eStřechy.cz   -   informační portál o střechách
 

STAVEBNÍ SLOVNÍK

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W-Z

 
Hadicová vodováha
průsvitná hadice zcela naplněná vodou. Když se oba konce hadice zdvihnou, je vodní hladina na obou koncích ve stejné výši.
Hambalky
pevné vodorovné spojení párových krokví. Slouží k vyztužení krokvové střechy a tvoří podklad pro stropní konstrukci obytného podkroví.
HDI
Zkratka z anglického Human Development Index. Index lidského rozvoje počítaný ze tří faktorů – hmotné životní úrovně, úrovně vzdělání a lidského zdraví. Tento indikátor vztažený na jednoho obyvatele a zaměřený na kvalitu jeho života by měl nahradit HDP (pouze ekonomický indikátor) jako měřítko vyspělosti (nebo růstu) státu, regionu, města.
Historická kulturní krajina
Územní celek vzniklý a dlouhodobě utvářený cílevědomou lidskou činností za účelem kulturní a hospodářské kultivace prostředí, případně krajinný celek historicky související s kulturním vědomím národa či celého lidstva. Jedná se o krajiny, jejichž jednotlivé prvky či soubory prvků jsou význačné z historického hlediska, zejména díky zachování jednotlivých prvků historického zájmu. Patří sem též krajinné celky, jež jsou důležitými svědectvími a objekty studia z hlediska historie kultivování krajiny nebo svědectvími činnosti různých kultur při osidlování krajiny.
Historické jádro sídelního útvaru
Zahrnuje historické území sídla a často též pásmo mezi ním a územím novodobého rozvoje. Obsahuje obvykle soubory historických a kulturních památek, které svou dispozicí, estetickou kvalitou a specifickým výrazem vytvářejí rozhodující a nezaměnitelné hodnoty nabývající významu obecně platného symbolu celého sídla.
Horní kleštiny
umístěné pod voznicí.
Hranice zástavby
Stavební čára, kterou nelze překročit směrem ven ze staveniště. Směrem dovnitř ji lze posunovat a tvarovat, pokud to není v konkrétním případě omezeno.
Hrázděné zdivo
s viditelnou dřevěnou nosnou konstrukcí. Způsob výstavby je cenově výhodný, trvanlivý a vhodný i pro svépomocnou výstavbu.
Hrubá stavba
holá stavební konstrukce. Patří k ní základ, zdi, stropy, suterén a krov.
Hřeben
linie, která je nejvyšším místem budovy. V něm se sbíhají šikmé střešní plochy.
Hřeben střechy
horní hrana střechy, kde se stýkají většinou dvě střešní plochy.
Hřebenáče
tvoří horní ukončení střechy.
Hřebenová vaznice
nejvyšší podélný nosník sedlové střechy, na kterém se stýkají a spojují krokve.
Hustota
Intenzita využití území, ukazatel směrně nebo normativně stanovený pro hospodárné územně plánovací řešení, při smíšené funkční zóně jedno z porovnatelných hledisek. Uvádí se hustota obyvatel, zastavění (plocha zastavěná budovami / ha), obytné plochy (obytná plocha ve všech podlažích /ha obytného útvaru). U bloku, lze stanovit hustotu zastavění jako poměr jeho zastavěné části ku celkové půdorysné rozloze bloku.
Hydrofobizace
postup, kterým se určité plochy stanou nepropustnými
Hydroizolace
všechna izolační opatření proti vnikající vodě a unikající vodě realizovaná při stavbě.

InfoStřechy - odborné články a informace - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy