eStřechy.cz   -   informační portál o střechách
 

STAVEBNÍ SLOVNÍK

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W-Z

 
Galerie
je-li obytný prostor otevřený až po hřeben střechy, působí neútulně a není dobře využitelný.
Garantovaná informace
Informace, za kterou subjekt, který ji poskytuje, zodpovídá.
Generel
Speciálně zaměřené schéma vybrané funkční složky území (dopravy, inženýrských sítí apod.)
Genius loci
Holistický souhrn hmatatelných i nehmatatelných projev ů historie i současnosti lokality, jedinečný a neopakovatelný… Atmosféra, „duch“ místa
Geodézie
Vědecký a technický obor, který pomocí geometrických a fyzikálních metod získává o Zemi nebo jejích částech údaje metrického a fyzikálního charakteru a zjištuje geometrické údaje pro tvorbu map a potřeby jiných oborů.
Geografický informační systém (GIS)
Organizovaný soubor počítačového hardware, software geografických údajů a personálu určený k efektivnímu sběru, uchovávání, obnovování, manipulaci, analýze a obrazování všech geograficky vztáhnutých informací.
Geografie
Věda, která studuje strukturu a interakci systémů a subsystémů na zemském povrchu s důrazem zejména na jejich prostorovou dimenzi. Významnou součást geografie tvoří studium sociálních systémů v jejich interakci s biosférou a životním prost ředím.
Geoprvek
je modelový obraz lokalizovatelného reálného objektu, který je dále nedělitelný na jednotky, entity téhož druhu. Geoprvek má složku geometrickou (dimenze euklidovského prostoru, metrické a topologické vlastnosti) a popisnou (na poloze nezávislé informace, atributy). Rozeznáváme geoprvky: bod, linie, plocha.

InfoStřechy - odborné články a informace - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy