eStřechy.cz   -   informační portál o střechách

Integrovaná izolace s těžkou skládanou krytinou

ABSTRAKT

    Princip zateplení obytných půdních prostor. Definice integrované izolace šikmých střech se skládanou těžkou krytinou. Větrat nebo nevětrat podstřeší ?  Základní pokyny pro montáž integrované izolace THERMO, základní detaily.

1.    ÚVOD

Šikmá střecha od nepaměti plnila pouze funkci ochrany stavby před povětrnostními vlivy. Podkrovní prostory sloužily ke skladování.
Půda je v zimě vystavena neomezenému pronikání chladu, v létě slunce v tomto prostoru vytváří nesnesitelné vedro. Vítr přivádí do podstřeší chlad a nečistoty, také hluk z okolí se do podstřeší šíří bez omezení. Krov je vlhkostními změnami vlivem spár ve skládané krytině vystaven celé škále nebezpečí ohrožující životnost dřeva i při spolehlivé hydro-izolační funkci skládané krytiny.
K bydlení se podkrovní prostory šikmých střech využívají relativně krátkou dobu. Zpočátku to bylo nouzové, krátkodobé bydlení. Jednalo se o to, jak v podkroví zamezit únikům tepla střešním pláštěm v zimním období. Tato opatření vycházela z možností úprav podstřeší z vnitřní strany bez vztahu na stavební fyziku.

Postupně se vytvořila standardní, „učebnicová“ skladba této tzv. páté stěny domu, která je ovlivněná zkušenostmi s vkládáním izolantu mezi krokve. Vždy sestává z několika vrstev, zejména pojistné hydro-izolace, zůstala mezi krokve vkládaná tepelná izolace na bázi minerální plsti a interiérová parozábrana. Vkládáním izolantu mezi krokve v principu zhotovíme hrázděnou stěnu se všemi nedostatky této skladby. Nejvýznamnější vada je soustava tepelných mostů krokví, která má na svědomí vlhkost v izolantu a ve dřevě konstrukce střechy. Dochází ke znehodnocení tepelně izolačních vlastností izolantu, hnití krovu a dalším závadám.
Pro plnohodnotnou funkci bytu v podkroví je třeba vytvořit podmínky! Střešní vestavba vyžaduje zcela jiný stavebně fyzikální pohled než dosud. Střecha, pod níž se má bydlet, je v podstatě šikmá stěna s dřevěnou nosnou konstrukcí. Tepelná izolace svislého obvodového pláště se předsazuje před nosné prvky – vně objektu. Z hlediska stavební fyziky se takové konstrukční uspořádání považuje za nejsprávnější řešení.
To je třeba aplikovat také  na střechu !

2. DEFINICE INTEGROVANÉ IZOLACE

Mezi nosnou konstrukci krovu a venkovní plášť - skládanou krytinu, vložme vrstvu splňující všechny fyzikální a mechanické požadavky na pátou stěnu domu, zcela oddělíme interiér od vnějšího prostředí. To je základní myšlenka principu dokonale zateplené střechy. Je to způsob, který se ve vyspělých zemích Evropy uplatňuje více než třicet let. Vhodný materiál je ve formě expandovaný pěnový polystyren, který je dostatečně hydrofobní, stabilizovaný a se samozhášivou úpravou. Fyzikální vlastnosti tohoto materiálu odpovídají všem požadavkům na funkci integrované izolace.
Dokonalé řešení je THERMODACH: jedna vrstva plně integruje všechny funkce ! Firma THERMODACH - Dachtechnik, GmbH z Bavorska je již od roku 1967 nositel patentů integrované izolace, v ČR označované THERMO, a produkované, resp. dovážené, českou firmou THERMO - STŘECHY s.r.o.

Tvrzené a stabilizované desky s výbornými tepelně-izolačními vlastnostmi jsou důmyslně tvarovány. Umožňují přímou pokládku na střešní latě bez kotvení, bez tepelných mostů. Bezezbytku odvádějí kondenzovanou a zateklou srážkovou vodu k okrajům střechy. Labyrintové těsnění vlivem zatížení váhou skládané krytiny utěsní podkrovní prostor v I. třídě větrotěsnosti dle EC. Dílce jsou uzpůsobeny pro přímou pokládku tašek. V jednom pracovním postupu a z vnější strany střechy, nad střešními latěmi, se pořídí :

•    tepelná izolace s možností volby výsledného tepelného odporu
•    pojistná hydro-izolace
•    zvuková izolace s hodnotou útlumu 47 dB již při tloušťce dílců 100 mm
•    utěsnění podkrovního prostoru proti větru a tím proti pronikání chladu
•    úplné oddělení veškeré dřevěné konstrukce krovu od skládané krytiny

Konstrukce krovu i latě jsou v chráněném interiérovém prostoru a jsou namáhány vlhkostními a teplotními změnami stejně málo jako nábytek. Eliminují se tepelné mosty, které jinak krokve tvoří. Konstrukci krovu je možné přiznat v interiéru, profil krokví se navrhuje výhradně podle statického výpočtu, nikoliv podle požadavku na tloušťku vkládaného izolantu. To je významná úspora dřeva! Tento systém tvoří skladbu tzv. teplé střechy, která má, podle výsledků dlouhodobého sledování, příznivý vliv na životnost krytiny.
    
3.    VĚTRAT NEBO NEVĚTRAT PODSTŘEŠÍ ?

Požadavek na větrání spodního líce krytiny střešního pláště se skládanou krytinou má historické kořeny.
Neobývaný podkrovní prostor byl otevřený proudění vzduchu nejen u pozednice, ale často i ve štítových stěnách byly ponechány otvory. To bylo proto, aby uskladněné seno, které bylo v podkroví nejčastěji, mohlo odvětrávat vlhkost. Ta do podkroví difundovala stropy z obytných prostor a chlévů. Vlhké seno se vyznačuje snadnou samozápalnou schopností.
Prvopočátky bydlení v podkroví jsou spojeny s negativními zkušenostmi, zejména s vlhnutím tepelné izolace. Vlhká až mokrá izolace byla zpravidla v přímém kontaktu se skládanou krytinou. Ta přirozeně nabírala vlhkost také. Po několika zmrazovacích cyklech docházelo k významným poruchám krytiny.
Tyto neblahé zkušenosti vedly k tomu, že většina skladeb šikmých střech se skládanými krytinami z krytinových prvků malých formátů se, jako vzpomínka na otevřené podkrovní prostory, doporučuje navrhovat s minimálně jednou odvětrávací spárou.
Větrací spára mezi spodním lícem krytiny a pojistnou hydro-izolací a event. spára nad tepelnou izolací mají vytvořit průduch od okapu ke hřebeni střechy. Tímto větracím průduchem má proudit vzduch, jemuž se přisuzuje schopnost vysoušet vlhkost spodního líce krytiny a udržet suchou tepelnou izolaci.

Jak je to ve skutečnosti ?

1) Spolehlivá funkce odvětrání spodního líce skládané střešní krytiny je velmi problematická. Zejména v období, kdy jsou krytiny zatěžovány střídáním mrazu a tání, tedy v zimních měsících, často není větrání zajištěno, neboť odvětrací pásmo je překryto sněhem a tím nefunkční. Dále není žádné technické řešení jak v úžlabí, u střešních oken, vikýřů apod. vytvořit trvale funkční odvětrací pásma.

2) Nejnovější poznatky větrání oblasti spodního líce střešní krytiny však ukázaly, že slepě vyžadovanou větranou spárou pronikne ke spodnímu líci tašek ještě více vlhkosti než bez odvětrávání [1]. Jak to vysvětlit?
Při bezoblačné obloze se během noci na všech plochách obrácených vzhůru sráží vlhkost v podobě rosy nebo jinovatky. Důvodem je princip vyzařování. Funguje tak, že z ploch obrácených vzhůru se do vesmíru vyzařuje tepelná energie těchto ploch, která není odrážena zpět k zemi. Tyto plochy se významně ochlazují, jejich teplota je rychle nižší než teplota vzduchu. (i když je tepelné vyzařování velmi intenzivní, není triviální.)
Okolní vzduch, nasycený vlhkostí, v přímém kontaktu s těmito podchlazenými plochami vydá přebytečnou vlhkost v podobě rosy event. námrazy. Proto se jinovatka (námraza na silnici) může vyskytnout i při teplotě vzduchu nad bodem mrazu. Čím více vzduchu prosyceného vlhkostí přivádíme v takové chvíli na podchlazenou část střechy, tím více vlhkosti se v podobě kondenzátu nebo jinovatky vysráží přímo na střešních taškách a na všech přístupných plochách celé střešní konstrukce. Praktické pokusy ukázaly, že během jedné noci na každém čtverečním metru spodního líce střešních tašek, se může vysrážet až 120 g kondenzátu [1]
Vzduchová vrstva mezi tepelnou izolací a střešní konstrukcí, ani vzduchová vrstva mezi střešní konstrukcí a spodním lícem krytiny nemají z hlediska větrání smysl. Působí opačně, usnadňují pronikání vlhkosti do podstřeší. Odvětrávací průduchy v podstřeší jsou hlavní příčinou vlhkostních zisků, pronikání vlhkosti do tepelné izolace z minerálních vláken a to ve formě páry i v kapalném skupenství. Tím dochází nejen ke znehodnocení tepelně izolačních vlastností izolantu vnímavého na vlhkost, ale je to také příčina zvýšené a mnohdy trvalé vlhkosti ve dřevě konstrukce střechy. [1]

Systémové odvětrávání nepotřebujeme nutně k tomu, abychom střešní konstrukci udrželi bez rosy a suchou, podobně jako není nutné ze stejných pohnutek odvětrávat z vnější strany tepelně izolovanou svislou obvodovou konstrukci. Je logické řešit tepelnou izolaci střešní skladby tak, aby rosný bod nemohl být posouván hlouběji do izolantu tepelnými mosty, které krokve tvoří. Je zarážející, že zatímco naprostá většina odborníků uznává pouze způsob vnější tepelné izolace obvodového zdiva, málokdo z nich se pozastavil nad způsobem izolování podkrovních místností mezi krokve
Střešní plášť, tvořený skládanými krytinami z krytinových prvků malých formátů, je difúzně otevřená plocha. Také výměna vzduchu pod taškami se odehrává spárami ve skládané krytině. Krytina a nosná konstrukce jsou od sebe odděleny. Kromě toho se u celoplošných izolací nad krokvemi projevuje efekt významné protihlukové ochrany. Celá dřevěná konstrukce střechy zůstává v oblasti teplot a vlhkosti místnosti. Krov i střešní latě jsou namáhány vlhkostními a teplotními změnami stejně málo jako nábytek. Mimo to může být krov součástí interiéru.
Požadavky, které jsou dnes kladeny na střešní plášť, pod nímž je trvale plnohodnotné prostředí pro bydlení, jsou systémem THERMO splněny v celém rozsahu.

[1] Dachdekung und Dachbelůftung, Untersuchungsergebnisse und Folgerungen fůr die Praxis,
Autor Dr.-Ing. Helmut Kůnzel  -  Stuttgart : Fraunhofer-IRN-Verl.,  1996

4.    PRINCIP MONTÁŽE INTEGROVANÉ IZOLACE THERMO

THERMO je určené pro všechny druhy šikmých střech pravidelného sklonu od 10o pod těžkou keramickou či betonovou krytinu k pokládce na střešní latě. Rozteč latí je stanovena výrobcem krytiny. K dané rozteči latí krytiny – krycí délce, je přiřazen typ dílce THERMO. Dílce THERMO se kladou na střešní latě profilu 30 x 50, (40 x 60) mm. K latím se zpravidla nekotví ani nepřichycují. Kladou se na latě zprava doleva, od okapu vzhůru ke hřebeni. Pokládka THERMO musí probíhat v jednom pracovním postupu spolu s pokládáním krytiny.
Pokládku THERMO a následně krytiny je možné provádět jak horizontálně, tak po pruzích ve spádu střechy. Při aplikaci integrované izolace THERMO na hotovou střechu je možné minimalizovat vliv počasí rozkrytím pouze pásu střechy po spádu v šířce cca 70 cm, položit dílce THERMO a vrátit krytinu.

Šablony THERMO nesmí být vystaveny nebezpečí poškození ani při manipulaci ani při pokládce. Při nutnosti vstupu na dílce THERMO, které jsou dosud bez krytiny, je třeba použít roznášecí prostředky, aby nedošlo k poškození závěsů na dílcích. Po položení krytiny je střecha pochůzná.
Funkce pojistné hydro-izolace :
Princip funkce pojistné hydro-izolace dílců THERMO je identický s principem skládané krytiny. Pro spolehlivé plnění funkce pojistné hydro-izolace je nutné, aby voda, která se dostane pod krytinu, byla v celé ploše střechy podávána po dílcích až k okapům střechy. Děje se tak soustavou spádových drážek a kanálků. Kanálky dílců – po spádu střechy, se doporučuje klást pod sebou. Prostupy střešním pláštěm, osazování střešních oken apod. bezpodmínečně vyžaduje odvést kondenzovanou anebo zateklou vodu ze systému kanálků na dílcích THERMO mimo prostup.

Funkce tepelné izolace :

Utěsnění střechy v celé ploše zajišťuje systém patentních zámků a labyrintů THERMODACH. Přechody na svislé konstrukce  jako jsou štítové stěny, prostupy, podélné stěny apod., je nutné při pokládce THERMO dobře, důsledně a pečlivě utěsnit. K těsnění doporučujeme použít běžnou montážní PUR pěnu.

Stavební příprava :
Po postavení krovu je třeba dokončit svislé stavební konstrukce. Štítové zdi se dozdí do úrovně horního líce krokví. Před pozednici se zhotoví dozdívka s tepelnou izolací s šikmou korunou podle horního líce krokví. K takto dokončeným svislým stavebním konstrukcím se při pokládce přilepí montážní PU pěnou dílce THERMO. Dodatečné těsnění není spolehlivé!  Ke stavební přípravě před pokládkou integrované izolace a krytiny patří také zhotovení klempířských prvků, které jsou pod integrovanou izolací.

Pokládka integrované izolace THERMO a pokládka krytiny :  

Dílce THERMO jsou vybavené profilováním k pokládce na střešní latě. Krytina se klade bez kotvení na závěsy desek THERMO (viz nákresy).
Hřebenáče se kotví nasucho do hřebenového a nárožního prkna, zpravidla se používá také větrací pás hřebene. Hřebenové a nárožní prkno, ke kotvení hřebenáčů, se oboustranně pečlivě slepí montážní PU pěnou s dílci THERMO. Podcenění těsnosti těchto spojů vede ke špatné funkci zateplení.

INTEGROVANÉ IZOLACE INTEGROVANÉ IZOLACE STŘECHY

Nákup tepelných izolací v elektronickém tržišti eStřechy

Autor: Ing. Jan Maloušek   |   THERMO-STŘECHY s.r.o.   www 

Integrovaná izolace s těžkou skládanou krytinou - e Střechy
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy