eStřechy.cz   -   informační portál o střechách

Nákup tepelných izolací v elektronickém tržišti eStřechy

Integrovaná izolace vně krovu šikmých střech

Snadná náprava hrubých chyb ve skladbě střechy.

1.    Úvod

Obytné podkroví pod šikmou střechou bezpodmínečně vyžaduje vyloučit všechny vlivy, které mohou způsobit poruchy. Znamená to předsadit před veškerou dřevěnou konstrukci krovu zejména pojistnou hydro-izolaci, tepelnou a zvukovou izolaci, minimálně používat kotevní prvky, které těmito izolačními vrstvami procházejí a tím porušují jejich celistvost! Je třeba eliminovat veškeré tepelné mosty a také potlačit vliv lidského faktoru na provádění díla.

Integrovaná izolace v šikmé střeše

2.    Definice integrované izolace

Šikmá střecha s podkrovními prostory k bydlení musí splňovat zejména následující hlediska:
-     spolehlivá vodotěsnost
-    je známé, že skládané krytiny za určitých povětrnostních podmínek propouští část srážek v podobě vody, ale zejména sněhu
-    na spodních stranách skládaných krytin se sráží vlhkost, která musí být spolehlivě odvedena mimo prostor podkroví
-    dostatečná vzduchotěsnost
-    vítr do podstřešního prostoru sebou přináší velmi jemné nečistoty chlad a vlhko
-    tepelná izolace
-    dostatečně dimenzovaná tepelná izolace je důležitá nejen v zimě, ale také v létě

Názor, že podkrovní prostory využívané k bydlení, se skladbou několika vrstev, které dobře a dlouhodobě plní výše uvedená základní kriteria, je všeobecně rozšířený mezi odborníky i laickými stavebníky.
Zkušenosti s technologickou nekázní a častou nezodpovědnou prací při provádění staveb jsou zejména tam, kde se provádí více operací a střídají různé profese. Takovým místem je střecha a budování podkroví, zhotovené vyskládáním několika vrstev. Každá chyba má dlouhodobé následky, které se zpravidla plně projeví až po delším čase.
Pro plnohodnotnou funkci bytu v podkroví je třeba vytvořit podmínky! Střešní vestavba vyžaduje zcela jiný stavebně fyzikální pohled než dosud. Střecha, pod níž se má bydlet, je v podstatě šikmá stěna s dřevěnou nosnou konstrukcí. Tepelná izolace svislého obvodového pláště se předsazuje před nosné prvky – vně objektu. Z hlediska stavební fyziky se takové konstrukční uspořádání považuje za nejsprávnější řešení.
To je třeba aplikovat také  na střechu! Když mezi nosnou konstrukci krovu a venkovní plášť - skládanou krytinu, vložíme vrstvu splňující všechny fyzikální a mechanické požadavky na pátou stěnu domu, zcela oddělíme interiér od vnějšího prostředí. To je základní myšlenka principu dokonale zateplené střechy. Vhodný materiál je ve formě expandovaný pěnový polystyren, který je dostatečně hydrofobní, stabilizovaný a se samozhášivou úpravou. Vlastnosti tohoto materiálu odpovídají všem požadavkům na funkci integrované izolace.
Dokonalé řešení je THERMODACH:  jedna vrstva plně integruje všechny funkce!
Firma THERMODACH – Dachtechnik Vertriebs, GmbH z Bavorska, byla založená v roce 1967, vlastní patenty integrované izolace. Partner v ČR je ryze česká firma THERMO - STŘECHY s.r.o.
Stabilizované desky z EPS s objemovou hmotností min. 25 Kg/m3 se samozhášivou úpravou a s výbornými tepelně-izolačními vlastnostmi jsou důmyslně tvarovány:

Umožňují přímou pokládku na střešní latě bez kotvení, bez tepelných mostů. Bezezbytku odvádějí kondenzovanou a zateklou srážkovou vodu k okrajům střechy. Labyrintové těsnění vlivem zatížení váhou skládané krytiny utěsní podkrovní prostor v I. třídě větrotěsnosti. Dílce jsou uzpůsobeny pro přímou pokládku tašek. V jednom pracovním postupu a z vnější strany střechy, nad střešními latěmi, se pořídí :

- interiérový pohledový záklop (sádrokarton, palubky apod.), následně závěsné střešní latě
- tepelná izolace s možností volby výsledného tepelného odporu
- pojistná hydro-izolace
- zvuková izolace s hodnotou útlumu 45 dB již při tloušťce dílců 120 mm
- utěsnění podkrovního prostoru proti větru a tím proti pronikání chladu
- úplné oddělení veškeré dřevěné konstrukce krovu od vnějšího prostředí

Integrovaná izolace v podkroví

Konstrukce krovu i latě jsou v chráněném interiérovém prostoru a jsou namáhány vlhkostními a teplotními změnami stejně málo jako nábytek. Eliminují se tepelné mosty, které jinak krokve tvoří. Konstrukci krovu je možné přiznat v interiéru, profil krokví se navrhuje výhradně podle statického výpočtu, nikoliv podle požadavku na tloušťku vkládaného izolantu. To je významná úspora dřeva! Tento systém tvoří skladbu tzv. teplé střechy, která má, podle výsledků dlouhodobého sledování, také příznivý vliv na životnost krytiny.
 

2.1. Nevětraná nebo větraná střecha ?

Jako vzpomínka na otevřené podkrovní prostory se doporučuje navrhovat střešní plášť s minimálně jednou odvětrávací spárou.
Větracím spárám mezi spodním lícem krytiny a pojistnou hydro-izolací a event. spárám nad tepelnou izolací se přisuzuje vlastnost odvádět vlhkost ze spodního líce krytiny a event. z izolantu. Předmětné spáry mají vytvořit průduch od okapu ke hřebeni střechy. Tímto větracím průduchem má proudit vzduch, jemuž se přisuzuje vysoušecí schopnost.
Jak je to ve skutečnosti ?
1) Spolehlivá funkce odvětrání celého spodního líce skládané střešní krytiny je velmi problematická. Není žádné technické řešení jak v úžlabí, u střešních oken, vikýřů apod. vytvořit trvale funkční odvětrací pásma. Dále zejména v období, kdy jsou krytiny zatěžovány střídáním mrazu a tání, tedy v zimních měsících, často není větrání zajištěno, neboť odvětrací pásmo je překryto sněhem a tím nefunkční.

2) Výsledky dlouhodobého sledování větrání oblasti spodního líce střešní krytiny však ukázaly, že onou spárou pronikne ke spodnímu líci tašek ještě více vlhkosti než bez odvětrávání [2]. Jak to vysvětlit?
Při bezoblačné obloze se během noci na všech plochách obrácených vzhůru sráží vlhkost v podobě rosy nebo jinovatky. Důvodem je princip vyzařování. Funguje tak, že z ploch obrácených vzhůru se do prostoru – do stratosféry, vyzařuje tepelná energie těchto ploch, která není odrážena zpět k zemi. Tyto plochy se významně ochlazují, jejich teplota je rychle nižší než teplota vzduchu.
Okolní vzduch, nasycený vlhkostí, v přímém kontaktu s těmito podchlazenými plochami vydá přebytečnou vlhkost v podobě rosy event. námrazy. Proto se jinovatka (námraza na silnici) může vyskytnout i při teplotě vzduchu nad bodem mrazu. Čím více vzduchu prosyceného vlhkostí přivádíme v takové chvíli na podchlazenou část střechy, tím více vlhkosti se v podobě kondenzované vody nebo jinovatky vysráží přímo na střešních taškách a na všech přístupných plochách celé střešní konstrukce. Praktické pokusy ukázaly, že během jedné noci na každém čtverečním metru spodního líce střešních tašek, se může vysrážet až 120 - 140 g kondenzované vlhkosti.
Vzduchová vrstva mezi tepelnou izolací a střešní konstrukcí, ani vzduchová vrstva mezi střešní konstrukcí a spodním lícem krytiny nemají z hlediska větrání smysl. Působí kontraproduktivně, usnadňují pronikání vlhkosti do podstřeší. Odvětrávací průduchy v podstřeší jsou hlavní příčinou vlhkostních zisků, pronikání vlhkosti do tepelné izolace z minerálních vláken a to ve formě páry i v kapalném skupenství. Tím dochází nejen ke znehodnocení tepelně izolačních vlastností izolantu vnímavého na vlhkost, ale je to také příčina zvýšené a mnohdy trvalé vlhkosti ve dřevě konstrukce střechy. Dřevo mokré nad 20% hmotnostní vlhkosti je ideální terén pro plísně, dřevokazné  houby apod.
Střešní plášť, tvořený skládanými krytinami z prvků malých formátů, je difúzně otevřená plocha.  Výměna vzduchu pod taškami probíhá přirozeně a bez masivního nasávání vlhkosti spárami ve skládané krytině.
Při aplikaci integrované izolace THERMO jsou krytina a nosná konstrukce od sebe odděleny. Kromě toho se u celoplošných izolací nad krokvemi projevuje efekt významné protihlukové ochrany. Celá dřevěná konstrukce střechy zůstává v oblasti teplot a vlhkosti místnosti. Krov i střešní latě jsou namáhány teplotními a zejména vlhkostními změnami stejně málo jako nábytek. Mimo to může být krov součástí interiéru.
Požadavky, které jsou kladeny na střešní plášť, pod nímž je trvale plnohodnotné prostředí pro bydlení, jsou systémem THERMO splněny v celém rozsahu.


3.  Hrubé chyby ve skladbě střechy
 
Často se setkáváme s neodborně provedenou vícevrstvou skladbou střešního pláště s použitím  nevhodných folií, jejich chybným umístěním atd. Také poloha, množství a rozmístění tepelné izolace bývá příčinou některých vážných poruch střešního pláště. Uživatel podkrovního bydlení s chybně provedeným střešním pláštěm vnímá přehřívání podkrovního bydlení v letních měsících  a vysokou spotřebu topného media v zimě. Následně se objevují mokrá místa na podhledu, jejichž výskyt se přičítá „zatékání“ – špatné hydro-izolační funkci střechy.
Jen vyjímečně je to pravda, ve většině případů se jedná o hromadění kondenzované vlhkosti.
Na další stránce je ukázka jak se také, a ne zřídka, provádí „zateplení“ podkrovních prostor k bydlení. Oprava této konkrétní střechy spočívala v demontáži stávající krytiny a souvisejících prvků. Nově byla položena pojistná hydroizolace s distančními latěmi, provedeno nové laťování, opravy komínů a položení nové krytiny. Tím tato etapa opravy střechy skončila.

izolace staré střechy     Izolace šikmá střecha

3.1.    Snadná náprava hrubých chyb ve skladbě střechy

Je zřejmé, že integrovanou izolaci THERMODACH lze snadno aplikovat na střeše, pod níž je vybudované podkroví, i se špatně fungujícími izolacemi. Veškeré práce se provádějí z vnější strany. Stávající vlhký izolant, pokud není napadený plísní apod., může zůstat na svém místě.  Střešní krytina se odkryje po spádu střechy v šířce pouze cca 1 m a po položení dílců THERMO se vrátí. Tím se m.j. minimalizuje vliv počasí v průběhu prací. Drobné úpravy střechy z vnější strany se provedou ve hřebeni a u okapu k vyrovnání výšky střechy po přidání integrované izolace THERMO.  Zásahy do interiéru jsou minimální - pouze v ostění střešních oken. Na www.thermodach.cz  najdete detaily řešení a také výslednou hodnotu tepelného prostupu střechy dodatečně izolované integrovanou izolací THERMO.

Integrovaná izolace v detailu

Pro objektivní hodnocení systému THERMODACH, můžeme vycházet z praktických zkušeností od roku 1967 v SRN s průměrným množstvím realizací cca 0.75 mil. m2 střech za jeden kalendářní rok.

Praktické zkušenosti s aplikací integrované izolace THERMO jsou v ČR od roku 1995 podložené celkovou realizací více než 400 tis. m2 realizovaných střech.
Pro četné výrobce betonových i pálených tašek v SRN, je důkazem kvality to, že jejich produkty jsou pokládány na systém THERMODACH - bez odvětrávání. Většina výrobců totiž chápe pozitivní vliv teplé střechy na životnost skládané krytiny.

Literatura :
1.  ČSN 73 0540-2/2002, A.3.3.11
2.  Dr.-Ing. Helmut Künzel: „Dachdekung und Dachbelüftung“, Untersuchungsergebnisse und Folgerungen für die Praxis, Von   -  Stuttgart : Fraunhofer-IRN-Verl.,  1996

Autor: Ing. Jan Maloušek   |   THERMO-STŘECHY s.r.o.   www 

Integrovaná izolace vně krovu šikmých střech - e Střechy
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy