eStřechy.cz   -   informační portál o střechách

Izolace šikmé střechy nad krokvemi

Izolace nad krokvemi je velmi elegantní způsob zateplení šikmé střechy. Umožňuje vyniknout kráse dřeva v interiéru a minimalizuje možnost vzniku tepelných mostů. Zateplování mezi krokvemi je totiž ovlivněno tepelnými ztrátami dřevěné konstrukce a vyžaduje větší tloušťku izolace než zateplování nad krokvemi (dřevo má 4x větší tepelnou vodivost než kamenná vlna a tvoří cca 20% plochy střechy). Vhodnější a ekonomicky výhodnější je zateplování nad krokvemi. U tohoto způsobu jsou minimální tepelné mosty a tepelný odpor je vždy vyšší než tepelný odpor stejné tloušťky tepelné izolace prováděné mezi krokvemi.

 
Atmosféra dřevěné konstrukce při zateplení nad krokvemi

Technické a statické údaje

Minimální sklon střechy udává výrobce střešní krytiny. Minimální sklon střechy s nadkrokevním zateplením je 5°, maximální 90°. Statické posouzení bylo provedeno pro sklony střech od 5° do 60°. Jiné sklony střechy je nutno staticky posoudit.Pro zatížení střešní konstrukce byly brány v úvahu: zatížení vlastní tíhou, zatížení sněhem a zatížení větrem. Pro malý sklon bylo uvažováno s namáháním spojovacích prvků.

 
Základní údaje systému TOPROCK
Sklon střechy 5° - 90°
Délka krovu dle statického výpočtu
Krytina <0,3 kN.m-2 (šindel,eternit)
<0,55 kN.m-2 (pálená,betonová)
<0,75 kN.m-2 (dvojitá pál.+bet.)
Sněhová oblast II. 0,75 kN.m-2
Výška budovy <20 m (nad terénem)
Vzdálenost kovových držáků max. 1,5 m
Přídavné krokve min. 60 /80 mm
Rozteč kovového držáku odpovídá rozteči krokví
 
Montážní postup

Podkladní vrstva pod tepelnou izolací je tvořena dřevěným bedněním o min. tl. 20 -25 mm, popř. jednostranně hoblovanými palubkami, OSB deskami a pod. Na bednění je položena parozábrana o rd > 100 m např. Delta-Fol Reflex, Nicobar, Jutafol N AL se slepenými spoji,bitumenový pás V13 nebo jiná odpovídající požadovaným hodnotám. Parozábrana ochraňuje bednění před deštěm do doby pokládky tepelné izolace a zabraňuje pronikání vlhkosti z interiéru do tepelné izolace. Druh parozábrany volíme s ohledem na montáž (bude se po ní chodit). Na parozábranu v místě krokví připevníme šesti pozinkovanými hřebíky, kroužkovými hřebíky nebo vruty nadkrokevní držák ve vzdálenosti 1,2 -1,5 m ve směru okapu (viz. statický výpočet). Na horní část držáku uložíme přídavné krokve o minimální velikosti 60 x 80 mm. Výšku přídavných krokví volíme dle tloušťky tepelné izolace,min.80 mm. Upevnění provedeme čtyřmi hřebíky dle statického výpočtu nebo kroužkovými hřebíky nebo vruty. Spoje přídavné krokve přeplátujeme. Před položením tepelné izolace např. Airrock LD tl. 120 mm provedeme pomocnou konstrukci zabraňující posunu tepelné izolace do okapu a umožňující bezpečný pohyb po střeše. Pomocná dřevěná konstrukce je opřena o horní část držáku. První a druhou vrstvu tepelné izolace vzájemně otočíme o 90°. Přesah izolace přes čelní a boční obvodové zdivo musí být min. 150 mm. Rozvody elektro instalace apod. vedeme v tepelné izolaci. Místo prostupu do interiéru řádně utěsníme tmelem a přelepíme těsnící páskou. Na přídavné krokve položíme souběžně s okapem hydroizolační vrstvu,difúzně otevřenou o rd <0,03 m, např. Delta Vent N, Tyvek HD Dry, Nicofol Multi, Jutadach 115 nebo jinou odpovídající těmto hodnotám. Pojistná hydroizolace zabraňuje zatečení vody do tepelné izolace a umožňuje prostup případné vlhkosti z tepelné izolace do provětrávané mezery pod krytinou. V případě protrhnutí hydroizolační vrstvy je nutné otvor ihned zalepit lepicí páskou k tomu určenou. Na přídavné krokve připevníme kontralatě o velikosti 60 x 40 mm sloužící k vymezení odvětrávací mezery mezi okapem a hřebenem. Na kontralatě pokládáme latě nebo bednění pro střešní krytinu. Prostupy střechou (komín, střešní okno, ventilace) musí být řádně utěsněny kolem parozábrany lepicí páskou a v místě hydroizolační vrstvy provedeny tak, aby nemohlo dojít k zatečení vody stékající po hydroizolační vrstvě. Střešní okno osazujeme na dřevěný rám na plnou výšku izolace. Hydroizolační vrstva difúzně otevřená musí být řádně vyvedena nad rám okna tak, aby nedocházelo k zatékání.

 
Technické detaily
Řez střešním pláštěm Lem střechy
 
Výpočtové hodnoty
Skladba tepelné izolace Rozteč nosných prvků [m] Tepelný odpor R [m2.K.W-1] Součinitel prostupu tepla U [W.m2.K-1] Nejnižší vnitřní povrchová teplota [oC]
První vrstva (tloušťka 120 mm)
+
Druhá vrstva (tloušťka 80 mm)+
0,9 – krokve
1,0 – držáky
4,0 0,24 16,23 *
1,2 - krokve
1,5 - držáky
4,5 0,21 16,93 **

ilustrační materiály z archivu Rockwool, a.s.

Nákup tepelné izolace v elektronickém tržišti eStřechy

Autor: Rockwool, a.s.   www 

Izolace nad krokvemi - e Střechy
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy