eStřechy.cz   -   informační portál o střechách
 

STAVEBNÍ SLOVNÍK

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W-Z

 
Identifikace souboru
Definice dle jiných nepublikovaných návrh ů
Imise
Emitované látky a škodlivé vlivy, jejichž charakteristiky se během šíření prostředím eventuálně změnily a které působí v bližším nebo
Impregnace
aby se stavební materiály staly hydrofobními, musí být impregnovány. Impregnace se provádí vodním sklem, silikonovým nátěrem nebo křemičitým nátěrem.
Informační činnost
Informační činností se rozumí získávání a poskytování informací, reprezentace informací daty, shromažďování, vyhodnocování a ukládání dat na hmotné nosiče a uchovávání, vyhledávání, úprava nebo pozměňování dat, jejich předávání, šíření, zpřístupňování, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace dat ukládaných na hmotných nosičích. Informační činnost je prováděna správci, provozovateli a uživateli informačních systémů prostřednictvím technických a programových prostředků.
Informační povinnost
Zákonem určená povinnost poskytovat a garantovat datové soubory/sady informací o území.
Informační systém
Informačním systémem se rozumí funkční celek nebo jeho část zabezpečující cílevědomou a systematickou informační činnost. Každý informační systém zahrnuje data, která jsou uspořádána tak, aby bylo možné jejich zpracování a zpřístupnění, a dále nástroje umožňující výkon informačních činností.
Informační, reklamní a propagační zařízení
Informační, reklamní a propagační zařízení, která spadají pod režim stavebního zákona, jsou pouze ta, která mají plochu větší než ... m2, jsou umisťována na pozemku nebo stavbě a jsou viditelná z veřejných prostorů. Podléhají režimu ohlášení stavebnímu úřadu, který může v určitých případech změnit na režim povolovací. Zařízení v obvodu dráhy podléhá souhlasu speciálního stavebního ú řadu.V případě umístění reklamního nebo propagačního zařízení na stavbě, která je kulturní památkou, je také nutný souhlasu orgánu památkové péče.
Infrastruktura
Infrastrukturou se rozumí zařízení převážně veřejných služeb, která jsou k dispozici v zásadě všem obyvatelům spádového území. Oblast národního hospodářství zajišťující podmínky pro rozvoj ekonomiky (zejména doprava, energetika, školství, zdravotnictví ap.).
Infrastruktura technická
Souhrn dopravních, vodohospodářských, energetických a telekomunikačních provozních souborů, zařízení a ploch, které podmiňují výrobní i nevýrobní činnosti v území.
Instalační blok
prefabrikovaný dílec, který má předem namontované instalační přípojky. Sanitární zařízení se montují až na stavbě.
Instalační drážky
žlábky vysekané ve zdivu, do nichž se vkládají trubky a potom se překryjí omítkou.
Instalační trubky
plastové trubky, kterými je možno později podle potřeby jednoduše protáhnout všechna elektrická vedení a telefonní kabely.
Intenzifikace
Zvyšování síly, účinnosti, důkladnosti, mohutnosti. V urbanismu a územním plánování hovoříme například o intenzifikaci využití území, osídlení. Opakem uvedeného je extenzifikace
Interakční prvek
Interakční prvek je doplňující část ÚSES. Jde o lokality, které umožňují život těch druhů organismů, které se podílejí na udržování stability v intenzivně využívaných málo stabilních územích sousedících s ÚSES.
Investor
Investor - nejobecněji subjekt, který vynakládá finanční prostředky za účelem zisku. Do projektu ve výstavbě nemusí investor vkládat prostředky vždy jen za účelem zisku, ale také např. v jiném soukromém nebo veřejném zájmu.
Izolace
ochrana proti elektrickému napětí.
Izolace (těsnění)
opatření proti vlivům teploty a hluku
Izolace potrubí
vodovodní potrubí má být ze zásady izolováno.
Izolační zasklení
prvek z několika skleněných tabulí, které jsou odděleny vzduchem nebo plynem vyplněnými meziprostory. Tabule jsou vzduchotěsně a vodotěsně spojeny.

InfoStřechy - odborné články a informace - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy