eStřechy.cz   -   informační portál o střechách
 

STAVEBNÍ SLOVNÍK

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W-Z

 
Dálkový přístup
Dálkovým přístupem se rozumí přístup do informačního systému prostřednictvím telekomunikačního zařízení (například prostřednictvím sítě Internet).
Dálnice
Dálnice je směrově dělená pozemní komunikace s mimoúrovňovým křížením a je komunikací s přístupem pro motorová vozidla s omezenou minimální rychlostí. Vlastníkem dálnic je stát.
Datové soubory
Data – obecné označení jakýchkoli údajů, zpracovaných pomocí informačních technologií. Označují hodnoty podmínky nebo stav popisovaných objektů.
Datový prvek
Datovým prvkem se rozumí jednotka dat, která je v daném kontextu dále považována za nedělitelnou a je jednoznačně definována.
Dávkovací zařízení
v zařízení na změkčování vody dávkuje do vody chemické přísady.
Decibel
bel je jednotka hladiny akustického tlaku. V praxi se většinou udává hladina akustického tlaku v desetinách belu. Nezohledňuje citlivost lidského sluchu v závislosti na frekvenci.
Dešťová klapka
aby byla získána dešťová voda na zalévání zahrady, je možno zabudovat do dešťového svodu dešťovou klapku. Při dešti se klapka sklopí a dešťová voda teče do připraveného sudu.
Developer
Ten, kdo vlastní činností uvádí do chodu proces výstavby.
Dezurbanizace
Řízený nebo živelný proces, vedoucí k rovnoměrnému rozložení optimálně velkých sídel v krajině cestou zamezení koncentrického růstu velkoměst. Tento růst je nahrazován soustavou vysunutých sídel s pracovišti a s bydlením přiblíženým k rekreační krajině, rozložení centrálních služeb velkých měst do vymezených soběstačných městských útvarů (poválečný vývoj Londýna).
Diametr
Významná městská komunikace, protínající velké město i v jeho centrální oblasti.
Difuze vodní páry
migrace vodních par ve stavebních prvcích způsobená poklesem tlaku vodní páry.
Difuzní odpor
závisí na tloušťce těsnicí vrstvy (parotěsná zábrana, vrstva tlumící prostup vodních par) a koeficientu difuzního odporu.
Dilatační spára
spára mezi dvěma stavebními částmi, která je potřebná z důvodů délkových změn způsobených druhem materiálu nebo změnou teploty.
Dílčí územní plán
Územní plán, který lze v případech uvedených v zákoně zpracovávat pro komplexní řešení části území obce.
DIN
zkratka Německého institutu pro normalizaci, registrovaný spolek (Deutsches Institut für Normung e. V.).
Disperzní barvy
Vodou ředitelné nátěrové látky. Jejich film po zaschnutí vykazuje pevnost lakových nátěrů.
Dlaždice
Existují v mnoha velikostech, barvách a jsou rozdílné kvality. Dělí se do čtyř tříd namáhání.
Dlaždicový kříž
Kříže z plastu zabezpečuji stejnoměrný odstup mezi položenými dlaždicemi. Dlaždicové kříže se nasouvají na rohy dlaždic.
Dobrozdání
Vyjádření příslušného orgánu územního plánování o souladu zpracované územně plánovací dokumentace se zákony, úkoly a cíli územní ho rozvoje a o koordinaci s územně plánovací dokumentací sousedících území. Dobrozdání je podmínkou schválení územně plánovací dokumentace.
Dohoda o přeparcelaci
Dohoda o přeparcelaci bude upravena jako dohoda vlastníků pozemků zejména v zastavitelném území nebo v území určeném k přestavbě, které je vymezeno v územním plánu, ale rovněž v územích nezastavitelných. Jedná se o dohodu o novém využití a uspořádání pozemků v těchto územích, o rozdělení prospěchu a nákladů stávajících vlastníků na novém využití a uspořádání území. Je-li nezbytné dělení nebo scelování stávajících pozemků, je součástí i dohoda o změně a přidělení nově vzniklých pozemkových parcel. Dohoda o přeparcelaci bude nezbytná ve stejných případech jako plánovací smlouva.
Docházková vzdálenost
Směrné nebo normativní stanovení pěší dostupnosti mezi nejvzdálenějším obytným domem a účelovými objekty občanské vybavenosti nebo ke stanicím městské hromadné dopravy.
Dojížďka
Pravidelné jízdy v součtu nebo v průměru mezi bydlištěm a pracovištěm, vztažené k ohraničenému území. Analogicky „vyjížďkou“ by se mínil počet vyjíždějících ze sídla za prací do blízkého i vzdáleného okolí - v praxi méně užívaný pojem.
Dokončovací práce
Po dokončení hrubé stavby následuje její převzetí a dokončovací práce, které zahrnují vnitřní, resp. vnější omítky, zhotovení podlah, všechny instalace, okna a dveře i atd.
Dokumentace
Soubor dokumentů, které jsou zdrojem a nosičem informací. Duševní dílo sestávající z informací.
Dokumentace ochrany přírody a krajiny
Tento pojem není v ČR legislativně vymezen. Dokumentaci ochrany přírody a krajiny představují především dokumentace územních systémů ekologické stability a další dokumenty, které spravují orgány ochrany přírody. Těmito dokumenty jsou např. ústřední seznam ochrany přírody, státní a okresní koncepce ochrany přírody a krajiny, plány péče o zvláště chráněná území a pod.
Dolní kleštiny
Položené na pozednici.
Dominanta
Převládající prvek v urbanistické kompozici. Významná budova nebo soubor budov i přírodní útvar, ovládající svou polohou, hmotou nebo výtvarnými vlastnostmi strukturu města nebo krajiny. Okolí se dominantě podřizuje a napomáhá jejímu vyniknutí.
Doplňkové funkční využití
Samostatně nezobrazitelné nezbytné funkce, prorůstající všemi typy funkčních ploch a tvořící doplněk nezbytný pro fungování území.
Doprava
Souhrn činností (resp. činností a staveb), jimiž se uskutečňuje pohyb dopravních prostředků po dopravních cestách a přemísťování osob (osobní) a věcí (nákladní) dopravními prostředky nebo zařízeními. Dělení: doprava individuální, hromadná osobní, veřejná, městská hromadná doprava atp.
Doprava cílová
Doprava, která do daného území vjíždí a má cíl v tomto území.
Doprava příměstská
Veřejná doprava provozovaná k přepravě obyvatel okolí města. Zpravidla navazuje na dopravu městskou.
Doprava tranzitní
Doprava, jež územím projíždí a nemá v něm východisko ani cíl.
Doprava vnější
Doprava, jejíž východisko nebo cíl jsou mimo dané území.
Doprava vnitřní
Doprava, která má východisko a současně cíl v daném území.
Doprava zdrojová
Doprava, která z daného území vyjíždí a má v něm východisko.
Dopravní a rozvodné sítě obcí
Dopravní sítě obcí jsou tvořeny vždy pozemními komunikacemi, často dráhami a někdy letišti, vodními cestami a přístavy. Řešení problémů spojených s uvedenými dopravními sítěmi řeší příslušné správní úřady, jako dotčené orgány státní správy pro územní plánování a územní řízení, v případě stavebního řádu a stavebního řízení jako speciální stavební úřady. Rozvodné sítě obcí jsou tvořeny zejména kanalizačními rozvody, vodovody, elektrickými sítěmi, rozvody tepla, plynovody a telekomunikačními sítěmi. Plánování a udržování rozvodných sítí přísluší distribučním společnostem a v některých případech zásobování teplem a vodou také obcím.
Dopravní síť
Územně ohraničený souhrn dopravních cest jednoho, více nebo všech druhů dopravy.
Dopravní stavba
Stavba sloužící pozemní, vodní a letecké dopravě v klidu i v pohybu.
Dopravní systém
Soubor dopravních sítí, ploch a vybavení (včetně pracovníků) všech druhů dopravy ve sledovaném území, členěný podle druhů dopravy, dosahu jejich působnosti (městské, regionální, státní) i podle jejich uspořádání. Pojem „dopravní systém“ se rovněž používá ve významu typu uliční soustavy (radiální, okružní, radiálně-okružní, případně roštový systém).
Dopravní špička
Část sledovaného časového období, v níž se objeví a po kterou trvá největší intenzita silničního ruchu Dopravní sedlo je naopak část sledovaného časového období, v níž se objeví a po kterou trvá nejmenší intenzita silni čního ruchu. (Zásady a pravidla územního plánování .
Dopravní tah
Plánovitě, souvisle a plynule navazující pozemní komunikace a jejich úseky, určené podle určitých kriterií pro dálkovou dopravu.
Dopravní uzel
Místo, kde na sebe přímo navazuje více tratí téhož nebo různých druhů dopravy, kde je možný přestup cestujících nebo překládky zboží.
Dostupnost
Možnost přemístění pěšky nebo dopravními prostředky charakterizovaná souborem ukazatelů, např.: nabídkou spojů a jejich rozložením v průběhu dne, celkovou cestovní dobou, maximálním intervalem spojů, finanční nákladností přemístění atd.
Dotčená práva
Dotčená práva – práva, která se dotýkají určitých subjektů. Ve stavebním zákoně se jedná o vlastnická nebo jiná práva k pozemku či stavbě na něm, která mohou být přímo dotčena.
Dotčená veřejnost
Dotčenou veřejností se rozumí ta část veřejnosti, která je nebo může být dotčena rozhodováním v otázkách územního plánování nebo má na tomto rozhodování odůvodněný zájem.
Dotčený správní úřad
Dotčené správní úřady jsou orgány státní správy, jimž zvláštní předpisy uvedené ve stavebním zákoně svěřují ochranu veřejných zájmů v řízeních probíhajících v režimu stavebního zákona.
Drážkové těsnění
těsnění vytvořené geometrickým tvarem do sebe zapadajících osazovacích rámů a rámů křídel.
Drenáž
Odvodňuje stavební pozemek jestliže se v zemině shromažďuje svahová, povrchová nebo spodní voda.
Druh
je základní prvek ze skupiny nebo podskupiny s jednoznačným významem svého věcného obsahu v ÚPD. Může být dále upřesněn poddruhem.
Druhé bydlení
Souhrn jevů a procesů spojených s objektem (nebo jeho částí), který je přechodným místem pobytu vlastníka či uživatele, využívajícího tento objekt převážně k rekreačním účelům. Mimo jiné se jedná o pobyt v objektech individuální rekreace, zejména chataření, chalupaření a pobyt v soukromých sezónních sídlech i rekreačních vilkách.
Druhová ochrana
Zákon o ochraně přírody a krajiny stanovuje obecnou ochranu planě rostoucích druhů rostlin a volně žijících druhů živočichů a zvláštní ochranu těch jejich druhů, které jsou vzácné či ohrožené. Všechny druhy rostlin a živočichů jsou chráněny před poškozováním a ohrožením na bytí, degenerací a před zničením ekosystému, jehož jsou součástí. Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů jsou vyhlášeny obecně závazným právním předpisem. Podle stupně ohrožení se člení na kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené. Podmínky ochrany zvláště chráněných druhů a seznam těchto druhů uvádějí obecně závazné právní předpisy.
Dřevěný obklad
stěny a stropy mohou být místo omítky nebo tapet opláštěny dřevem.
Dřevotřísková deska
z dřevěných třísek, které jsou s lepidlem slisovány do desky.
Dům bytový
Stavba určená pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení. Tj. bytovým domem je stavba určená pro bydlení, v níž obytná funkce plošně přesahuje 50 %.
Dům kolektivní
Bytový dům se zachovaným bydlením jednotlivých rodin, avšak kolektivizovanými službami a těmi funkcemi, jež je možné a účelné soustředit do společného zařízení. U nás se meziválečné myšlenky tohoto směru uskutečnily až po druhé světové válce. Jako jedny z prvních v Evropě vznikly kolektivní domy v Litvínově.
Dům rodinný
Stavba pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy místností a prostorů určena k bydlení. Rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.
Dveřní kování
všechny prvky dveří, které spojují dveřní křídlo s rámem.
Dveřní křídlo
volně se kývající nebo posouvající část dveří bez rámu.
Dvojdům
dispozice domu, který lze začlenit mezi rodinný dům a dům v řadové zástavbě. Rodinný dům tvoří polovinu dvojdomu.
Dvojité zasklení
sestává ze dvou jednoduchých skleněných tabulí za sebou.

InfoStřechy - odborné články a informace - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy