eStřechy.cz   -   informační portál o střechách

Tepelné izolace z kamenné vlny Rockwool

Rostoucí ceny energií nutí majitele starších i novějších domů přemýšlet o možných úsporách za vytápění. Jednou z nejúčinnějších cest je především kvalitní a dobře provedená izolace střechy a fasády pomocí tepelné izolace Rockwool. Tepelná izolace Rockwool je jednou z mála investic, která se za dobu životnosti domu mnohonásobně vrátí: náklady na vytápění domu lze s kvalitně provedeným izolačním systémem snížit až o 50 procent. Jak se říká, nejlevnější energie je ta, kterou nespotřebujeme. Jaký konkrétní izolační materiál ale zvolit?

Již od roku 1993 působí i na českém trhu společnost Rockwool, která se zabývá výrobou tepelných, zvukových a protipožárních izolací ROCKWOOL – jejich základním materiálem je kamenná vlna. Firma je součástí mezinárodního koncernu Rockwool International, který je největším světovým výrobcem tepelných, zvukových a protipožárních izolací. Ten vznikl v roce 1937 v Dánsku, kde je dnes i vývojové a výzkumné centrum celé skupiny. V současné době má po celém světě 22 továren, od roku 1998 je v provozu i český výrobní závod v Bohumíně, který plně využívá know-how, prověřené generacemi zákazníků z celého světa.

Kamenná vlna Rockwool vzniká tavením čediče při teplotě přes 1500 °C a následným vytékáním čedičové lávy přes rotující válce. Kapky lávy se díky rychlosti a odstředivé síle natáhnou a změní se v jemné vlákno – to je základem kamenné vlny. Díky vysokému bodu tání čedičového základu má kamenná vlna velmi vysoký bod tání (více než 1000 °C), takže má vynikající protipožární vlastnosti. Izolační materiály společnosti Rockwool byly při zkouškách nehořlavosti v rámci evropských norem zařazeny do nejbezpečnější třídy A1.

Tento materiál má také výborné tepelněizolační vlastnosti, jak ukazuje následující porovnání u jednotlivých stavebních materiálů. Vyplývá z něj, že pouhý 1 cm kamenné vlny izoluje stejně dobře jako 20 cm plné cihly.

 

Srovnání λ stavebních materiálů

  Součinitel tepelné vodivosti λ vybraných materiálů
  [W/mK]
  Tloušťka materiálu se stejným tepelnýmodporem R
  jako 1 cm kamenné vlny
Železobeton 1,40 W/mK
Plná cihla 0,80 W/mK
Děrovaná cihla 0,35 W/mK
Dřevo 0,15 W/mK
Kamenná vlna 0,04 W/mK
35 cm   
20 cm  
9 cm  
4 cm  
1 cm  

Kamenná vlna Rockwool také díky svému složení výborně tlumí hluk. Zároveň je schopná propouštět vodní páru, takže umožňuje domu „dýchat“. Vodu ale nezadržuje a nenasákává, protože již během výrobního procesu dochází k přidávání hydrofobizačních olejů. Pokud by došlo k zatečení vody do izolace, struktura kamenné vlny umožní zpětné vypaření veškeré vlhkosti a izolační schopnosti se tak v plné míře obnoví. Vzhledem ke své struktuře a základní surovině izolace z kamenné vlny vynikají také tvarovou stálostí, která je deklarována, stejně jako životnost celého výrobku, až na 50 let.

Cestou k úspoře ovšem není jen používání efektivních materiálů, jde také o to, uvažovat o energetické náročnosti výroby konkrétního produktu a recyklaci po skončení jeho životnosti. K porovnávání energetické náročnosti slouží metoda hodnocení životního cyklu produktů (LCA). Pro ilustraci uvádíme porovnání energetické náročnosti nejběžnějších izolačních materiálů:

 
kamenná vlna Rockwool   17-19 MJ/kg
celulóza   20,5 MJ/kg
skelné vlákno   27 - 32 MJ/kg
polystyren   80 - 115 MJ/kg
polyuretan   95 - 115 MJ/kg
 

Jak již zaznělo v úvodu, společnost Rockwool dodává na českém trhu širokou paletu výrobků z kamenné vlny pro izolaci střech, fasád, a dalších částí domu. Díky svým výborným zvukověizolačním a tepelněizolačním vlastnostem, spolu s nehořlavostí a prodyšností, jsou velmi oblíbeným izolačním materiálem jak u malých, tak i velkých stavebníků a stavebních firem. 

Trendem v současném bydlení je bezesporu bydlení pod střechou, které je velmi atraktivní. Aby bylo zároveň i pohodové během celého roku, je nutné věnovat velkou pozornost izolaci střechy. Střešní konstrukce šikmých střech totiž mají poměrně malou schopnost akumulovat teplo, a tím se zvyšují nároky na vytápění podkrovních prostor. Elegantním řešením je zateplení podkrovního prostoru nadkrokevním izolačním systémem TOPROCK. Izolační desky se v tomto případě umisťují nad krokve a upevňují se pomocí držáků. Díky tomu lze zachovat dřevěnou konstrukci krokví jako součást interiéru, která se tak stává zajímavým doplňkem.

  

Při použití nadkrokevního zateplení šikmé střechy zůstává konstrukce krokví součástí interiéru.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat zateplení šikmé střechy v nepříznivých klimatických podmínkách, například na horách. I když je střecha v zásadě dobře izolovaná, při nízkých teplotách a silném větru může být obtížné podkrovní prostory vytopit na optimální teplotu. Větranou mezerou ve střeše totiž dochází k nepřiměřenému ochlazování izolační vrstvy. Ze strany exteriéru je proto třeba chránit izolační vrstvu pojistnou hydroizolační difúzní vrstvou, kterou je nutné ve spojích větrotěsně spojit. Vhodným materiálem pro izolaci jsou v těchto případech například izolační desky Rockwool Airrock ND nebo Rockwool Airrock HD.

Tepelná izolace ROCKWOOL

Izolace Rockwool pro ploché střechy

S plochými střechami se setkáváme především u výrobních hal, nákupních center nebo kancelářských budov. Rockwool přináší řešení i pro tento typ střech, a to nejen kvalitní izolační desky včetně doplňkového sortimentu, ale i systémová řešení pro zajištění dlouhé životnosti střechy.

Plochá střecha (tedy střecha se sklonem vnějšího povrchu do 5°) je vystavena přímému působení atmosférických vlivů a podílí se na zabezpečení požadovaného stavu prostředí v objektu. Musí odolávat mechanickému a dynamickému namáhání. Proto se jednotlivé vrstvy navrhují s ohledem na zatížení vlastní hmotností, konstrukcemi, zařízeními, dále s ohledem na zatížení sněhem, ledem nebo například srážkovou vodu zadrženou na povrchu. Střecha zároveň nesmí propouštět vodu a vlhkost do podstřešních konstrukcí a prostor, ani na svůj vnitřní povrch. Nepříznivě se mohou na stavu střechy podílet i biologické vlivy, například bakterie, houby nebo plísně. Zabezpečíme-li rychlý odtok vody z povrchu konstrukce kvalitním vyspárováním, snadno tyto vlivy eliminujeme.

Tepelnou ochranou budov se zabývá norma ČSN 73 0540:2002, která uvádí zejména požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla UN celé konstrukce, tedy teplené izolace včetně tepelných mostů. To je třeba mít při návrhu na paměti, protože prvky prostupující střechou mají větší tepelnou vodivost než tepelná izolace z kamenné vlny. Tento fakt zvyšuje nároky na potřebu tloušťky tepelné izolace. Pokud kombinujeme tepelněizolační materiály, je také třeba dbát na jejich pořadí: na straně interiéru se používají materiály s vyšší hodnotou difúzní tloušťky.

Pokládka spádových desek Rockwool a spádových klínů

Tepelná izolace ROCKWOOL - pokládka klínů

Společnost Rockwool má s výrobou desek pro ploché střechy dlouholeté zkušenosti a pro jejich realizaci nabízí ucelenou řadu produktů, kdy je možné využitím systému spádových klínů v kombinaci s deskami Dachrock a Spodrock vyloučit technologie mokré výstavby. Navíc použitím tohoto spádového systému lze maximálně urychlit dobu výstavby. Co se týká spádu hydroizolací plochých střech, odborníci doporučují minimální sklon 2%, aby se zajistil rychlejší odtok vody. Vtoky pro odvod vody ze střechy by měly být navzájem vzdáleny zhruba 14 metrů, od atik by měly být zhruba 6 metrů.

A jaký je postup v praxi? Na vodorovnou konstrukci střechy se kladou podkladní střešní desky Spodrock (ty tvoří základní, projektem navrženou minimální tloušťku tepelné izolace, navrženou dle ČSN 73 0540). Na tento podklad klademe jednostranné Spádové desky SD (500 x 1000mm) o proměnné tloušťce se spádem 2% v podélném směru desek. Pokud se trojice Spádových desek SD opakuje, jako podklad se použije další vrstva desek Spodrock o tloušťce 60 mm. Pokud je potřeba použít náběhových klínů mezi střešní plochou a svislými konstrukcemi, nabízí Rockwool přechodové atikové klíny o příčných rozměrech 80 x 80, 100 x 100 a 120 x 120mm. Pro vyspádování úžlabí jsou určeny oboustranné Spádové klíny SK s podélným spádem 2% a příčným 8%.

Pokládka izolace Rockwool na ploché střeše

Tepelná izolace ROCKWOOL - pokládka ploché střechy

Společnost Rockwool má s výrobou desek pro ploché střechy dlouholeté zkušenosti a pro jejich realizaci nabízí ucelenou řadu produktů, kdy je možné využitím systému spádových klínů v kombinaci s deskami Dachrock a Spodrock vyloučit technologie mokré výstavby. Navíc použitím tohoto spádového systému lze maximálně urychlit dobu výstavby. Co se týká spádu hydroizolací plochých střech, odborníci doporučují minimální sklon 2%, aby se zajistil rychlejší odtok vody. Vtoky pro odvod vody ze střechy by měly být navzájem vzdáleny zhruba 14 metrů, od atik by měly být zhruba 6 metrů.

A jaký je postup v praxi? Na vodorovnou konstrukci střechy se kladou podkladní střešní desky Spodrock (ty tvoří základní, projektem navrženou minimální tloušťku tepelné izolace, navrženou dle ČSN 73 0540). Na tento podklad klademe jednostranné Spádové desky SD (500 x 1000mm) o proměnné tloušťce se spádem 2% v podélném směru desek. Pokud se trojice Spádových desek SD opakuje, jako podklad se použije další vrstva desek Spodrock o tloušťce 60 mm. Pokud je potřeba použít náběhových klínů mezi střešní plochou a svislými konstrukcemi, nabízí Rockwool přechodové atikové klíny o příčných rozměrech 80 x 80, 100 x 100 a 120 x 120mm. Pro vyspádování úžlabí jsou určeny oboustranné Spádové klíny SK s podélným spádem 2% a příčným 8%.

Jak jsme již uváděli v úvodu, je také důležité myslet na kvalitní a účinnou izolaci fasády domu. Jen pouhým zateplením obvodového pláště lze dosáhnout významných úspor za energii. Zateplení se provádí buď formou provětrávaných zateplovacích systémů, nebo se používají takzvané kontaktní zateplovací systémy. Provětrávané fasády se využívají jak u velkých kancelářských budov, tak pro dodatečné zateplení rodinných domů. Izolační desky z kamenné vlny Airrock se v tomto systému vkládají do roštu, který se montuje na obvodový plášť domu. Mezi pláštěm a izolací tak vzniká provětrávaná mezera, kterou se odvádějí vodní páry prostupující z objektu. Takto izolované fasády lze pak obkládat různými materiály, ať ze skla, keramiky, kovu, dřeva, kamene či dalších surovin.

Kontaktní zateplovací systémy Rockwool

Tepelná izolace ROCKWOOL - zateplování fasády

Kontaktní zateplovací systémy, který v nabídce firmy Rockwool reprezentuje systém ECOROCK, jsou elegantním řešením vnějšího zateplení domu. Jejich výhodou je celistvé zateplení fasády bez jakýchkoli tepelných mostů. I v těchto případech je kamenná vlna ideálním izolačním materiálem, a to díky prodyšnosti a zvukoizolaci. S fasádou izolovanou kamennou vlnou dům navíc získá i protipožární ochranu.

To ale rozhodně není výčet celé nabídky společnosti Rockwool. K dalším oborům, ve kterých lze vlastnosti kamenné vlny využít, jsou například technické izolace. Ty pomáhají regulovat teplotu a dodržovat tak bezpečnostní a jiné podmínky požadované v průmyslových procesech. Správně navržená izolace brání také vzniku kondenzace uvnitř i vně potrubí, snižuje hladinu hluku a chrání proti ohni. Tím, že omezuje povrchovou teplotu, zajišťuje bezpečnost v bezprostřední blízkosti zařízení. Rockwool dodává jak produkty pro nadzemní, tak i podzemní izolaci potrubí a vedení. K technickým izolacím také patří systém PYROROCK, určený pro zvukovou a protipožární izolaci vzduchotechniky.

Instalace kontaktního zateplovacího systému ECOROCK Dům s kontaktním fasádním systémem ECOROCK.

Technické izolace Rockwool

Technické izolace Rockwool Technické izolace potrubí Rockwool
Systém pro izolaci vzduchotechniky PYROROCK. Technické izolace pomáhají regulovat vnější i vnitřní teplotu potrubí.

Díky svým vynikajícím zvukověizolačním vlastnostem se také kamenná vlna používá pro výrobu kročejové izolace Steprock, určené do plovoucích podlah. I v tomto případě uživatel získá několik výhod najednou: tepelnou a zvukovou pohodu a protipožární izolaci. Podobně lze využít izolační desky pro konstrukci zvukoizolačních příček.

Hydrofobní vlastnosti kamenné vlny zúročila i novinka letošního roku – podhledové desky Sofit. Podhledy obecně umožňují estetické zakrytí veškerých rozvodů a konstrukcí zavěšených pod stropem. Na rozdíl od většiny podhledových desek lze ale Sofit použít i tam, kde je vysoká relativní vlhkost vzduchu – například v koupelnách, kuchyních nebo krytých bazénech.

Každá stavba nebo rekonstrukce vyžaduje kvalitně provedený projekt a odbornou realizační firmu. I sebelepší izolační systém, který nebyl správně instalován, nebude fungovat bezchybně. Ke každému výrobku a systému proto Rockwool vydává podrobný technický list a montážní návod, podle kterého musí instalace probíhat. Samozřejmostí je u Rockwoolu bezplatné poradenství a také možnost odborných konzultací.

Nákup minerální vaty ROCKWOOL v elektronickém tržišti eStřechy

Autor: Rockwool, a.s. www 

Kamenná vlna Rockwool - e Střechy
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy