eStřechy.cz   -   informační portál o střechách

Statika půdní vestavby a její vliv na vestavěný půdní prostor

1. Úvod

Základem nosné soustavy střešního pláště u šikmých střech byla, až do posledních let, dřevěná konstrukce, skládající se z dílčích dřevěných profilů. V mnoha případech, kdy se jedná o rekonstrukci půdního prostoru, hraje vaznicový systém důležitou roli. Tesařské práce [4] svou tehdejší dokonalostí nám dnes dávají možnost nahlédnout do dílny soudobých skutečných mistrů tesařského řemesla.
Při novém návrhu dispozičního uspořádání je důležité vycházet zejména ze:

  Stávajícího uspořádání vaznicové dřevěné soustavy.
  Stávajícího způsobu rozložení statických účinků sil.
 

Stavu a odborného posouzení dílčích prvků soustavy (typ a stupeň napadení dřeviny škůdci).

 

Odstranění příčin a faktorů zhoršující stav nosné i doplňkové konstrukce střešní dřevěné vaznicové soustavy.

 

Statické zajištění dosavadního stávajícího krovu možnými prostředky, které jsou vhodné právě pro daný typ vaznicové soustavy [2], [3].

Na základě tohoto odborného průzkumu by měl architekt – projektant přizpůsobit navrhované dispoziční řešení a jeho funkční využití. Pokud možno by měl ověřit základní empirické vzorce (1) – (25). Mnohdy se však v praxi setkáváme s plně opačnými jevy, které často mění charakter původní nosné konstrukce, ať už statické účinky, nebo mnohdy i tvář – pohled střechy. Např. běžným prvkem v navrhovaných – nových stavech dispozičního řešení, je úprava typu stávající střešní konstrukce stojaté i ležaté stolice na typ Hambalkového krovu, doplněného vikýři. Dochází tak k jevu, že dříve běžné typy vaznicových soustav jsou nahrazovány zjednodušenými soustavami, bez ohledu, že i Hambálkový typ dřevěné soustavy má své limitní podmínky použití [1], [2]. Taková to změna, která jednoznačně mění statické podmínky působení [1], má za následek např. deformace na atice [2], neboť dojde k odebrání jedné i více podpor uvnitř pole (v rámci statického modelu) a tím se přerozdělí zatížení do obvodových zdí [1]. Je patrné, že i dimense (výška, šířka, druh zdění i výplně) se podílí na spolupůsobení a přenosu zatížení do konstrukce objektu a jeho nosných částí. Právě poruchy (atˇ se jedná o trhlinky typu vlásečnic, nebo o trhliny okem viditelné a dobře měřitelné) atiky ukazují, že na tento detail se zapomíná i v rámci požadavků na ochranu a úsporu energie při zpracování projektové dokumentace a vzniká tak prostor pro tepelné mosty, zhoršující tepelnou pohodu prostředí.

2. Statický účinek - Empirické vzorce pro dimensi a zjednodušený výpočet

h - výška profilu trámce v cm
b - šířka profilu trámce v cm
a - jest volná délka trámce v metrech, tj. volná délka trámce od podpory k podpoře
d - vzdálenost plných vazeb v metrech
 
Vazní trámy

Pro krytinu těžkou jest výška profilu vazního trámu
 

 h = a/2 + 18

(1)

Pro krytinu střední jest výška profilu vazního trámu
 

h = a/2 + 17

(2)

Pro krytinu lehkou jest výška profilu vazního trámu
 

 h = a/2 + 16

(3)

Šířka profilu vazního trámu
 

 b = 3/4 - 5/7h

(4)

Vaznice

Pro krytinu těžkou jest výška profilu vaznice
 

h = a x d + 3 cm

(5)

Pro krytinu střední jest výška profilu vaznice
 

h = a x d + 2 cm

(6)

Pro krytinu lehkou jest výška profilu vaznice
 

h = a x d + 1 cm

(7)

Šířka profilu vaznice
 

b = 3/4 až 4/5 h

(8)

Krokve

Pro krytinu těžkou jest výška profilu krokve
 

 h = 3 x a + 4 cm

(9)

Pro krytinu střední jest výška profilu krokve
 

h = 3 x a + 3 cm

(10)

Pro krytinu lehkou jest výška profilu krokve
 

 h = 3 x a + 2 cm

(11)

Šířka profilu krokve
 

 b = 4/5 h

(12)

Vzpěry a sloupce

Pro krytinu těžkou jest výška profilu trámce
 

 h = a + 14 cm

(13)

Pro krytinu střední jest výška profilu trámce
 

h = a + 12 cm

(14)

Pro krytinu lehkou jest výška profilu trámce
 

 h = a + 10 cm

(15)

Šířka profilu sloupku
 

b = h, šířka profilu vzpěry b = 4/5 h

(16)

Rozpěry

Pro krytinu těžkou jest výška profilu rozpěry
 

 h = a + 12 cm

(17)

Pro krytinu střední jest výška profilu rozpěry
 

 h = a + 11 cm

(18)

Pro krytinu lehkou jest výška profilu rozpěry
 

 h = a + 10 cm

(19)

Šířka profilu rozpěry
 

 b = 4/5 až h

(20)

Kleštiny

Pro krytinu těžkou jest výška profilu kleštiny
 

 h = a + 16 cm

(21)

Pro krytinu střední jest výška profilu kleštiny
 

 h = a + 14 cm

(22)

Pro krytinu lehkou jest výška profilu kleštiny
 

 h = a + 12 cm

(23)

U jednoduchých kleštin jest šířka profilu kleštiny
 

 b = 3/4 až 5/7

(24)

u dvojitých kleštin jest šířka jedné kleštiny
 

 b = h/2

(25)

 

Literatura:

1. ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí
2. ČSN 73 0038 Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí při přestavbách
3. ČSN P ENV 1995-1-1 Navrhování dřevěných konstrukcí. Část 1-1 Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
4. Kohout J., Tobek A.Tesařství tradice z pohledu dneška, Grada Publishing, 1996

Autor: Miroslav Mátl, Ing., Ph.D.   |   PIKMA, s.r.o.   www 

Statika a její vliv na vestavěný půdní prostor - e Střechy
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy