eStřechy.cz   -   informační portál o střechách

Tepelné izolace mezi krokvemi šikmých střech

Při realizaci a provozu zatepleného podkroví je nutné zabránit kondenzování vodních par v tepelné izolaci a pod krytinou. Toho dosáhneme zabudováním správné tloušťky izolace, použitím parozábrany pod tepelnou izolaci (ve směru k interiéru) a hydroizolační vrstvou difúzně otevřenou pod krytinou. Mezi tepelnou izolací a krytinou musí být odvětrávaná vzduchová mezera směrem od okapu k hřebeni. Zvláště u zateplených podkroví je nutné střešní plášť navrhovat jako dvouplášťový odvětraný s otevřenou vzduchovou mezerou.

Spárová neprůvzdušnost v konstrukci musí být v celém průběhu užívání budovy téměř nulová a dosáhneme toho u skládaných krytin souvislou vzduchotěsnící vrstvou u jejich vnitřního líce (parozábranou).

Tepelnou izolaci řežeme o 2 cm širší, než je světlá šířka mezi krokvemi. K zamezení tepelných mostů způsobených zvýšenou vodivostí krokví je nutné provést izolaci i pod krokvemi.

 

Provádění zateplení mezi krokvemi

Tloušťka izolace mezi a pod krokvemi se spočítá podle ČSN 73 0540:2 - "Tepelná ochrana budov" tak, aby bylo dosaženo splnění normových hodnot.

 
Krov z dřevěných krokví

Krov z dřevěných vazníků se zatepleným stropem
 

Parozábrana
 

Parozábrana je vždy umístěna pod tepelnou izolací nebo mezi tepelnou izolací a zabraňuje proniknutí teplého vzduchu z interiéru do ochlazovaných částí tepelné izolace. Umisťuje se pod krokvemi vodorovně s okapem a je vyvedena na stěnu. Spoje, prostupy a přesahy parozábrany musí být slepeny páskou k tomuto účelu určenou tak,aby byla zaručena vzduchotěsnost. Hodnotícím parametrem je ekvivalentní difúzní tloušťka, která pro parozábrany musí být min.rd >100 m (např. Jutafol N 140, Deltafol reflex, Nicobar a další). Ekvivalentní difúzní tloušťka se vypočítá z faktoru difúzního odporu vynásobením tloušťkou materiálu d.

rd=µ x d (m)

 
Pojistná hydroizolace difúzně otevřená
 

Pojistná hydroizolace umožňuje prostup vlhkosti z interiéru do provětrávané mezery od okapu k hřebeni a zabraňuje případnému zatečení vody do tepelných izolací při poruše krytiny nebo při kondenzaci vzdušné vlhkosti pod krytinou. Difúzní materiály mají ekvivalentní difúzní tloušťku rd < 0,30 m (např. Jutadach 115, Tyvek HD Dry, Nicofol, Delta Vent N a další). Difúzní materiály mohou být pokládány přímo na tepelnou izolaci nebo bednění, nebo mohou být volně zavěšeny mezi krokvemi. vždy je třeba respektovat údaje výrobců.

Pozn.: Ke kondenzaci vodních par ve střešním plášti zpravidla nedochází vůbec, je-li ve skladbě konstrukce navržena dostatečná tloušťka tepelné izolace a je-li řešena jako:

  • tříplášťová střecha se vzduchotěsnou vrstvou
  • dvouplášťová s poměrem rdi / rde > 14
  • dvouplášťová s hodnotou rd > 100 m a s poměrem rdi /rde > 6
rdi - hodnoty materiálů směrem do interiéru
rde - hodnoty materiálů směrem do exteriéru
 
 

Jěště zbývá doplnit izolaci pod krokvemi

 

Pečlivé lepení parotěsné zábrany

 
Návrh účinné otevřené vzduchové mezery dle ČSN 73 1901 (Navrhování střech)
 
sklon střechy otvor u okapu (min.200 cm2/bm) větrací mezera otvor u hřebene
5 °-25 ° 1/200 větrané plochy střechy průběžná mezera min.60 mm min.150 cm2/bm
25 °-45 ° 1/300 větrané plochy střechy průběžná mezera min.40 mm min.100 cm2/bm
>45 ° 1/400 větrané plochy střechy průběžná mezera min.40 mm min.50 cm2/bm
 
Foukaná tepelná izolace

Tam, kde je obtížné pokládání izolačních desek, používáme foukanou izolaci. Izolace je tvořena granulátem z kamenné vlny, který se zpracovává v aplikačním stroji přímo na stavbě a hadicemi je dopravován až do vzdálenosti 100 m. Tloušťka foukané izolace není omezena. Součinitel tepelné vodivosti=0,045 W.m-1.K-1.
   

ilustrační materiály z archivu Rockwool, a.s.

Nákup tepelné izolace v elektronickém tržišti eStřechy

Autor: Rockwool, a.s.   www 

Izolace mezi krokvemi - e Střechy
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy