eStřechy.cz   -   informační portál o střechách

Prosvětlení střešními okny - hra se světlem

Střešní okna - prosvětlení podkroví

Hra se světlem
Světlo a vzduch mají pro kvalitu našeho životního prostředí zásadní význam. Stejně jako je světlo důležité pro růst všech živých organismů, je čerstvý vzduch, který dýcháme, základním předpokladem našeho zdraví a pohody.
Světlo a vzduch mohou přeměnit nevyužitý střešní prostor na přitažlivé obytné či pracovní prostředí, kde je radost žít a pracovat.

Denní světlo
Denní světlo přichází do místnosti buď přímo z oblohy, nebo odrazem od vnějších povrchů (okolní budovy, stromy, apod.) stejně jako odrazem od vnitřních povrchů (lemování, zdi, podlaha, nábytek, apod.).

 

Střešní okna - prosvětlení podkroví - ilustrace

Vnější odraz světla
Vnější odraz denního světla má význam zejména v případě husté zástavby, kdy výhled na oblohu může být omezený. Avšak i v otevřenějších prostorách mohou mít stromy rostoucí v blízkosti značný vliv na světelné podmínky pro denní světlo. V normálních případech není střešní okno ovlivňováno odrazem od vnějších překážek v blízkosti budovy.

Vnitřní odraz světla
Většina denního světla, které vstupuje do místnosti, se odráží od stěn, stropů, podlah a od ostatních povrchů. Vzhledem k tomu má barva, struktura a lesk povrchů a zejména pak barva ostění zásadní význam pro to, kolik denního světla se odráží.

Denní světlo a volný prostor
Denní světlo má pro vnímání prostoru zásadní význam. Stejný prostor může být navržen tak, že vytváří velmi odlišné vnímání prostoru při prosté vhodné a účelné změně velikosti a umístění jeho otvorů. Prostory pod šikmými střechami mohou být často řešeny bez omezujících stěn a může tak být plně využit prostor budovy. Existuje prakticky nekonečné množství možností, jakou mohou mít otvory velikost a polohu vzhledem k prostoru a k jeho funkcím.

Dobrý výhled
Stejně jako výhled na nebe je důležité mít dobrý výhled i na zemi a na okolní krajinu. Při použití střešních oken dokážete vytvořit výhled do okolí i získat atraktivní výhled na oblohu. Můžete toho dosáhnout použitím jednoho okna nebo kombinací oken. Můžete je například umístit nad sebou nebo vedle sebe. Existuje celá řada možností umístění a kombinací oken.

Vyvážené osvětlení
Jakoukoli místnost nebo prostor pod šikmou střechou lze osvětlit denním světlem. Střešní okna zajišťují atraktivní osvětlení denním světlem, protože střešními okny je do prostoru přiváděno podstatně více denního světla, než je tomu v případě svislých oken a vikýřů. Vzniká zde další možnost vytvoření prostor osvětlených denním světlem ze dvou stran, například z východu a ze západu a rovněž z oken umístěných blíže ke hřebeni střechy.

Orientace vzhledem ke slunci
Je třeba věnovat pozornost orientaci prostor vzhledem ke slunci a zvážit možnost, zda by nebylo vhodné použít prvky pro zastínění proti slunci. Pokud jsou okna mimo dosah elektrického ovládání pro otevírání a zavírání a regulaci, budou prvky pro zastínění proti slunci tím pravým řešením.

   

Ostění
Při použití vodorovného ostění nad oknem a svislého ostění pod oknem dosáhnete nejefektivnější distribuce světla v prostoru.

Optimální řešení prosvětlení podkroví

Při požadavku na optimální řešení osvětlení místnosti je třeba rozmístit střešní okna tak, aby na straně jedné zabezpečila dostatek denního světla a jeho rovnoměrné rozložení v prostoru, a na straně druhé dostatek optického kontaktu uživatelů prostoru s vnějším okolím. Při návrhu osvětlovacích otvorů je nezbytné respektovat všechny obecné zásady, neboť kvalitní denní osvětlení má nezastupitelnou úlohu při vytváření podmínek zrakové pohody a dobrého vidění, sekundárně tím i řízení denních rytmů funkcí tělesných orgánů (krevní tlak, tep, atd.), respektive přímo ovlivňuje schopnost a kvalitu vykonávané práce.
Kritéria na požadavky činitele denní osvětlenosti (e) jsou určeny na základě kategorizace druhu zrakové činnosti (třídy) pro prostory s trvalým pobytem lidí.
Výpočet denního osvětlení se provádí ve dvou projektových úrovních - orientačně při zpracování návrhu a pak při posouzení navrženého řešení. Orientační výpočet pomocí zjednodušených metod slouží v úvodním stádiu projektování pro stanovení přibližného počtu a velikosti osvětlovacích otvorů pro návrh konceptu budovy nebo pro rychlé ověření dostatečnosti denního osvětlení.
Jako zjednodušenou metodu pro výpočty správné velikosti střešních oken je možno použít vztah:

 
So - je plocha prosklené části okna
Sp - je půdorysová plocha místnosti

Je třeba podotknout, že tento vztah je pouze přibližný, neboť nám jeho respektování nezabezpečuje v plné míře kvalitu a homogenitu denního osvětlení místností. To je výrazně ovlivněno i následujícími faktory:

počtem střešních oken (viz obr.)

Jedno okno s efektivní plochou skla 3,6 m2 osazené v šikmé střeše se sklonem 45° prosvětlí 46% plochy místnosti o rozměru 6x6m (tj. 36m2).
Dvě okna o stejné celkové efektivní ploše skla jako okno z obr. č.1 osazená na stejné straně domu zvýší prosvětlení plochy místnosti (o rozměru 6x6m) na 48%.
Jestliže osadíme 4 okna (o stejné efektivní ploše skla jako na obr. č.1) po dvojicích na dvě protilehlé strany místnosti, zvýší se prosvětlení plochy místnosti (o rozměrech 6x6m) až na 65%.

jejich umístěním

součinitelem odrazivosti vnitřních povrchů v závislosti na jejich barvě a struktuře

Množství denního světla v místnosti ovlivňují i barvy povrchů použité v interiéru.
Nahradíme-li bílý strop dřevěnými palubkami, sníží se hladina osvětlení v místnosti. Podobného efektu dosáhneme, jestliže zvolíme bílý strop a tmavé stěny.

Dřevěný strop a tmavé stěny ještě více snižují hladinu osvětlení.
Abychom docílili stejného prosvětlení místnosti jako v předchozích případech, musíme při použití tmavých barev navrhnout okna s větší plochou prosklení.

Při návrhu velikosti a umístění střešních oken je třeba respektovat i zásadu příslušného tepelného komfortu pro zimní a letní období, neboť tento faktor (zejména v letním období) může výrazně ovlivnit komfort vnitřního prostředí (tepelná nestabilita, oslunění, nerovnoměrnost osvětlení atd.).

Ceník - fólie SarnafilNákup střešních oken v elektronickém tržišti eStřechy

Autor: VELUX Česká republika, s.r.o. www 

Prosvětlení podkroví střešními okny - e Střechy
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy