eStřechy.cz   -   informační portál o střechách

Návrh tloušťek tepelných izolací v šikmé střeše

Tepelnou ochranou budov se zabývá česká norma ČSN 73 05 40-2. Ta uvádí pro jednotlivé konstrukce požadované a doporučené hodnoty tepelných odporů R. Při výpočtu síly tepelné izolace mezi krokvemi je nutné uvažovat nejen tepelný odpor samotné izolace, ale i skutečnost, že 15 – 20 % plochy střechy tvoří dřevěné krokve, jejichž tepelná vodivost je přibližně čtyřikrát vyšší než u tepelné izolace. Při zateplení mezi krokvemi by tedy mělo být použito alespoň 16 - 24 centimetrů tepelné izolace.

Návrh tloušťky tepelné izolace řeší ČSN 73 0540 : 2002 (Tepelná ochrana budov), kde jsou uvedeny požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla UN. Tloušťku tepelné izolace ovlivňuje trámová konstrukce (velikost a vzdálenost trámů). Dřevo má 4x větší tepelnou vodivost než kamenná vlna a tvoří tzv. tepelné mosty. Pro střešní krokve o velikosti 120 x 160 mm a osové vzdálenosti á 900 mm je min. tloušťka izolace 220 mm pro střechu do 45° a nad 45° je min. tloušťka 180 mm. Izolaci klademe ve dvou vrstvách. Mezi krokve a pod krokve.V tomto případě je parozábrana mezi izolační vrstvou pod krokvemi. Při zateplování nad krokvemi je min. tloušťka izolace 200 mm.

V některých případech výška krokví takovou tloušťku tepelné izolace neumožňuje. Potom je možné nastavit krokve pomocí přídavných latí a vzniklý prostor také vyplnit izolací.

Návratnost investice do tloušťky tepelné izolace

Ceny izolací jsou vzhledem k cenám energie a cenám ostatních částí stavby poměrně nízké. Proto se jednoznačně vyplatí při zateplování zvolit co největší vrstvu tepelné izolace.

Posouzení zateplené střešní konstrukce s různými tloušťkami tepelné izolace (sklon > 45°)

 • Tloušťka tepelné izolace:
  160 mm
 • Součinitel prostupu tepla U: 0,34 W.m-2.K-1
  nevyhovuje
 • Dochází ke kondenzaci:
  > 0,5 kg. m-2.K-1
  nevyhovuje
 • Tloušťka tepelné izolace:
  160 + 40 mm
 • Součinitel prostupu tepla U: 0,27 W. m-2.K-1
  vyhovuje
 • Dochází ke kondenzaci:
  > 0,5 kg.m-2.K-1
  nevyhovuje
 • Tloušťka tepelné izolace:
  160 + 60 mm
 • Součinitel prostupu tepla U: 0,24 W.m-2.K-1
  vyhovuje
 • Nedochází ke kondenzaci:
  < 0,5 kg.m-2.K-1
  vyhovuje
Konstrukce nesplňuje ČSN Konstrukce nesplňuje ČSN Konstrukce splňuje ČSN

Příklady řešení střech se stejným součinitelem prostupu tepla (U)

Zateplení mezi a pod krokvemi

Tříplášťová střecha s větráním nad a pod hydroizolační vrstvou
Zateplení mezi a pod krokvemi

Dvouplášťová střecha s větráním nad hydroizolační vrstvou
Zateplení nad krokvemi

Dvouplášťová střecha s větráním nad hydroizolační vrstvou

Pro všechny příklady je uvažována velikost dřevěných krokví 140/160 mm, rozteč krokví 900 mm, sklon střechy < 45°. Součinitel prostupu tepla odpovídá u všech příkladů požadavkům normy ČSN 73 0540:2002.

ilustrační materiály z archivu Rockwool, a.s.

Nákup tepelných izolací v elektronickém tržišti eStřechy

Autor: Rockwool, a.s.   www 

Návrh tloušťek tepelných izolací - e Střechy
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy