eStřechy.cz   -   informační portál o střechách
 

STAVEBNÍ SLOVNÍK

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W-Z

 
Balkónové dveře
zasklené dveře s profily, které jsou podobné oknům.
Bednění
používá se k tomu, aby se čerstvě nalitý beton udržel v požadovaném tvaru, dokud neztvrdne.
Beton
směs cementu, vody a kameniva, ze které vznikne „umělý kámen". Existují různé druhy betonů, které se liší objemovou hmotností, pevností, dobou tvrdnutí, výrobou, vyztužením a uložením.
Betonářské ocelové rohože
výztuž betonových stropů, podlahových vrstev a stěn. Jsou tvořeny z profilovaných nebo žebírkových ocelových prutů, které jsou v místě křížení spojeny bodovým svarem.
Betonové prefabrikáty
prefabrikáty z prostého betonu nebo železobetonu: schodištní stupně, překlady nad okny a dveřmi, chodníkové dlaždice a mnohé jiné.
Betonové střešní tašky
vlnitá krytina vyrobená z betonu
Bezbariérové stavby
nemají prahy, mají dveře a chodby širší, okenní kování lze snadno ovládat z vozíku, sprcha je v úrovni podlahy, přístupná na vozíku.
Bezpečnostní sklo
sklo se neroztříští, ale rozpadne se na tupé částečky nebo jen praskne.
Beztlaková voda
u budov a částí staveb to je nasávaná voda, adhezní voda, kapilární voda, prosakující voda, pokud není zadržována.
Biocenóza
Soubory druhů organismů, jejichž populace vytváří na určitém ekotopu jemu charakterově odpovídající společenstvo. To je s neživým prostředím, tj. ekotopem, v rovnováze v určitém časovém úseku a je schopno autoregulace, když se podmínky prost ředí začnou měnit.
Biocentrum
Biocentrum je biotop nebo soubor biotop v krajin ě, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému.
Biokoridor
Biokoridor je území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť.
Biosféra (ekosféra, superekosystém)
Veškerý prostor obývaný na Zemi živými organismy, zahrnující životní prostředí a všechny živé organismy. Sdružuje tedy všechny zemské ekosystémy.
Biotop
Biotop je soubor veškerých neživých a živých činitelů, které ve vzájemném působení vytvářejí životní prostředí určitého jedince, druhu, populace, společenstva. Biotop je takové místní prostředí, které splňuje nároky charakteristické pro druhy rostlin a živočichů.
Blok
Zastavitelné území, vymezené zpravidla uličními čarami . V případě, že blok není ze všech stran vymezen uličními čarami, stanoví se další pomocné čáry tak, aby bylo možno nade vší pochybnost stanovit plochu bloku. Blok dále možno členit na vnitroblok a vnější pásmo, které mívá výrazně vyšší míru zastavění a vnitroblok vymezuje.
Bod
je jednoznačně lokalizovatelná poloha udaná souřadnicemi referenčního systému. Ve výměnném formátu digitální ÚPD je bod definován dvěma pravoúhlými souřadnicemi Y a X v S-JTSK. Bod je používán pro popis takového reálného objektu, který lze v map ě zobrazit pouze jediným bodem nebo bodovým symbolem.
Bojler
zásobník vody, v němž je ohříváno větší množství vody, které si po delší dobu udržuje svou teplotu. Rozlišuje se tlakový a beztlakový zásobník.
Bonitovaná půdní ekologická jednotka (BPEJ)
Bonitovaná půdně ekologická jednotka je základní mapovací a oceňovací jednotka zemědělských půd, tj. specifický územní celek s konkrétními stanovištními vlastnostmi, vyjádřenými pětimístným číselným kódem. Vyjadřuje rozdílné produkční a ekonomické efekty zemědělského území.
Bytový fond
Souhrn bytů na určitém území.

InfoStřechy - odborné články a informace - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy