parcel zemědělských pozemků a vodních ploch, obklopených výše uvedenými parcelami (parcely jiných zemědělských pozemků stejně jako lesních pozemků se do zastavěného území obce nezahrnují.) c) parcel ostatních ploch ; z nich dráhy, dálnice, silnice a ostatní komunikace pouze v případě, že jsou obklopeny parcelami uvedenými pod písmeny a) a b). Tento pojem nahradil dříve užívaný „ intravilán“.
Součinitel tepelné vodivosti
udává, jaké množství tepla prochází vrstvou materiálu o tloušťce jeden metr v ploše jeden metr čtvereční za jednu hodinu, jestliže rozdíl teplot na obou površích materiálu je 1 °C.
Soupis prací
dělí se na popis stavby a výkaz prací. V popisu stavby jsou stanoveny stavební úkoly, ve výkazu prací jsou uvedeny jednotlivé činnosti, které potřebují řemeslníci pro kalkulaci své nabídky.
Spára
odstup mezi dvěma stavebními dílci, dlaždicemi, zdicími prvky, palubkami apod.
Spárovací malta
nesmí být zaměňována s omítkovou nebo zdicí maltou. Spárovací malta pro venkovní použití je tvořena zvlášť jemným pískem a pojivy, v důsledku čehož je po vytvrdnutí hydrofobní.
Speciální stavební úřady
Při leteckých stavbách, stavbách železnic a na železnici, stavbách pozemních komunikací, vodohospodá řských dílech a telekomunikačních stavbách vykonávají funkci stavebního úřadu speciální stavební úřady s výjimkou pravomocí ve věcech územního rozhodování a vyvlastnění.
Spodní voda
voda obsažená v půdě. Výška hladiny spodní vody se mění v závislosti na ročním období a množství srážek.
Spoj na pero a drážku
stavební prvky, jako jsou profilovaná prkna, stavební desky i zdicí prvky a dílce, mají na jedné straně drážku (úzký žlábek) a na druhé straně pero (vyčnívající a do drážky zapadající lišta).
Správní rozhodnutí
Výsledek postupu správních orgánů ve správním řízení; autoritativní rozhodnutí správního orgánu.
Správní řízení
Postup, v němž orgán, který plní svěřené úkoly státní správy (správní orgán) rozhoduje o právech a povinnostech fyzických a právnických osob (účastníků řízení).
Sprchová zástěna
zabraňuje při sprchování rozstřikování vody do prostoru.
Sprchovací mísa
obecně je zhotovena z litiny, smaltovaná hygienickými barvami, nebo je z akrylátu v barvách obvyklých pro sanitární zařízení. Mohou mít různé rozměry.
Stabilizované území
Území, v němž existuje ujasněná představa dlouhodobého využití a v němž, - oproti území „rozvojovému“- naznačuje územní plán spíše dlouhodobý žádoucí trend postupného vývoje.
Stání
Plocha k odstavení nebo parkování vozidla včetně nezbytných vzdáleností kolem něho. „Stání vozidla“ znamená ovšem i jeho ponechání v klidu nad dobu vymezenou pro „zastavení“.
Stanová střecha
je v podstatě valbová střecha nad čtvercovým půdorysem, přičemž se všechny střešní plochy stýkají v jednom bodě ve vrcholu.
Statik
odborník zodpovědný za to, že objekt a všechny jeho části jsou a budou stabilní. Statik dimenzuje všechny nosné konstrukce.
Stavba
Stavba je umělá (neživá) materiální struktura, od svého vzniku zpravidla pevně spojená se zemí. Stavba je též souhrn dodávek stavebních materiálů, stavebních prací a výrobků nebo vyšších dodávek, včetně souvisejících prací vykonávaných v souvislém čase na souvislém místě dle příslušné dokumentace stavby.
Stavba drobná
Drobnými stavbami jsou stavby, které plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, a to:
a) stavby s jedním nadzemním podlažím, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2, a výška 4,5 m,
b) podzemní stavby, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2, a hloubka 3 m.
Za drobné stavby se považují též
a) stavby na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, sloužící k zajišťování provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 30 m2, a výška 5 m,
b) oplocení,
c) připojení drobných staveb na rozvodné sítě a kanalizaci stavby hlavní,
d) nástupní ostrůvky hromadné veřejné dopravy, přejezdy přes chodníky, propustky apod.
Za drobné stavby se nepovažují stavby garáží, skladů hořlavin a výbušnin, stavby pro civilní obranu, požární ochranu, stavby uranové ho průmyslu a jaderných zařízení, sklady a skládky nebezpečných odpadů a stavby vodohospodářských děl. Drobnými stavbami jsou stavby, které plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, a to:
a) stavby s jedním nadzemním podlažím, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a výška 4,5 m,
b) podzemní stavby, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a hloubka 3 m.
Za drobné stavby se považují též:
c) stavby na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, sloužící k zajišťování provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 30 m2 a výška 5 m,
d) oplocení,
e) připojení drobných staveb na rozvodné sítě a kanalizaci stavby hlavní,
f) nástupní ostrůvky hromadné veřejné dopravy, přejezdy přes chodníky, propustky apod.
Stavba jednoduchá
Jednoduchými stavbami jsou:
a) stavby pro bydlení, jejichž zastavěná plocha nepřesahuje 300 m2, pokud mají nejvýše čtyři byty, jedno podzemní a tři nadzemní podlaží včetně podkroví,
b) stavby pro individuální rekreaci,
c) nepodsklepené stavby s jedním nadzemním podlažím a stavby za řízení staveniště, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 300 m2, rozpětí u nosných konstrukcí nepřesahuje 9 m a výška 15 m,
d) přípojky na veřejné rozvodné sítě a kanalizaci,
e) opěrné zdi,
f) podzemní stavby, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 300 m2 a hloubka 3 m.
Za jednoduché stavby se nepovažují stavby skladů hořlavin a výbušnin, stavby pro civilní obranu, požární ochranu, stavby uranové ho průmyslu a jaderných zařízení, sklady a skládky nebezpečných odpadů a stavby vodohospodářských děl.
Stavba pozemní
Stavba, mající podstatnou část svého objemu nad úrovní přilehlého terénu, která není ani dopravní cestou ani vodohospodářským dílem. Za pozemní stavby se tedy z tohoto hlediska považují budovy.
Stavba pro obchod
Stavba, která obsahuje celkovou prodejní plochu větší než 2000 m2.
Stavba pro výrobu a skladování
Stavba určená pro průmyslovou, řemeslnou a jinou výrobu, popřípadě služby mající charakter výroby, a dále pro skladování výrobků, hmot a materiálů, kromě staveb pro skladování, patřících do zemědělských staveb.
Stavba ubytovacího zařízení
Stavba nebo její část, kde je veřejnosti poskytováno přechodné ubytování a služby s tím spojené. Ubytovací zařízení se zařazují podle druhů do kategorií a podle požadavku na plochy a vybavení do tříd, které se označují hvězdičkami.
Stavba zemědělská
Stavba pro chov hospodářských zvířat, skladování produktů živočišné výroby, přípravu a skladování krmiv a steliva, pěstování rostlin, skladování a posklizňovou úpravu produktů rostlinné výroby, skladování a přípravu prostředků výživy, přípravků na ochranu rostlin a rostlinných produktů a pro zemědělské služby.
Stavební čára
Hranice, rozhraní mezi stavbou a nezastavěnou částí pozemku. Poloha hrany budovy ve výši rostlého nebo upraveného terénu. Podle návaznosti budov rozeznáváme s.č. uzavřenou (rozhraní souvisle a úplně v celé své délce zastavěné) a s.č. otevřenou (rozhraní stavebně přerušované na hranicích sousedních parcel stavebními mezerami). Podle závaznosti hovoříme o s.č. závazné (rozhraní musí zástavba dodržet v celém svém průběhu, tj. nesmí překročit, ale ani ustupovat - s výjimkou arkýřů, rizalitů apod.) a s.č. nepřekročitelné (rozhraní nemusí být dokročeno, nelze je ovšem překročit směrem ven - opět s výjimkou arkýřů, rizalitů stanovené hloubky atd.). U bloku můžeme rozlišit stavební čáru vnější a vnitřní (vzdálenost mezi nimi je pak „hloubkou zástavby“).
Stavební čára (regulační čára)
je stanovena v územním plánu a nesmí být překročena. Stavební čára se neshoduje s hranicí pozemku.
Stavební deník
vede ho projektant, resp. stavbyvedoucí. Zaznamenává se do něj: počasí, provedené práce a kteří řemeslníci na stavbě pracovali.
Stavební dozor (místní)
je zodpovědný za kontrolu všech stavebněprávních, stavebnětechnických požadavků a požadavků komory stavebních podnikatelů.
Stavební jáma
rozměry jsou dány půdorysnou plochou suterénu s připočtením pracovního prostoru na základové spáře o šířce nejméně 50 cm z každé strany.
Stavební objekt
Prostorově ucelená nebo technicky samostatná, účelově určená část stavby. Pojmu objekt se užívá pro prostorově, funkčně a technicky definovaný celek na úrovni stavby nebo její části, popřípadě pro celek s výstavbou související (objekt zařízení staveniště, objekt na sousedních pozemcích).
Stavební plány
rozlišuje se mezi úvodními zadávacími projekty, prováděcími projekty a detailními výkresy. Zadávací projekty se kreslí v měřítku 1 : 200 a 1 : 100. Prováděcí projekty jsou stavební výkresy, výkresy pro bednění, v nichž jsou znázorněny jen stavební dílce z betonu, výkresy výztuže, v nichž se uvádí potřebná výztuž z ocelových prutů, resp. z betonářských ocelových rohoží, výkresy stavebních úprav, v nichž projektanti-specialisté vykreslují niky, drážky a průrazy. Podkladem stavebního projektu je architektonický projekt. Prováděcí projekty jsou v měřítku 1 : 50. Detailní výkresy jsou v měřítku 1 : 10 nebo 1 : 1.
Stavební povolení
žádost o stavební povolení se předkládá tehdy, když jsou zpracovány všechny projekty včetně statických výpočtů, a po vyplnění příslušných formulářů.
Stavební povolení
Stavební povolení je výsledkem procesu stavebního řízení. Ve stavebním povolení určí stavební úřad závazné podmínky realizace a využívání stavby a rozhodne o námitkách účastníků stavebního řízení tak, aby byla zajištěná ochrana zájmů společnosti při výstavbě a užívání stavby, dodržení příslušných předpisů, norem a technických požadavků, především vyloučení nebo omezení negativních účinků stavby a jejího užívání na životní prostředí.
Stavební pozemek
Pozemek určený k zastavění musí svými vlastnostmi, zejména polohou, tvarem, velikostí a základovými poměry umožňovat realizaci navrhované stavby a její bezpečné užívání.
Stavební řád
Stavební řád je zákonná norma tvořící druhou část Zákona č.50/1976 (stavebního zákona) ve znění příslušných novel, upravující proces přípravy, schvalování, realizace a provozování staveb.
Stavební řemesla
obsáhnou různé pracovní činnosti na stavbě. Zednické, betonářské, železobetonářské atd.
Stavební řízení
Stavební řízení je správní řízení, jehož výsledkem je stavební povolení nebo zamítnutí žádosti o stavební povolení. Řídí se ustanoveními zákona o správním řízení a odchylkami stanovenými stavebním zákonem. Stavební řízení vede stavební úřad. Účastníky stavebního řízení jsou stavebník, osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně osob, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato práva mohou být stavebním povolením přímo dotčena, a další osoby, kterým zvláštní zákon toto postavení přiznává.
Stavební úpravy
Stavební úprava je taková úprava stavby, p ři níž se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby, jak je tomu např. u přestavby, vestavby, podstatné změny vnitřního vybavení stavby nebo podstatné změny vzhledu stavby.
Stavební úřad
různé úrovně stavebních úřadů odpovídají správnímu členění příslušné země (okresní stavební úřad, krajský stavební úřad a nejvyšší stavební úřad - ministerstvo stavebnictví).
Stavební uzávěra
Stavební uzávěra je výsledkem rozhodnutí v územním řízení , při kterém se vymezuje území, ve kterém se trvale nebo dočasně zakazuje, nebo omezuje stavební činnost, hlavně pokud by mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití území, nebo jeho organizaci podle připravované územně plánovací dokumentace.
Stavební vlhkost
vlhkost, která pronikla do stavebních částí při stavbě, např. záměsová voda, dešťová voda, spodní voda, voda ze svahu, zemní vlhkost.
Stavební znalec
jestliže se stavebník, projektant nebo řemeslník nemohou dohodnout, jestli byly práce provedeny řádně. Odborný posudek je levnější než soudní řízení
Stavebník
Osoba, která zamýšlí realizovat stavbu, je za ni veřejně odpovědná a má jí vzniknout vlastnické právo k výstavbou realizované stavbě.
Stěnová vlhkost
vyskytuje se většinou ve sklepních zdech, ve starších domech i ve všech vnějších a vnitřních stěnách, které nejsou chráněny vodorovnou izolací proti vlhkostí.
Stěnové výztuhy
deskové stavební prvky na vyztužení nosných stěn proti vybočení vzpěrným tlakem.
Stojatá stolice
krov, ve kterém jsou vaznice podepřené svislými sloupky.
Strategický plán (program rozvoje)
Výchozí plánovací dokument, neoddělující složky sociálního, ekonomického a územního rozvoje. Vyjadřuje na základě předchozích analýz rozvojovou politiku a cíle rozvoje.
Stropy
rozdělují budovy na jednotlivá podlaží. Stropy jsou uloženy na vnějších stěnách nebo na nosných vnitřních stěnách. Nejčastěji jsou zhotovovány z oceli, železobetonu nebo dřeva.
Střední vaznice
podélný nosník šikmé střechy na podepření krokví ve středu rozpětí.
Střecha
horní ukončení domu, skládá se ze střešní nosné konstrukce a střešní krytiny. Rozlišuje se šikmá a plochá střecha.
Střešní deska
strop podlaží, masivní nebo z lehké konstrukce, který zároveň může vytvořit střechu budovy (plochá střecha).
Střešní izolace
dobrá střešní izolace v zimě snižuje náklady na vytápění a v létě přispívá k vytvoření příjemného klimatu v budově.
Střešní krytina
podle sklonu střechy jsou k zastřešení používány různé materiály. Čím mírnější sklon střecha má, tím musí být krytina vodotěsnější, aby byla dešťová voda bezpečně odvedena.
Střešní lat'
lat' na vytvoření vzduchového prostoru mezi vlastní střešní konstrukcí a střešní krytinou.
Střešní okno
okno umístěné v ploše střechy.
Střešní plášť
vrstva, která odvádí vodu ze střechy. U střech s určitým sklonem tvoří zastřešení (např. tašky), u plochých střech i hydroizolační vrstvu (např. vícevrstvá asfaltová lepenka).
Střešní tašky
střešní prvky zhotovené z vypálené hlíny, s přesahem a drážkami, které do sebe zapadají.
Střešní terasa
zářez v šikmé střeše, pro podkrovní byty většinou jediná možnost, jak získat místo k posezení ve volném prostoru. Střešní terasy jsou obvykle malé, ale chráněné před nežádoucími pohledy.
Střešní vikýř
vznikne zabudováním svislých oken do šikmé střechy. Tak se vytvoří v prostoru pod střechou více místa a výhled je lepší než střešními okny.
Střešní žlab
odvádí ze (šikmé) střechy odtékající dešťovou vodu. Svislým dešťovým svodem je napojen na kanalizaci. Střešní žlaby jsou zhotovovány z měděného, pozinkovaného plechu nebo z plastu.
Studená střecha
je odvětrávaná, dvojplášťová střecha, která je tepelně izolovaná. Mezi tepelnou izolací a střešní krytinou je vzduchový prostor s přívodem a odvodem vzduchu na okraji střechy.
Studie
V obecném pojetí úvaha, pojednání, zamyšlení, názor. V souvislosti s výstavbou je to obvyklé označení dokumentace určitého projektu, která je zpracována ve fázi předinvestiční. Lze rozlišovat studie technicko-ekonomické, dílčí a dále vybrané konkrétní studie jako studie proveditelnosti (Feasibility Study), studie příležitostí (Opportunity Study), studie předběžná (Prefeasibility Study).
Stupeň motorizace
Údaj, vyjadřující počet obyvatel územního celku, připadající na jedno motorové vozidlo (u osobních automobil ů - stupeň automobilizace).
Subjekt územního plánování
V ideálním pojetí občané obce, regionu nebo celé země. V zastupitelské demokracii je tímto subjektem zastupitelský zákonodárný sbor, nap ř. v případě obce obecní zastupitelstvo.
Suburbanizace
Proces rozšiřování předměstí, prostorová změna osídlení charakteristická hromadným stěhováním obyvatel z centrálních částí městských aglomerací a konurbací na jejich okraje a za administrativní hranice městských celků se zachováním úzkých funkčních vztahů nově osídlených území se sídelními jádry. Suburbanizace je typická pro vyspělé země.
Suchá omítka
omítka ve formě sádrokartonových desek, které jsou montovány na sucho a nevnášejí do stavby vlhkost. Montáž se provádí pomocí rychle tuhnoucího pojiva nebo na lat'ování rychlošrouby.
Suterén
podlaží, které se zcela nebo částečně nachází pod úrovní terénu (spodní povrch jeho stropu je nad povrchem terénu max. 1,40 m).
Svazek obcí
Obce mají právo být členy svazku obcí za účelem ochrany a prosazování jejich společných zájmů. Obce mohou vytvářet svazky obcí, jakož i vstupovat do svazků obcí již vytvořených. Členy svazku obcí mohou být jen obce. Svazek obcí je právnickou osobou.
Svépomocné úkony
vlastní prací může stavebník uspořit až 30 % stavebních nákladů.
Světlík
slouží hlavně k větrání suterénních prostor.
Světlý rozměr
vzdálenost mezi dvěma vzdálenými stavebními částmi měřená uvnitř.
Svislice
svislý směr se kontroluje olovnicí. Závaží visí na šňůře.
Šamot
ohnivzdorný, velmi tvrdě vypálený jíl. Šamotové zdicí prvky jsou užívány na vnitřní obložení kamen a komínů.
Šindel
obložení průčelí domu, krytina celých střech. Šindele jsou ploché, štípané nebo řezané dřevěné destičky ze smrku, borovice, dubu, červeného cedru.
Šířka uličního prostoru
Vzdálenost protilehlých uličních čar.
Štěrbinové větrání
větrání, při němž je okno jen částečně otevřeno.
Štít
svislá, nejčastěji trojúhelníková čelní stěna domu v oblasti podkroví u sedlových a valbových střech.
Štít
zakončení sedlové střechy v čele.
Štuk
směs vápna (sádry) a jemného písku na vrchní omítky, která rychle tuhne. Známější než ornamentální výzdoba ze sádry (právě štukatérská sádra).

InfoStřechy - odborné články a informace - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy