eStřechy.cz   -   informační portál o střechách

Hydroizolační materiály pro hydroizolace ploché střechy a spodní izolace

Proti vodě a radonu máme dnes kvalitní ochranu formou hydroizolace. Jedna z nejlepších je z asfaltu. Dříve hydroizolační asfaltové lepenky a IPA, dnes upřednostňované kvalitní modifikované nebo levnější hydroizolační oxidované asfaltové pásy, přes které neprojde ani radon, natož voda.

Hydroizolační asfaltové pásy, které se vyrábějí se již od počátku 19. století, patří k vývojově nejstarším izolačním hmotám, které se i v současnosti neustále vyvíjejí s cílem zmírnit nebo odstranit některé jejich nedostatky. Moderní asfaltové hydroizolační materiály se ve svých mechanicko fyzikálních vlastnostech výrazně odlišují od méně kvalitních starších pásů a lepenek, které však bohužel neustále zůstávají v paměti projektantů a jsou jimi používány i pro účely, na které se nehodí.

Hydroizolační materiály   Hydroizolační PVC fólie
Hydroizolační materiály - asfaltové pásy   Hydroizolační materiály - PVC fólie

 


Tepelné izolace

Hydroizolační materiály na každou stavbu

Hydroizolační materiály k izolace základů, základové desky a plochých střech. Stavby jsou vystaveny působením vody v různých podobách, ať již se jedná o povrchovou nebo podpovrchovou vodu. Účelem hydroizolace je zamezit škodlivým účinkům vody na jednotlivé části stavby.

Vhodně zvolená hydroizolace a její správná realizace jsou důležité faktory ovlivňující  životnost celé stavby. Je moudré si nechat s hydroizolací poradit od profesionálů v oboru.

Hydroizolační materiály dělíme podle umístění ve stavbě.

Nejdůležitější hydroizolací je nepochybně hydroizolace střechy, což je nejdůležitější součást každé stavby. Dále je to hydroizolace stěn, které rozlišujeme na hydroizolace vnější stěnové konstrukce v nadzemní a podzemní části objektu a hydroizolace stěnové konstrukce vnitřní. Rozlišujeme ještě hydroizolace proti spodní vodě a hydroizolace bazénů.

Hydroizolační fólie z měkčeného PVC (PVC-P) ALKORPLAN vyráběné v mezinárodním koncernu SOLVAY.

Dodávány jsou hydroizolační materiály pro čtyři základní oblasti použití: hydroizolace střech, hydroizolace spodní stavby, hydroizolace bazénů a speciální hydroizolace. Tyto čtyři skupiny hydroizolací obsahují typy fólie, lišící se předepsaným způsobem zabudování, povrchovou úpravou, barvou, vložkou, nebo specifickou vlastností.

Asfaltové hydroizolační izolační pásy

  • modifikované hydroizolační asfaltové pásy
  • oxidované hydroizolační asfaltové pásy

Modifikované hydroizolační asfaltové pásy jsou asfaltové pásy s nosnou vložkou a s asfaltovou hmotou upravenou pro hydroizolační účely modifikačními přísadami.
Cílem modifikace asfaltové hmoty modifikovaných asfaltových pásů je zvětšit rozmezí jejich použitelnosti, tj. odstranit nebo snížit křehkost asfaltů při teplotách  pod 0° C a na druhé straně omezit stékavost při vyšších teplotách.
Modifikací asfaltových pásů se rozumí taková úprava, při které se asfalty mísí s vhodnými látkami organického polymerního původu za účelem úpravy jejich reologických vlastností.
V současné době převládají dva způsoby modifikace asfaltových pásů. Jedná se o plastickou modifikaci pomocí ataktického polypropylénu (APP modifikace) a elastickou modifikaci pomocí styren-butadien-styrenu (SBS modifikace).

Oxidované hydroizolační asfaltové pásy jsou asfaltové pásy s nosnou vložkou a s asfaltovou hmotou připravenou pro hydroizolační účely oxidací ropných surovin vzduchem (též „foukaný asfalt“).
Tepelná stálost oxidovaných asfaltových pásů je obvykle omezena cca 70 °C a ohebnost teplotou 0° C. V praxi se doporučuje oxidované asfaltové pásy zpracovávat jen při teplotách vyšších jak 5°C, jinak může dojít při rozvinování pásů k praskání krycí vrstvy.
Tažnost oxidovaných asfaltových pásů dosahuje v závislosti na typu nosné vložky přibližně 2 - 7 %. Časem nebo vlivem nižších teplot oxidované asfaltové pásy křehnou, snižuje se jejich odolnost a stávají se náchylnější k lámání. Oxidované asfaltové pásy není možné považovat za plasticko-elastickou látku, která snadno překlene jakékoliv deformace podkladu při zachování funkčních vlastností.

Asfaltové hydroizolační pásy lze použít na izolace:

- základů a podzemních staveb proti zemní vlhkosti
- mokrých provozů (podlah a stěn) proti vodě volně stékající
- střech, teras, balkónů, parkovišť, zahrad a dalších typů
- provozních střech a střech o opačném pořadí vrstev
- nádrží na vodu, bazénů a pod.
- inženýrských staveb (mosty, lávky, tunely budované v otevřené jámě, kolektory a pod.)

Izolační materiály na bázi asfaltu odolávají agresivním vodám, kyselým dešťům apod., nelze je však používat jako izolace proti ropným produktům.
 
Rozdělení izolačních asfaltových pásů:

    2.1. Rozdělení pásů podle nosných vložek:
    a) pásy s nosnou vložkou ze sklorohože
    b) pásy s nosnou vložkou ze sklotkaniny
    c) pásy s nosnou vložkou z kovové fólie
    d) pásy s nosnou vložkou ze syntetických vláken
    e) pásy se spřaženou nosnou vložkou
    f) pásy s nosnou vložkou ze strojní hadrové lepenky

a) Hydroizolační pásy s nosnou vložkou ze sklorohože
Pásy obsahující sklorohož (netkanou textilii ze skleněných vláken) mají velkou tepelnou stálost a plošnou stabilitu, ale poměrně malou pevnost v tahu (tržné zatížení) a tažnost; používají se tedy zejména jako jednovrstvá izolace proti zemní vlhkosti. Nedoporučují se tam, kde spodní či povrchová stékající voda působí hydrostatickým tlakem. U vícevrstvých povlaků, např. na střechách, mají být vždy kombinovány s jiným typem výrobku.

b) Hydroizolační pásy s nosnou vložkou ze sklotkaniny
Izolační pásy s nosnou vložkou ze sklotkaniny mají poměrně nízkou tažnost, avšak velmi vysokou pevnost v tahu (tržné zatížení). Výhodou je i tepelná stálost a plošná stabilita. Používají se jako izolace proti zemní vlhkosti, proti spodní či povrchové stékající vodě působící hydrostatickým tlakem. Na střechách pak zejména jako podkladní vrstva nebo mezivrstva u vícevrstvých izolací.

c) Hydroizolační pásy s nosnou vložkou z kovové fólie
Izolační pásy s nosnou vložkou z kovové fólie (zpravidla hliníkové) mají vysoký faktor difúzního odporu a vysoký poločas prostupu pro radioaktivní plyny. Na střechách se uplatňují jako parozábrany, které mohou současně plnit funkci pojistné izolační vrstvy.

d) Hydroizolační pásy s nosnou vložkou ze syntetických vláken (zpravidlaz polyesterového rouna)
Izolační pásy tohoto typu mají poměrně vysokou pevnost v tahu (tržné zatížení) a velmi vysokou tažnost. Jsou vhodné jako izolace proti zemní vlhkosti a povrchové stékající vodě. Zejména však jsou určeny pro vytváření izolačních vrstev (povlakových krytin) plochých, ale i šikmých střech.

e) Hydroizolační pásy se spřaženou nosnou vložkou
Progresivními nosnými vložkami jsou stále více tzv. spřažené vložky, které využívají mechanických vlastností více materiálů. Nejčastěji se jedná o polyesterové rouno vyztužené a stabilizované vůči plošným změnám skleněnými vlákny (skleněnou mřížkou).

f) Hydroizolační pásy s nosnou vložkou ze strojní papírové (hadrové) lepenky
Pásy s touto nosnou vložkou mají malou pevnost v tahu, nízkou tažnost a díky nasákavosti i omezenou životnost tam, kde pás přichází dlouhodobě do kontaktu s vodou.

    2.2. Rozdělení hydroizolačních pásů podle asfaltové hmoty:
    a) pásy s povlakovou hmotou z oxidovaného asfaltu
    b) pásy s povlakovou hmotou z asfaltu modifikovaného elastomery (SBS)
    c) pásy s povlakovou hmotou z asfaltu modifikovaného plastomery (resp. směsnými polymery)

a) Hydroizolační asfaltové pásy s povlakovou hmotou z oxidovaného asfaltu
Tradičním asfaltovaným pásem je pískovaná lepenka R333H. Jedná se o pás s vložkou z hadrové lepenky o hmotnosti
330 g/m2, která je dokonale impregnovaná primárním asfaltem a na obou stranách opatřena nánosem oxidovaného
asfaltu s minerálním posypem.

b) Asfaltové pásy s povlakovou hmotou z asfaltu modifi kovaného elastomery
Tyto výrobky vynikají proti klasickým (oxidovaným) asfaltovým pásům mnohonásobně větší tažností a vyšším bodem měknutí povlakové hmoty a vysokou mechanickou odolností pásu při záporných teplotách. Základní hmotou pro výrobu modifikovaných asfaltových pásů je dokonale homogenizovaná směs asfaltů a SBS kaučuku. Modifi kátor SBS (styren-butadien-styren) patří do skupiny elastomerů (termoplastických kaučuků), které mají výborné mechanické vlastnosti a tyto pásy je možné natavovat stejným způsobem jako klasické asfaltované pásy z oxidovaného asfaltu. Výsledná modifikovaná asfaltová směs přejímá kladné vlastnosti jak od SBS kaučuků, tak od asfaltů. Kombinace těchto vlastností předurčuje modifikované asfaltované pásy k širokému použití v oboru hydroizolací staveb.

c) Hydroizolační asfaltové pásy s povlakovou hmotou z asfaltu modifikovaného plastomery a směsnými polymery
Tyto výrobky se vyznačují zejména extrémní odolností proti vysokým teplotám a zvýšenou odolností vůči povětrnostním vlivům. Jejich elastické vlastnosti jsou přitom o něco horší než u výrobků modifi kovaných elastomery, zejména při nízkých teplotách. Uplatňují se proto tam, kde jsou plně využity jejich typické vlastnosti – jako finální vrstvy povlakových krytin střech s velmi vysokou životností, na plochách strmých a svislých (střešní atiky a nástavby), na podkladech s vysokým tepelným odporem (přímá pokládka na tepelně izolační vrstvy) a pod povrchové úpravy pokládané za horka – litý asfalt nebo asfaltový beton (pochůzné a pojízdné konstrukce,
střešní parkoviště, izolace silničních a dálničních mostů a lávek pro pěší).

Nákup hydroizolačních materiálů v elektronickém tržišti eStřechy

Autor: eStřechy CZ   |   eStřechy CZ   www 

Hydroizolace plochých střech - e Střechy
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy