eStřechy.cz   -   informační portál o střechách
 

STAVEBNÍ SLOVNÍK

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W-Z

 
Náhrada za omezení vlastnického práva (kompenzace)
Náhradu za omezení vlastnického práva lze poskytnout v důsledku vyhlášení územního nařízení a způsob poskytnutí této náhrady, obdobně jako u náhrady za omezení vlastnického práva schválenou územně plánovací dokumentací. Lze ji řešit finančně event. směnou pozemku. Nutno se řídit zákonem č. 151/1997 Sb.
Náhrada za stavby, pozemky a porosty
Vyvlastnění se uskutečňuje za náhradu. Náhrada se poskytuje v penězích, pokud zvláštní zákon nepřipouští jiný způsob náhrady. Náhradu za vyvlastnění, způsob náhrady, kdo a komu náhradu poskytuje, případně maximální výšku náhrady, ustanovuje všeobecně závazný předpis. Pokud v průběhu vyvlastňovacího řízení nedojde mezi dosavadním vlastníkem a těmi, kterým na vyvlastňovaném pozemku nebo stavbě váznou práva zanikající vyvlastněním, k dohodě o rozdělení náhrady, složí navrhovatel náhradu u soudu, v jehož obvodu pozemek nebo stavba leží. Soud rozhodne o uspokojení těchto nároků, zejména s přihlédnutím k tomu, aby nebylo ohroženo zabezpečení nároků záložních věřitelů.
Náhradní pozemek
Náhradní pozemek má adekvátní vlastnosti a hodnotu jako pozemek původní.
Národní kulturní památka
Památka, která tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa.
Národní parky
Rozsáhlá území, jedinečná v národním či mezinárodním měřítku, jejichž značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichž rostliny, živočichové a neživá příroda mají mimořádný vědecký a výchovný význam, lze vyhlásit za národní parky.
Národní přírodní památka
Přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk, může orgán ochrany přírody vyhlásit za národní přírodní památku; stanoví přitom také její bližší ochranné podmínky.
Národní přírodní rezervace
Menší území mimořádných přírodních hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku, může orgán ochrany přírody vyhlásit za národní přírodní rezervace; stanoví přitom také jejich bližší ochranné podmínky.
Nároží
když se setkají dvě střešní plochy se stejným sklonem (např. u valbové střechy), vznikne linie, která probíhá od okapu až po hřeben.
Navazující územně plánovací dokumentace
Je územní plán obce a regulační plán vůči územnímu plánu velkého územního celku a regulační plán vůči územnímu plánu obce.
Návrh
není stavebním plánem v pravém smyslu, ale základním konceptem, který obsahuje především půdorys. Návrh je tím lepší, čím přesněji je nakreslen.
Návrh územně plánovací dokumentace
Návrh územně plánovací dokumentace se zpracovává po schválení souborného stanoviska (nebo po schválení zadání, splňujícího funkce soubor. stanoviska - v případě urbanistické studie zpracovávané a projednané dle § 21 stav. zákona).
Nezastavitelné území
Nezastavitelné území je takové území, ve kterém nebudou povolovány změny jeho využívání, nová výstavba nebo jiná opatření trvalého charakteru, s výjimkou změn ve využívání území a staveb, nezbytných pro zachování hodnot tohoto území a jeho dosavadní ho charakteru. Jedná se zejména o případy pro zemědělské využití, lesnictví, ochranu přírody, cestovní ruch, pro vybudování nezbytné infrastruktury ve veřejném zájmu, vymezené zákonem nebo zákonem stanoveným způsobem. Nezastavitelné území je ta část území, která nebyla v územně plánovacích podkladech vyznačena jako území zastavěné a v územně plánovací dokumentaci jako území zastavitelné.
Niky pro otopná tělesa
otopná tělesa jsou nejčastěji umisťována do nik pod okny, aby zabírala co nejméně místa.
Nízkoenergetický dům
je-li použito vytápění s nízkou spotřebou energie a obnovitelná energie. Využívají pasivní sluneční energii a optimální tepelnou izolaci tak, že se spotřebuje pouze čtvrtina energie.
Nosná konstrukce střechy
konstrukce, která nese hmotnost střešního pláště i zatížení střechy Střešní plášť - venkovní plocha střechy.
Nosné stěny
deskovité stavební dílce, většinou namáhané na tlak, které přebírají svislé zatížení, např. zatížení stropů, i vodorovné zatížení, např. zatížení větrem.
Nosníky, trámy
nosné stavební prvky, které přebírají např. zatížení stropu. V železobetonových konstrukcích se nazývají průvlaky, v ocelových konstrukcích nosníky.
Nová výstavba
Výstavba nových budov a nové technické a dopravní infrastruktury.

InfoStřechy - odborné články a informace - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy