eStřechy.cz   -   informační portál o střechách

Fóliové hydroizolační systémy Sarnafil

Fóliové PVC hydroizolace Sarnafil pro vodotěsné izolace plochých střech, a to jak bytových objektů, tak zejména průmyslových a jiných staveb, se stále ve větší míře používají izolační pásy z plastů, které jsou širokou odbornou veřejností nejčastěji označovány jako fólie. Tyto materiály nabývají neustále na svém významu zejména pro své mnohé výhodya přednosti oproti tradičním izolačním materiálům, za které je možné jmenovat především všechny druhy asfaltových izolačních pásů. Tento trend nezastavila ani neustále se zdokonalující a rozšiřující se modifikace asfaltů, tak ani zavádění nových způsobů montáže těchto izolací. V posledních letech se totiž u nich stále více uplatňuje mechanické kotvení, které bylo dříve typickým a nejrozšířenějším způsobem aplikace výhradně fóliových hydroizolačních systémů střech. Právě u fólií lze v maximální míře využít výhod tohoto způsobu montáže.

Fóliové hydroizolační systémy

Nejrozšířenějším typem fóliových izolací jsou v naší republice doposud fólie z měkčeného PVC, i když se u nás, tak jako dříve v zahraničí, stále více rozšiřují izolační fólie z flexibilních polyolefínů. PVC fólie mají ale v naší zemi velkou tradici. To se projevuje především v obrovském potenciálu montážních kapacit, které mají technologii horkovzdušného svařování zažitou. Tato skutečnost je ovlivněna tradicí tuzemské výroby, i dyž v této souvislosti je nutné konstatovat, že k výraznému rozšíření fóliových izolací přispěly dominantní měrou zejména zahraniční výrobci respektive dovozci těchto izolací do České republiky. A právě silné konkurenční prostředí, které bylo příčinou tohoto stavu, je pravděpodobně jedním z důvodů, proč se fóliové izolace plochých střech v naší republice tak rozšířily. Zvláště pak aktivity zahraničních investorů a celkové oživení v oblasti výstavby v posledních letech způsobily, že podíl realizovaných fóliových izolací pochých střech již přesáhl podle odhadu mnoha odborníků v České republice hranice 50%.

Materiálové výhody hydroizolačních fólií

Fóliové izolace plochých střech vytvářejí zpravidla jednovrstvé systémy, jejichž provedení sice vyžaduje vysokou technologickou kázeň, zato je ale snadno kontrolovatelné, což je jak pro majitele realizačních firem, tak především pro investory, vysoce hodnoceným hlediskem. Všechny spoje jsou u většiny typů hydroizolačních fólií naprosto homogenní, neboť jsou horkovzdušně svařované.

Typickou vlasností hydroizlačních fólií je jejich teplotní odolnost v širokém rozsahu teplot. Jsou proto obvykle použitelné pro všechnypodnební pásma od tropického po arktiché, a to bez zvláštních úprav receptury. Pro naše zeměpisné pásmo je vysoce ceněna jejich zpracovatelnost jak v přechodných obdobích, tak také v případě potřeby i v zimních měsících. Zjednodušeně lze konstatovat, že větším omezením pro aplikace hydroizolačních fólií, než jsou jejich technické parametry, je lidský faktor.

Přednosti aplikace hydroizolačních PVC fólií

Největší výhody fóliových izolačních materiálů ale přinášejí systémy jejich montáže. Malá tloušťka, a s ní související nízká hmotnost fólií, umožňují realizovat lehké skladby střešních plášťů u nových velkorozponových hal průmyslových a obchodních objektů, a díky kombinaci vlastností- nízké hmotnosti a paropropustnosti – je možné rekonstruovat mnohé střechy ve špatném stavu bez nutnosti bouracích prací. U rekonstrukcí střech se nejčastěji využívá též výhod mechanicky kotvených skladeb střešních plášťů, kdy nová fóliová krytina vytváří souvislou izolaci, která je nezávislá na podkladu. Různé pohyby podkladu, způsobenéobjemovými změnami tepelněizolačních materiálů nebo dilatačními pohyby, jsou totiž v mnoha případech právě příčinou neustálého zatékání do budov, i když se původní krytina opatří další, ale opět plnoplošně nanesenou vrstou.

V Případech, kdy není z koknstrukčního hlediska možné mechanicky kotvit a statika objektu respektive střechy, neumožní ani volné položení fólie s přitížením kačírkem, ozeleněním bebo provozní vrstvou, je nutné fólii plnoplošně nalepit. V tomto případě lze zvolit lepený systém díky velké průtažnosti fólií, která dosahuje u většiny speciálně nevyztužených fólií hodnot přes 200%.

Hydroizolační pásy FPO nebo PVC ?

Proti fóliovým izolacím plochých střech bylo možné slýchat také negativní stanoviska a argumenty. Byly samozřemě zaměřeny především proti fóliím z PVC a týkaly se většího rizika jejich mechanického poškození, jejich nesnášenlivosti s polystyrény a s asfalty, a mnohdy se opíraly také o eokologická hlediska. V neposlední řadě se bylo možné setkat i s výhradami vůči mnohým fóliím vyráběným na bázi m PVC díky jejím vyráběným objemovým změnám nebo i z důvodu rizika delaminování jednotlivých vrstev.

Izolační pásy Sarnafil na bázi PVC

Všechny hydroizolační pásy Sarnafil na bázi nejrozšířenějšího měkčeného PVC jsou vyráběny vlastní technologií oboustranného nanášení hydroizolační hmoty na nosnou vložku. Tato technologie zaručuje dokonalou soudržnost hydroizolační hmoty s nosnou vložkou a navíc eliminuje problém pronikání vlhkosti do hydroizolačního pásu případnými kapilárami, které se mohou vyskytnout u některých druhů hydroizolačních pásů vyráběných méně dokonalými technologiemi. Všechny pásy, které jsou přímo vystaveny působení povětrnostních vlivů, jsou opatřeny povrchovou úpravou – lakováním.

Izolační pásy Sarnafil na bázi FPO

Dnes je tomu ale již více než 13 let, co švýcarská firma Sarnafil uvedla jako první na evropský trh izolační pásy Sarnafil T, které byly reakcí na všechny výše uvedené výhrady. Sarnafil T, izolační pás na bázi flexibilních polyolefínů (dále FPO), má totiž vyšší mechanickou odolnost, je snášenlivý s asfalty a s polystyrény, a je samozřejmě plně recyklovatelný. Izolační pásy z FPO mají navíc oproti pásům z PVC jeden zásadnírozdíl, který dominantním způaobem ovlivňuje jejich vlastnosti. Jedná se o skutečnost, že fólie z FPO neobsahují žádná změkčovadla. To nejen vylučuje možnosti změn vastností materiálu vlivem migrace změkčovadel v půběhu životnosti izolace, ale současně to dává předpoklad pro nesrovnatelně delší životnost izolací na bázi FPO oproti izolacím na bázi PVC.

Vyjímečnost hydroizolace Sarnafil v rozsahu a komplexnosti sortimentu

Firma Sarnafil International AG nabízí ve svém sortimentu hydroizolační a doplňkové materiály obou výše uvedených technologií pro nejširší řadu aplikací od hydroizolací střech přes izolace staveb proti zemní vlhkosti, tlakové vodě, radonu, speciální izolace proti úniku chemických látek, izolace bazénů, rybníků a jezírek. Současnou aktuální nabídkou jsou pásy Sarnafil řady S 327 EEL, které lze aplikovat v požárně nebezpečných prostorách.

Vyjímečnost fóliových systémů v řešení detailů

Jednou z nesilnějších stránek hydroizolačních systémů Sarnafil je jejich důkladná propracovanost a komplexnost v systémovém řešení všech typů detailů. Za zcela standardní považujeme dodávku povlakovaných plechů, typových vtoků nebo tvarovek pro opracování rohů, koutů či prostupů konstrukcí.Navíc však nabízíme celou řadu řešení specifických detailů, které jsou pro svoji jedinečnost stále častěji dodávány i pro kompletaci konkurenčních technologií. Z technicky nejzajímavějších uvádíme následující:

 

pochozí plochy – aplikací pochozích desek rozměrů 600 x 600 mm můžeme vytvořit pochozí plochy, které mají vysokou protiskluznost při zatížení deštěm nebo sněhem při současném odvádění povrchové vody.

 
 

prostup hromosvodu – tento detail je řešen uzavřenou tvarovkou kruhového profilu o průměru 8 mm.

 
 

kačírková lišta – L profil z nerezové oceli rozměrů 60 x 30 x 1 mm / ev. 100 x 30 x 1mm/, který je uchycen k předem navařeným držákům na aplikovaný hydroizolační pás, je optimálním řešením detailu u okapu u střechy přitížené kamenivem nebo také při potřebě systémového řešení materiálových rozhraní přitížených střech / např. řešení dlažby apod./.

 

dekorační profil – jedná se o plastový profil tvaru T rozměru 35 x 25 mm, který se ve zvolené barevné variantě osazuje ve stanovených vzdálenostech na předem aplikovanou hydroizolační fólii. Vytvářením požadovaných geometrických ploch architektonicky velmi účinně zkvalitníme vzhled realizované střechy.

 

Vlastní svařovací technika – pro svařování hydroizolačních pásů obou uváděných materiálových bází byly vyvinuty firmou Sarnafil International AG rovněž svařovací automaty, které patří ke špičce svařovací techniky v oboru.

 

Svařovací automat Sarnamatic 661 – jedná se o multifunkční automatický svařovací přístroj, který vyniká vysokou kvalitou prováděných svarů při velmi snadné obsluze s možností přestavby na navařování dekoračních profilů, integrovanou T Prep tryskou a nastavitelnou svářecí jednotkou pro okrajové sváření.

 
 

Svařovacípřístroj Sarnafil Perimat Prep – jedná se o poloautomatický svařovací přístroj s velmi jednoduchým ovládáním, který je vhodný pro menší typy staveb. Vynikající vlastností tohoto přístroje je možnost přestavby na svařování pásů na svislých a šikmých plochách u atik i na okapní plechy.

 

Nákup hydroizolačních pásů v elektronickém tržišti eStřechy

Autor: www 

Fóliové systémy Sarnafil - e Střechy
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy