eStřechy.cz   -   informační portál o střechách

Asfaltové pásy pro hydroizolace

Ochrana obydlí před pronikáním vody je spojena se změnou člověka lovce a sběrače v člověka usedlého zabývajícího se zemědělstvím a řemesly. Asfalt můžeme nazvat jedním z nejstarších hydroizolačních materiálů na světě. V dnešním názvosloví se setkáváme u hydroizolačních asfaltových pásů s termíny asfalt a bitumen. Oba znamenají jednu a tu samou věc. Hledání nějakých rozdílů u asfaltových pásů je pouze matení čtenářů a posluchačů. Rozdíl je pouze v tom, že termín asfalt je původu řeckého a používal ho již Aristoteles, termín bitumen je původu hebrejského a do západní části Evropy ho přinesli Římané, kteří tu černou lepivou hmotu, přivezenou Židy od Mrtvého moře, nazývali Bitumen Judaicum. Správný spisovný český termín je asfalt.

Původní přírodní asfalt z nalezišť z Přední Asie se používal tak, že se roztavil v hliněných nádobách a střecha se touto horkou tekutinou polévala. Na začátku 19 století se prvně ve Švédsku vyrobil pás poléváním hadrové podložky asfaltem na zemi, nikoliv na střeše. Prvním výrobcem hydroizolačních asfaltových pásů v Čechách byl K.C..Menzel v Bělé pod Bezdězem v roce 1868 a na Moravě V. Matějů v Brně v roce 1875. Tuzemská výroba asfaltových pásů byla založena na zpracování dehtu, který byl v této oblasti v té době dostupnější než asfalt. Použití dehtu, který má fyzikální vlastnosti velmi podobné asfaltu, postupně klesalo a dnes je od jeho použití, pro tento účel, zcela upuštěno pro vysoký obsah polyaromatických uhlovodíků. Ve srovnání s asfaltem jich dehet obsahuje 100 až 500x více.

Dnešní průmyslová výroba hydroizolačních asfaltových pásů je velice široká. Použitím různých vložek a různě upravených asfaltů lze vyrobit asfaltové pásy s životností přibližně od 3 až do 100 let. Použití hydroizolačních asfaltových pásů je především na střechy a spodní stavby. Životnost asfaltových pásů ve spodní stavbě je vždy podstatně delší protože nejsou vystaveny, na rozdíl od střech, UV záření a značným teplotním změnám. Mluvíme o asfaltových pásech, ale hmota, ze které jsou pásy vyrobeny je vždy směs asfaltu plnidel a případně modifikačních přísad. Obsah plnidel by u podkladních pásů neměl překročit 40% hmotnostních, u vrchních pásů 30% hmotnostních. Asfaltové pásy určené jako vrchní mají vždy ochranný posyp proti UV záření ze „šupin“ z drcené břidlice, nebo „granulát“ z drceného čediče.

   

Asfaltové pásy dělíme na:

  • Oxidované asfaltové pásy, někdy nazývané též klasické tj. vyrobené z asfaltu bez modifikačních přísad. Tento asfalt prodělal při vysoké teplotě chemický proces ,při kterém se zvýšil jeho bod měknutí a snížila penetrace. Nevýhodou je, že oxidační proces sice velmi pomalu, ale jistě, pokračuje i po ztuhnutí asfaltu a jeho fyzikální vlastnosti přecházejí do nežádoucí oblasti, asfalt se stává stále tvrdším a křehčím. Pásy z tohoto asfaltu mají životnost podle místních podmínek 5 až 20 roků. Životnost zkracuje nepřítomnost ochranné vrstvy, přímé oslunění a znečištěné ovzduší. Do roku 1990 se u nás vyráběly pásy jen z těchto asfaltů a i dnes tvoří asi 75% tuzemské produkce a 80% světové produkce.
  • Plastomerické asfaltové pásy, tj. s přísadou polymerů plastů nejčastěji několika ataktických polypropylenů (APP). Tyto přísady bez oxidace razantně zvýší bod měknutí, dodají asfaltu vysokou přilnavost a zvýší odolnost proti stárnutí. Životnost těchto pásů na střechách je až 50 let.
  • Asfaltové pásy elastomerické, tj. s přísadou polymeru styren-butadien-styren (SBS), který dodává asfaltu tzv. tvarovou paměť, což je schopnost vrátit se do původního tvaru po skončení síly působící změnu tvaru. Elastomery (syntetické kaučuky) dodávají asfaltu vyšší přilnavost, vyšší odolnost proti stárnutí a zvyšují jeho bod měknutí, ale méně, než APP. Tento druh pásů je v oblasti střední Evropy nejvíce upřednostňován především pro vysokou odolnost proti vzniku mrazových trhlin. Životnost těchto pásů je 20 až 50 let, byť zatím není střecha, kde by 50 let byly položeny.

Asfaltové pásy s nosnou vložkou

Druhou nejdůležitější složkou asfaltového pásu je nosná vložka. Vložky se dělí na nasákavé a nenasákavé. Vložky nasákavé jsou z papíru a hadrové (značení H), při styku s vodou se u nich vyvolá hnilobný proces, a proto jsou především pro spodní stavby zcela nevhodné.

  • Vložky nenasákavé jsou ze skelné rohože (značení V, nebo SR), skelné tkaniny (značení G, nebo ST), polyesterové rohože (PV), kombinované (např.PV+V) a kovové z tenké folie hliníkové (AL), nebo měděné (Cu).
  • Vložka V je nejčastěji používána pro oxidované asfalty. Má nízkou pevnost a malou průtažnost. Na přání zákazníků je používána i pro elastomerické asfalty. Výhodou je nízká cena. Nevhodná především pro vrchní střešní pásy.
  • Vložka G je pro všechny druhy asfaltů. Má nejvyšší pevnost, je dobře tvarovatelná, má vysokou odolnost proti nahřátí plamenem a je nehořlavá, nedostatkem je nízká roztažnost.
  • Vložka PV je pro všechny druhy asfaltů. Má vynikající roztažnost, dobrou pevnost
  • a tvarovou paměť. Nevýhodou je hořlavost a vysoká citlivost na ohřátí plamenem, při přehřátí sklon ke smršťování i vzniku zvrásnění. Nejvhodnější pro vrchní střešní pásy, pro citlivost vložky k nahřátí by tloušťka pásu měla být nejméně 4, raději 5mm.
  • Vložka AL je vysoce odolná proti prostupu plynů (radon, vodní pára), nevýhodou je nízká pevnost a nízká průtažnost.
  • Vložka Cu je téměř výhradně pro asfaltové pásy pro hydroizolace zelených střech, kde se předpokládá vegetace z keřů a stromů s vysokou průrazností kořenového systému.

Další důležitou věcí je tloušťka hydroizolačního pásu. Pásy se vyrábějí od síly 1,5 mm až do síly 5,5mm, započítatelné do počtu pásů střešního souvrství by měly mít nejméně 3,5mm Tloušťka pásu v milimetrech, nebo desetinách milimetru by měla být vždy uvedena na obalu každé role pásů. Mimo číselné značení je ještě obecné označování písmeny.

  A = vložka pouze nasycená asfaltem, bez jakékoliv krycí vrstvy
  R = vložka s oboustrannou vrstvou asfaltové směsi do tloušťky 1mm
  S = vložka s oboustrannou vrstvou asfaltové směsi nad 1mm

Oblast použití asfaltových pásů je velmi široká, ale je vždy nutné správné složení celého hydroizolačního systému vzhledem k místním podmínkám a vzhledem k požadované životnosti. Zpravidla je izolační souvrství nejméně ze dvou vrstev a přitom se v případě mechanického kotvení probitá vrstva nepočítá do celkového počtu pásů. Spodní pás by měl mít pevnou nehořlavou vložku G, horní pás vysoce roztažnou vložku PV. Při jednovrstvém systému je potřebný pás nejméně 5 mm silný.

Pro správnou dlouhodobou funkčnost hydroizolačního systému je nezbytná správná aplikace všech vrstev a jejich vzájemná kompatibilita. Asfaltové pásy jednotlivých výrobců by měly být kompatibilní, jenom pásy s modifikací plastomery by neměly být kombinovány s jinými druhy pásů.

Nákup asfaltových hydroizolačních pásů v elektronickém tržišti eStřechy

Autor: Ing. Bedřich Centner   |   Parabit a.s.   www 

Asfaltové hydroizolační pásy - e Střechy
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy