eStřechy.cz   -   informační portál o střechách
 

STAVEBNÍ SLOVNÍK

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W-Z

 
EIA
Zkratka z anglického Environmental Impact Assessment / Analysis Mezinárodně přijímaná metoda komplexního posuzování vlivů velkých staveb na životní prostředí s cílem zvolit variantu s nejnižším vlivem (včetně varianty nulové).
Ekologická rovnováha
Zachování určitého kvantitativního poměru mezi jednotlivými složkami a členy biocenózy.
Ekologická stabilita
Schopnost ekosystému vyrovnávat změny způsobené vnějšími činiteli a zachovávat své přirozené vlastnosti a funkce.
Ekologická zátěž
Pojmem ekologické (staré) zátěže se označují staré skládky, staré části výrobních areálů a velkoplošná znečištění půdy, jejichž důsledkem je nebezpečí a ohrožení zdraví člověka nebo životního prostředí. Starými skládkami mohou být zvláště již nepoužívaná místa skládek komunálního a průmyslového odpadu. U výrobních areálů jde o chemické závody, kde bylo nakládáno s látkami škodlivými zejména vodám, ale jedná se i o areály benzinových pump ap. Plochami podezřelými z ekologických zátěží životního prostředí jsou často velkoplošná znečištění půdy, která byla způsobena např. znečištěním ovzduší nebo záplavami, ale i vojenské prostory (zejména prostory po bývalé sovětské armádě).
Ekologické materiály
stavební materiály, které neobsahují škodlivé látky, a proto garantují zdravé bydlení.
Ekologie
Věda studující organismy, jejich populace, vztahy populací a společenstev, vztahy organismů a jejich životního prostředí. Viz též ekosystém
Ekosystém
Ekosystém je funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase.
Ekotop
Základní abiotická územní jednotka, geograficky dále nedělitelná, vyznačující se stejnými půdními, klimatickými a tvarovými znaky.
Elektrický jistič
vypíná obvod při vzniku poruchy. V novostavbách se zabudovává v koupelnách, pro venkovní zásuvky i pro celý byt.
Elektrický obvod
elektrické přístroje, svítidla, rádio, televizor a další spotřebiče jsou spojeny do elektrického obvodu, který je uzavřen pojistkami.
Elektrizační soustava
Souhrn všech zařízení k výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny.
Elektromagnetické pole
elektrické kabely v budově i mimo ni (vysokonapěťové vedení) vytvářejí elektromagnetická pole.
Elektrostatický náboj
materiály s vysokou izolační schopností mají schopnost nabít se elektrickým nábojem.
Emise
Šíření látek do ovzduší a šíření škodlivých vlivů do prostředí.
Epoxidové živíce
syntetické živíce, které mají po vytvrdnutí vysokou pevnost, příznivé elektrické vlastnosti, vysokou chemickou odolnost, viskozitu a vynikající přilnavost.
Estetické požadavky na využívání území
Jde o takové požadavky které při zvoleném využívání území splní objektivní hodnoty krásna zahrnující složky přírodní i kulturní.
Evidence a ukládání územně plánovací dokumentace
Schválený územní plán velkého územního celku se ukládá u jeho pořizovatele ( Ministerstvo pro místní rozvoj), který místo uložení oznámí dotčeným obcím a stavebním úřadům. Schválený územní plán obce či regulační plán se ukládá u obce, pro kterou byl po řízen.
Evidence kulturních památek
Kulturní památky se zapisují do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky . Ústřední seznam vede ústřední organizace státní památkové péče. Okresní úřady vedou seznamy kulturních památek svých územních obvodů, zápisy do těchto seznamů provádějí podle výpisů z ústředního seznamu.

InfoStřechy - odborné články a informace - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy