eStřechy.cz   -   informační portál o střechách
 

STAVEBNÍ SLOVNÍK

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W-Z

 
 
Absolutní vlhkost vzduchu
skutečný obsah vodní páry ve vzduchu v gramech na m3 vzduchu.
Absorpce
přijímání a pohlcování plynů, par i tepelného a světelného záření pevnými tělesy nebo kapalinami.
Aglomerace
Prostorové soustředění aktivit a lidí za účelem vzájemného prospěchu. Typicky průmyslová oblast, velké město; úžeji: seskupení produkčních aktivit ve vzájemné blízkosti, což zvyšuje jejich efektivitu (výkonnost) díky společnému využití infrastruktury a objemu produkce. Soustav osídlení, která se živelně nebo plánovitě tvoří v okolí velkých měst jako důsledek urbanizačního procesu. Sídelní aglomerace je hromadění obyvatel na ploše města a v jeho zájmovém okolí, postupné splynutí města s původně samostatnými sídelními útvary.
Akumulace tepla
hromadění tepla v tělese nebo ve stavebním dílci za jeho ohřátí. Zásobník toto teplo nespotřebuje, ale jakmile klesne teplota v okolním prostoru, odevzdává ho dále.
Akustický strop
obklad stropů nebo zavěšený podhled z materiálu pohlcujícího zvuk.
Alternativa
Alternativa - výběr, volba mezi dvěma nebo několika vzájemně se vylučujícími možnostmi, jedna z těchto možností.
Areál
Soubor ploch, staveb a zařízení. Plocha areálu bývá z části zastavěná, z části volná pro založení zeleně, provozních prostranství, rezervních ploch pro rozšíření apod.
Archeologická lokalita
Kulturně-historicky významné území s výraznou koncentrací archeologických památek. Projevuje se modelací terénu, nálezy a nalezišti, zbytky stavebních konstrukcí a cest, pohřebišť, kultovních míst a sídel, případně doložitelnými vazbami mezi nimi.
Archeologický nález
Věc (soubor věcí), která je dokladem nebo pozůstatkem života člověka a jeho činnosti od počátku jeho vývoje do novověku a zachovala se zpravidla pod zemí. O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení.
Architekt
stará se o stavbu od návrhu až po její dokončení; vypracovává projekt, vyřizuje stavební povolení, zhotoví prováděcí projekt, jedná dodavateli, dohlíží na stavbu a je zástupcem stavebníka.
Architektura
Všechna stavební umění, která formují zdivo nebo jinak vytvářejí urbanizovaný prostor. Dělí se podle účelu a funkce, stylu (slohu) dále podle typu materiálu, techniky. Utváří kulturní krajinu a životní prostředí.
Archivace územně plánovací dokumentace
Územně plánovací dokumentaci, jejíž platnost je ukončena, odevzdá orgán územ. plánování k trvalému uložení a archivování příslušnému stát.archivu.
Arkýř
předsazená stavební část většinou s okny, která může přečnívat za stavební čáru.
Arondace
v překladu „zaokrouhlování“. Dostavba částečně zastavěného území města nebo venkovského sídla, která je postupně dotváří, doplňuje, na okrajích sceluje stavbami i jinými úpravami.
Asanace
v překladu „ozdravění“. Souhrn opatření ke zlepšení životního prostředí.
Asanace území
Nařízení o asanaci území; vymezuje území po živelní pohromě nebo náhlé havárii, v jejímž důsledku se v tomto území podstatně změnily podmínky a ve kterém je proto nezbytné provést zásadní změny. Uvádí stavby, které budou odstraněny a stanoví bezprostřední podmínky pro neodkladné změny v uspořádání území. Tímto nařízením se pozastavuje platnost schválené územně plánovací dokumentace s tím, že ve stanovené lhůtě je povinností orgánu územního plánování zajistit její změny nebo pořídit novou územně plánovací dokumentaci.
Asfalt
černý, viskózní, lepivý, tavitelný materiál, používá se k izolaci zdiva proti vlhkostí. Kromě toho se asfalt používá, pískovaný nebo nepískovaný, na střešní a vlnité lepenky.
Atika
v minulosti ozdobný prvek nad vlastní střechou. Dnes ukončení ploché střechy.
Atribut geoprvku
je na poloze v prostoru nezávislá popisná informace přiřazená nějakému geoprvku, obvykle v externí databázi připojené pomocí prostorového identifikátoru. Slouží např. k upřesnění hierarchického významu geoprvku.
Atriový dům
dům s uzavřeným dvorem (atriem), nemá okna směrem ven a kolem domu není další pozemek. Jsou to obytné domy, jejichž místnosti jsou osvětleny ze dvora, ale též okny směřujícími směrem k venkovní straně, k existujícím pozemkům.
Autorizovaná osoba
(autorizovaný architekt, inženýr, technik ve výstavbě). Fyzická osoba, které byla v souladu s Autorizačním zákonem udělena autorizace pro příslušný obor (obory) a je zapsána v seznamu autorizovaných osob.

InfoStřechy - odborné články a informace - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy