eStřechy.cz   -   informační portál o střechách
 

STAVEBNÍ SLOVNÍK

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W-Z

 
Rabicové pletivo
kovové pletivo s keramickou drtí a drátěné pletivo, jako nosič omítky pro tvarované plochy stěn a stropů a na překrytí instalačních drážek.
Radioreléová trasa
Radioreléové trasy jsou přímočaré linie potřebné pro přenos signálu mezi místy jeho přenosu. Funkčnost radioreléového spoje předpokládá trasu bez překážek, z čehož vyplývá omezení výšky staveb, druh použití konstrukčních materiálu nadzemních části staveb včetně druhu střešní krytiny i dočasné použití jeřábů, které převyšují okolní zástavbu. Na základě těchto technických daností jsou směrové radioreléové spoje zařízeními vyžadujícími zvláštní ochranu. Ve své přenosové funkci jsou prostorově důležité a mají nadmístní význam. Proto musí být radioreléové spoje dokumentovány v územně plánovací dokumentaci.
Reálný objekt
je termín použitý pro objekty reálného světa, které jsou zobrazovány v mapě. Tento termín se v tomto standardu vztahuje i na nehmatatelnou racionální skutečnost, pravidlo či režim, jako jsou například ochranná pásma, hranice apod.
Recipient
Vodní tok nebo nádrž tvořící součást hydrologického povodí odvodňovaného území.
Referenční rozhraní
Referenčním, sdíleným a bezpečným rozhraním informačních systémů veřejné správy ("referenčním rozhraním") se rozumí souhrn právních, technických, organizačních a jiných opatření vytvářejících jednotné integrační prostředí informačních systémů veřejné správy, které poskytuje kvalitní soustavu společných služeb, včetně služeb výměny oprávněně vyžadovaných informací mezi jednotlivými informačními systémy orgánů veřejné správy a dalšími subjekty, a to i se systémy mimo Českou republiku.
Regenerace
V překladu „obnovení“, „znovuoživení“. Zahrnuje nejen stavební obnovu a údržbu určitého území, souboru staveb (popř. i objektu), ale zejména jeho funkční začlenění do městského (sídelního) organismu, nalezení jeho vhodného současného poslání a očištění od všech nehodnotných součástí a nevhodných způsobů využití.
Region
Účelově (často abstraktně) vymezené území, jehož hranice jsou dány významnými funkčními vazbami (zejména v případě městského regionu) anebo společnými charakteristikami fyzikálními, přírodními, klimatickými, ekonomicko-sociálními, etnickými, jazykovými atd. Velikostně se region pohybuje od městského regionu, až do velikosti území několika států, pro něž lze vysledovat společné charakteristiky.
Registrační list územně plánovací dokumentace
Je podkladem pro evidenci územně plánovací činnosti. Zpracovávají je (a v důsledku změn územně plánovací dokumentace průběžně aktualizují) orgány územního plánování . Pro účely vyhodnocení územně plánovací činnosti zasílají orgány územního plánování registrační listy nadřízenému orgánu územního plánování a ústřednímu orgánu územního plánování.
Regulace
Řízení, směřující k udržování rovnovážného stavu., zaměřené na předcházení odchylkám a na odstranění odchylek již vzniklých. Ve vztahu k území se regulací míní usměrňování jeho vývoje žádoucím směrem a stanovení mezí při jeho využívání. Na přelomu 19. a 20. století se pojmu „regulace“ užívalo ve specifickém významu, blížícím se spíše asanaci - pro výrazné zásahy, uzpůsobující zástavbu ve vybraných územích měst novým potřebám.
Regulační plán
Dokument územního plánování, ve kterém je závazně stanoveno funkční využití jednotlivých pozemků a prostorové uspořádání zástavby a výsadby na jednotlivých pozemcích.
Regulativy využití a uspořádání území
Regulativy jsou ustanovení, která omezují využití a uspořádání území. Jsou odvozeny z celostátně platných předpisů nebo jsou autonomně stanoveny schvalovatelem ÚPD. Jsou formulovány jako zásady a limity uspořádání a využití území a nabývají platnost schválením ÚPD. Jsou podstatnou náležitostí závazné části ÚPD.
Regulátor průtoku
pomocí něho lze ušetřit 30 - 50 % pitné vody.
Rekreace
užší pojetí: Souhrn odpočinkových činností, provozovaných ve volném čase (o dovolené), často jako jedna z forem cestovního ruchu. obecnější pojetí: Využití volného času, jehož součástí může být aktivní pohyb, aktivní nebo pasivní účast na různých akcích, cestování a turistika.
Rekreační krajinný celek
Území, které je v důsledku svých přírodních vlastností nositelem stejných nebo příbuzných funkcí rekreace. Urbanisticky je zájmovým územím určitého konkrétního střediska rekreace a cestovního ruchu. Rekreace - druh odpočinku nebo činnosti ve volném čase, který přináší člověku fyziologické zotavení, psychické uvolnění, vnitřní uspokojení a regeneruje jeho síly.
Rekreační objekt
Stavba určená k rekreačním účelům. Jedná se nejen o objekty individuální rekreace, ale také o hromadná za řízení (penzión, hotel aj.), která poskytují služby účastníkům různých forem cestovního ruchu.
Rekreační oblast
Území se službami cestovního ruchu nebo ucelený komplex zařízení, nabízející větší počet rozmanitých zařízení, služeb a činností.
Rekultivace
Řízené obnovení alespoň částí původních funkcí člověkem znehodnocené krajiny, zejména produkční schopnosti půd. Po rekultivaci může následovat revitalizace.
Relativní vlhkost vzduchu
vzduch obsahuje jen část nejvyšší možné vlhkostí. Relativní vlhkost vzduchu je poměr skutečné hmotnosti vodních par a nejvyšší možné hmotnosti vodních par. Nejčastěji se udává v %.
Renovace
obnova ucelené stavební části, jako je střecha, okna, dveře, podlahy, nátěry aj. Hranice mezi renovací a sanací je plynulá.
Reostat
jeho prostřednictvím se dá plynule regulovat umělé osvětlení od vysokého jasu až po velmi tlumené světlo.
Revitalizace (též renaturalizace)
obecně: obnova, oživení poškozené, nefunkční entity, a její uvádění do stavu blízkého jeho původní funkci, jejich vazbám na okolí, významu; v kulturní krajině: postupy v krajině, které obnovují komplexní funkčnost a návaznosti všech přírodních složek, nejlépe s postupnou obnovou místně původních ekosystémů.
Revizní poklop
musí být zabudován tehdy, jestliže nejsou přístupny uzavírací ventily, odtokové potrubí, elektrické spínací skříně, izolované spoje trub, šachty, elektrické rozvodné skříně.
Rezident
Fyzická osoba jakékoli národnosti, sídlící v dané zemi více než jeden rok. Jsou to tedy občané státu i cizinci. Občané žijící v zahraničí rezidenty nejsou.
Režijní práce
všechny práce na stavbě, jejichž provedení není účtováno ve výkazu prací podle skutečných objemů, ale podle materiálových a časových nákladů.
Rodinný dům
obytná budova, která vzhledem ke své dispozici, stavebnímu vybavení a určení slouží jako byt pouze pro jednu rodinu.
Rolety
chrání před nežádoucími pohledy, příliš silným slunečním zářením a teplem, snižují ztráty tepla a chrání proti hluku.
Rostlý terén
Plocha, pod níž není půdní profil oddělen od skalního podloží žádnou stavbou a která umožňuje zdárný růst vegetace i přirozený však srážkových vod
Roubený dům, srub
je zbudován celý ze dřeva, a to z vodorovně ležících nebo svisle stojících masivních dřevěných trámů, které jsou většinou spojeny na pero a drážku.
Rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu
Je jednou z forem územního rozhodnutí, obsahuje a) jméno a adresu navrhovatele, b) vymezení (označení) území, popřípadě pozemků podle katastru nemovitostí, ve kterém se zakazují nebo omezují určité činnosti z důvodů ochrany ovzduší, ochrany před negativními účinky provozu průmyslových nebo zemědělských staveb, ochrany vodních zdrojů a ložisek nerostů, důlních děl, drah, telekomunikací, letišť, prostorů pro zajištění obrany a bezpečnosti státu, rozvodných sítí apod., c) podmínky ochrany, d) rozhodnutí o námitkách účastníků řízení, e) dobu platnosti rozhodnutí, je-li ji možno předem stanovit. (Vyhláška č.132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, § 6.
Rozhodnutí o námitkách
Výsledek správního řízení, v němž se uskutečňuje rozhodovací činnost státního orgánu ve věci námitek účastníků řízení, kterými uplatňují svoji obranu a obhajují své zájmy.
Rozhodnutí o ochranném pásmu
Rozhodnutí o ochranném pásmu chrání stavbu, zařízení nebo území před negativními vlivy okolí anebo chrání okolní území stavby či zařízení před jejich negativními účinky.
Rozhodnutí o stavební uzávěře
Rozhodnutím o stavební uzávěře, které je výsledkem územního řízení se vymezuje území, v němž se trvale nebo dočasně zakazuje nebo omezuje stavební činnost, zejména pokud by mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití území nebo jeho organizaci podle připravované územně plánovací dokumentace. Toto rozhodnutí obsahuje zejména: označení a adresu navrhovatele, vymezení území, případně pozemků podle evidence nemovitostí, pro které platí zákaz nebo omezení stavební činnosti, rozsah zákazu nebo omezení stavební činnosti, dobu platnosti omezení.
Rozhodnutí o umístění stavby
Rozhodnutí o umístění stavby je základním rozhodnutím o stavbě, kterým se stanoví druh a účel stavby, pozemky na nichž se stavba umisťuje, podmínky pro její umístění a pro zpracování projektové dokumentace, zajišťující ochranu zdraví, přístup a užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ochranu životního prost ředí, urbanistických a architektonických hodnot území, napojení na komunikace a sítě technického vybavení.
Rozhodnutí o využití území
Je jednou z forem územního rozhodnutí, obsahuje a) jméno a adresu navrhovatele, b) druhy a parcelní čísla pozemků podle katastru nemovitostí, stručný popis způsobu využití území, c) podmínky pro nové využití území, d) rozhodnutí o námitkách účastníků řízení, e) dobu platnosti rozhodnutí, má-li být delší, než stanoví zákon, f) způsob úpravy území po ukončení povol. užívání území, nejde-li o opatření trvalé.
Rozhodnutí o změně vlivu stavby na využití území
Rozhodnutí o změně vlivu stavby na využití území stanoví podmínky pro nové využití stavby, které je odlišné od podmínek stanovených regulačním plánem nebo rozhodnutím o jejím umístění a podstatným způsobem ovlivňuje užívání území nebo životní prostředí.
Rozhodnutí o změně využití území
Rozhodnutím o využití území se stanoví nový způsob užívání pozemků a podmínky jejich využití.
Rozvojové území
Území s plánovanou novou výstavbou nebo přestavbou.
Ruburbanizace
Proces prostorové expanze městského obyvatelstva, útěk rezidentů z předměstí, v nichž se již začínají projevovat negativní dopady urbanizace do nenarušených venkovských oblastí. Motivace: kvalitní životní prost ředí, nižší náklady výstavby (nižší ceny pozemků), vyšší mobilita .
Rybník
Umělá vodní nádrž určená především k chovu ryb s možností úplného a pravidelného vypouštění.
Řadový dům
nejhospodárnější forma rodinného domu, jejíž řešení díky nápaditým architektům není bez fantazie.
Ředidlo
používá se ke zlepšení roztíratelnosti laků, k čištění štětců a k odstranění starých nátěrů.
Řetězová zástavba domů
řadové domy oddělené garážemi, zimními zahradami apod. tvoří řetězovou zástavbu domů.
Řetězové osídlení
Soustava sídelních jednotek, obytných a výrobních, svázaných v územním rozložení s průběhem kapacitní komunikace (rychlodráhy) a se stanicemi hromadné dopravy.

InfoStřechy - odborné články a informace - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy