eStřechy.cz   -   informační portál o střechách

Asfaltové izolační pásy

Asfaltové pásy pro hydroizolaci staveb

Asfaltové izolační pásy dělíme na:

 • modifikované asfaltové pásy
 • oxidované asfaltové pásy

Modifikované asfaltové pásy jsou asfaltové pásy s nosnou vložkou a s asfaltovou hmotou upravenou pro hydroizolační účely modifikačními přísadami.
Cílem modifikace asfaltové hmoty modifikovaných asfaltových pásů je zvětšit rozmezí jejich použitelnosti, tj. odstranit nebo snížit křehkost asfaltů při teplotách  pod 0° C a na druhé straně omezit stékavost při vyšších teplotách.
Modifikací asfaltových pásů se rozumí taková úprava, při které se asfalty mísí s vhodnými látkami organického polymerního původu za účelem úpravy jejich reologických vlastností. V současné době převládají dva způsoby modifikace asfaltových pásů. Jedná se o plastickou modifikaci pomocí ataktického polypropylénu (APP modifikace) a elastickou modifikaci pomocí styren-butadien-styrenu (SBS modifikace).

Oxidované asfaltové pásy jsou asfaltové pásy s nosnou vložkou a s asfaltovou hmotou připravenou pro hydroizolační účely oxidací ropných surovin vzduchem (též „foukaný asfalt“). Tepelná stálost oxidovaných asfaltových pásů je obvykle omezena cca 70 °C a ohebnost teplotou 0° C. V praxi se doporučuje oxidované asfaltové pásy zpracovávat jen při teplotách vyšších jak 5°C, jinak může dojít při rozvinování pásů k praskání krycí vrstvy.
Tažnost oxidovaných asfaltových pásů dosahuje v závislosti na typu nosné vložky přibližně 2 - 7 %. Časem nebo vlivem nižších teplot oxidované asfaltové pásy křehnou, snižuje se jejich odolnost a stávají se náchylnější k lámání. Oxidované asfaltové pásy není možné považovat za plasticko-elastickou látku, která snadno překlene jakékoliv deformace podkladu při zachování funkčních vlastností.

Asfaltové izolační pásy lze použít na izolace

 • základů a podzemních staveb proti zemní vlhkosti
 • mokrých provozů (podlah a stěn) proti vodě volně stékající
 • střech, teras, balkónů, parkovišť, zahrad a dalších typů
 • provozních střech a střech o opačném pořadí vrstev
 • nádrží na vodu, bazénů a pod.
 • inženýrských staveb (mosty, lávky, tunely budované v otevřené jámě, kolektory a pod.)

Rozdělení izolačních asfaltových pásů

Izolační materiály na bázi asfaltu odolávají agresivním vodám, kyselým dešťům apod., nelze je však používat jako izolace proti ropným produktům.

Rozdělení asfaltových pásů podle nosných vložek

 • asfaltové hydroizolační pásy s nosnou vložkou ze sklorohože
 • asfaltové hydroizolační pásy s nosnou vložkou ze sklotkaniny
 • asfaltové hydroizolační pásy s nosnou vložkou z kovové fólie
 • asfaltové hydroizolační pásy s nosnou vložkou ze syntetických vláken
 • asfaltové hydroizolační pásy se spřaženou nosnou vložkou
 • asfaltové hydroizolační pásy s nosnou vložkou ze strojní hadrové lepenky

Hydroizolační asfaltové pásy s nosnou vložkou ze sklorohože

Asfaltové hydroizolační pásy obsahující sklorohož (netkanou textilii ze skleněných vláken) mají velkou tepelnou stálost a plošnou stabilitu, ale poměrně malou pevnost v tahu (tržné zatížení) a tažnost; používají se tedy zejména jako jednovrstvá izolace proti zemní vlhkosti. Nedoporučují se tam, kde spodní či povrchová stékající voda působí hydrostatickým tlakem. U vícevrstvých povlaků, např. na střechách, mají být vždy kombinovány s jiným typem výrobku.

Asfaltové hydroizolační pásy s nosnou vložkou ze sklotkaniny
Izolační pásy s nosnou vložkou ze sklotkaniny mají poměrně nízkou tažnost, avšak velmi vysokou pevnost v tahu (tržné zatížení). Výhodou je i tepelná stálost a plošná stabilita. Používají se jako izolace proti zemní vlhkosti, proti spodní či povrchové stékající vodě působící hydrostatickým tlakem. Na střechách pak zejména jako podkladní vrstva nebo mezivrstva u vícevrstvých izolací.

Asfaltové hydroizolační pásy s nosnou vložkou z kovové fólie
Izolační pásy s nosnou vložkou z kovové fólie (zpravidla hliníkové) mají vysoký faktor difúzního odporu a vysoký poločas prostupu pro radioaktivní plyny. Na střechách se uplatňují jako parozábrany, které mohou současně plnit funkci pojistné izolační vrstvy.

Asfaltové hydroizolační pásy s nosnou vložkou ze syntetických vláken (zpravidlaz polyesterového rouna)
Izolační pásy tohoto typu mají poměrně vysokou pevnost v tahu (tržné zatížení) a velmi vysokou tažnost. Jsou vhodné jako izolace proti zemní vlhkosti a povrchové stékající vodě. Zejména však jsou určeny pro vytváření izolačních vrstev (povlakových krytin) plochých, ale i šikmých střech.

Asfaltové hydroizolační pásy se spřaženou nosnou vložkou
Progresivními nosnými vložkami jsou stále více tzv. spřažené vložky, které využívají mechanických vlastností více materiálů. Nejčastěji se jedná o polyesterové rouno vyztužené a stabilizované vůči plošným změnám skleněnými vlákny (skleněnou mřížkou).

Asfaltové hydroizolační pásy s nosnou vložkou ze strojní papírové (hadrové) lepenky
Pásy s touto nosnou vložkou mají malou pevnost v tahu, nízkou tažnost a díky nasákavosti i omezenou životnost tam, kde pás přichází dlouhodobě do kontaktu s vodou.

Rozdělení pásů podle asfaltové hmoty

 • Asfaltové pásy s povlakovou hmotou z oxidovaného asfaltu
 • Asfaltové pásy s povlakovou hmotou z asfaltu modifikovaného elastomery (SBS)
 • Asfaltové pásy s povlakovou hmotou z asfaltu modifikovaného plastomery (resp. směsnými polymery)

Hydroizolační asfaltové pásy s povlakovou hmotou z oxidovaného asfaltu
Tradičním asfaltovaným pásem je pískovaná lepenka R333H. Jedná se o pás s vložkou z hadrové lepenky o hmotnosti
330 g/m2, která je dokonale impregnovaná primárním asfaltem a na obou stranách opatřena nánosem oxidovaného
asfaltu s minerálním posypem.

Hydroizolační asfaltové pásy s povlakovou hmotou z asfaltu modifi kovaného elastomery
Tyto výrobky vynikají proti klasickým (oxidovaným) asfaltovým pásům mnohonásobně větší tažností a vyšším bodem měknutí povlakové hmoty a vysokou mechanickou odolností pásu při záporných teplotách. Základní hmotou pro výrobu modifikovaných asfaltových pásů je dokonale homogenizovaná směs asfaltů a SBS kaučuku. Modifi kátor SBS (styren-butadien-styren) patří do skupiny elastomerů (termoplastických kaučuků), které mají výborné mechanické vlastnosti a tyto pásy je možné natavovat stejným způsobem jako klasické asfaltované pásy z oxidovaného asfaltu. Výsledná modifikovaná asfaltová směs přejímá kladné vlastnosti jak od SBS kaučuků, tak od asfaltů. Kombinace těchto vlastností předurčuje modifikované asfaltované pásy k širokému použití v oboru hydroizolací staveb.

Hydroizolační asfaltové pásy s povlakovou hmotou z asfaltu modifikovaného plastomery a směsnými polymery
Tyto výrobky se vyznačují zejména extrémní odolností proti vysokým teplotám a zvýšenou odolností vůči povětrnostním vlivům. Jejich elastické vlastnosti jsou přitom o něco horší než u výrobků modifi kovaných elastomery, zejména při nízkých teplotách. Uplatňují se proto tam, kde jsou plně využity jejich typické vlastnosti – jako finální vrstvy povlakových krytin střech s velmi vysokou životností, na plochách strmých a svislých (střešní atiky a nástavby), na podkladech s vysokým tepelným odporem (přímá pokládka na tepelně izolační vrstvy) a pod povrchové úpravy pokládané za horka – litý asfalt nebo asfaltový beton (pochůzné a pojízdné konstrukce, střešní parkoviště, izolace silničních a dálničních mostů a lávek pro pěší).

Nákup asfaltových pásů v elektronickém tržišti eStřechy

Autor: www 

Dělení asfaltových pásů - e Střechy
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy