eStřechy.cz   -   informační portál o střechách

Požadavky na navrhování zateplení plochých střech

Plochá střecha je stavební konstrukce nad vnitřním prostředím, vystavená přímému působení atmosférických vlivů a podílející se na zabezpečení požadovaného stavu v podstřeší.

Plochá střecha je ta, která nemá sklon střešní roviny větší jak 5°.

Min. sklon pro ploché střechy se doporučuje 2° v ploše a 1° v úžlabí.

Střechu navrhujeme tak, aby po dobu své životnosti odolávala mechanickému a dynamickému namáhání, střecha nesmí propouštět vodu ani vlhkost v kapalném skupenství do střešní konstrukce.

Střecha musí splňovat tepelněizolační požadavky ČSN 73 0540 :2002.

Střecha se navrhuje tak, aby odolávala koroznímu namáhání, chemickým, biologickým, elektromagnetickým a atmosférickým vlivům.

Akustické vlastnosti střechy kontrolujeme výpočtem vzduchové neprůzvučnosti s dodržením hygienických požadavků na hluk.

Projektový návrh střechy musí plně a jednoznačně určit materiálové, technologické, konstrukční i provozní řešení střechy.

V projektu je třeba uvést rozměry a sklony střešních ploch, způsob odvodění, pojistné odvodnění pomocí chrličů plnící funkci při ucpání vnitřních vtoků, prostupy, předepsat skladbu vrstev včetně jejich tlouštěk a potřebných fyzikálních údajů, řešení dilatací, způsob kotvení, vykreslit detaily všech atypických míst, zohlednit zatížení bodové a plošné na střešní plášť, navrhnout provozní řešení střechy včetně způsobu údržby.

Při použití parotěsné zábrany je nutno používat dvoustupňové vpusti tak, aby byla odvodněna i parozábrana po dobu montáže.

Každá odvodňovaná plocha by měla být osazena min. dvěma odtokovými místy (neplatí pro podstřešní žlaby).

 

Jednoplášťová střecha na betonové nosné konstrukci

Jednoplášťová střecha na trapézovém plechu

Jednoplášťová střecha na dřevěné konstrukciUkázky spádování střech izolačními deskami ke vtokům

 
    Ukázky spádování střech deskami ke vtokům
         
Bezpečnostní odvodnění pojistným přepadem   Dvoustupňový vtok    
 
Oblast vtoku musí být zapuštěna min. 5 mm pod sousedící plochu střechy.

Maximální vzdálenost vtoků od atik a od rozvodí střešních ploch by neměla překročit 15 m.

Maximální vzdálenost vtoků ve žlabech nebo úžlabích od jejich konců nebo rozvodí v těchto žlabech či úžlabích by neměla překročit 15 m.

V případě nebezpečí zamrzání vtoků nebo žlabů je možné tyto prvky vyhřívat, zásadně se používá bezpečné nízké napětí 24 V.

Požadavky na navrhování plochých střech řeší:

ČSN 73 1901 - Navrhování střech
ČSN 73 0540 - Tepelná ochrana budov
ČSN 73 0035 - Zatížení stavebních konstrukcí
ČSN ENV 1991-4 - Zásady navrhování zatížení konstrukcí
ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb/nevýrobní objekty
ČSN 73 0804 - Požární bezpečnost staveb/výrobní objekty
ČSN 73 0600 - Hydroizolace staveb
ČSN 73 3610 - Klampiarske práce stavebné (změna 1-11/97, 2-7/98)
ČSN 73 0532 - Akustika,ochrana proti hluku,požadavky
Pravidla pro navrhování a provádění střech - Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR

Ceník - fólie SarnafilNákup tepelných izolací v elektronickém tržišti eStřechy

Autor: Rockwool, a.s.   www 

Požadavky na zateplení ploché střechy - e Střechy
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy