eStřechy.cz   -   informační portál o střechách

Montážní dispozice k větrozábranám u větraných fasád

dispozice k větrozábranám u větraných fasád

Provětrávaná fasáda

Základní montážní podklady

Obecně platí pro aplikace všech typů větrotěsnících membrán:

  • Membrány se aplikují na vnější stranu tepelné izolace větrané fasády a potištěnou stranou (u běžných membrán) či černou hladkou stranou (u vysoce UV stabilizovaných membrán) směrem k exteriérovému prostředí. Pro funkci větrotěsnosti musí mít membrány slepené přesahy.
  • Membrány se aplikují v horizontálním směru, začíná se u spodního okraje konstrukce a postupuje směrem k hornímu okraji konstrukce.
  • Horizontální přesahy se provádějí buď podle značkování (potisku) přesahu na fólii nebo tak aby se navzájem plošně potkaly integrované lepící pásky membrány (u membrán s přízviskem 2AP), popř. tak aby bylo možné do přesahu vlepit spojovací pásku JUTADACH SP 38.
  • Veškeré lepení a těsnění lze provádět při teplotě větší jak +5°C.
  • Případné vertikální přesahy membrány musí být mechanicky zajištěny/přitlačeny (nesmí vznikat pouze slepením přesahů v ploše mimo kotvení).
  • V případě, že membrána má plnit hydroizolační funkci, nesmí se membrány z její vnější (exteriérové) strany v ploše dotýkat žádná vodorovná konstrukce. Tj. musí být zajištěno její bezproblémové odvodnění a zároveň všechny pronikající prvky musí být vodotěsně přelepeny/utěsněny.
  • V případě, že fasádní obklad tvoří vrstvu s vysokým difúzním odporem, je nutné aby na exteriérové straně membrány následovala dostatečně nadimenzovaná ventilační vzduchová vrstva konstrukce, a to tloušťky ideálně 4 cm a s dostatečně velkými otvory pro vstup a výstup ventilace.
  • U běžných větrotěsnících membrán doporučujeme provést vlastní zakrytí větrotěsnící membrány fasádním obkladem co nejdříve.
  • Žádná větrotěsnící membrána nemůže být pouze naražená na trny konstrukce fasádního obkladu a jen páskami kolem nich oblepena bez toho, že budou membrány liniově či bodově k zateplení konstrukce mechanicky připevněny/přitlačeny !!! Viz. níže uvedené montážní podklady.
  • Skladba konstrukce stěny větrané fasády musí vyhovovat platným stavebním normám a předpisům, zejména pak ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov.

Pro stanovení typu větrotěsnící membrány pro skladbu provětrávané fasády, je prioritně potřeba znát zda na membránu skrz plochu fasádního obkladu bude působit UV záření či nikoliv.

1) Pokud budeme vycházet z toho, že UV záření na membránu působit bude, pak je nutné znát jak veliké jsou tyto spáry či otvory toto umožňující a jaké % z m2 plochy fasády tyto otvory představují, a dále zda se jedná o vodorovné nebo svislé spáry:

a) Pokud budou otvory či vodorovné spáry do velikosti 3 cm a plocha otvorů/spár z plochy fasády nebude převyšovat 30 % z m2 fasády, lze použít membránu JUTADACH THERMOISOL WB 2AP (s integrovanými páskami) nebo JUTATOP WB LIGHT 2AP (s integrovanými páskami) nebo JUTATOP WB 2AP (s integrovanými páskami). V případě svislých spár ve fasádním obkladu je u membrán JUTADACH THERMOISOL WB 2AP (s integrovanými páskami) a JUTATOP WB LIGHT 2AP (s integrovanými páskami) povolena hranice velikosti spár max. 2 cm a max. 20% z plochy fasády.

b) Pokud budou otvory či vodorovné spáry do velikosti 5 cm a plocha otvorů/spár z plochy fasády nebude převyšovat 40 % z m2 fasády, lze použít pouze membránu JUTATOP WB 2AP (s integrovanými páskami), popř. speciální membrány - viz. bod 3). V případě svislých spár ve fasádním obkladu je u membrán JUTATOP WB 2AP (s integrovanými páskami) povolena hranice velikosti spár max. 4 cm  a max. 30 % z plochy fasády.

Pozn. 1 : Z hlediska připevnění membrány pro typy membrán JUTADACH THERMOISOL WB 2AP a JUTATOP WB 2AP platí, že paralelní vertikální liniové mechanické přichycení membrány bude do vzdálenosti max. 120 cm nebo spon talířových hmoždinek či bodového zakotvení nebude větší jak 65 x 65 cm.

Pozn. 2 : U typu membrány JUTATOP WB LIGHT 2AP platí, že paralelní vertikální liniové mechanické přichycení membrány bude do vzdálenosti max. 100 cm nebo spon talířových hmoždinek či bodového zakotvení nebude větší jak 60 x 60 cm.

Pozn. 3 : Přelepování u pronikajících trnů, přelepování případných přítlačných talířových hmoždinek či jiných pronikajících prvků bude u všech výše uvedených typů membrán provedeno výhradně páskou JUTATOP WB TAPE.

Systém doplňků pro větrané fasády

2) Pokud budeme vycházet z toho, že UV záření na membránu působit nebude, pak z hlediska výběru membrány záleží jen na vzdálenosti mechanického (nikoliv jen nalepení) přichycení/přitlačení membrány (vertikální latí či profilem) ke konstrukci:

a) pokud tedy paralelní vertikální liniové mechanické přichycení membrány bude do vzdálenosti 60 cm , lze použít membránu JUTADACH 95 (2AP)

b) pokud tedy paralelní vertikální liniové mechanické přichycení membrány bude do vzdálenosti 80 cm , lze použít membránu JUTADACH 115 (2AP)

c) pokud tedy paralelní vertikální liniové mechanické přichycení membrány bude do vzdálenosti 100 cm , lze použít membránu JUTADACH 135 (2AP), JUTADACH 150 (2AP), JUTADACH MONOLITIC (2AP)

d) pokud tedy paralelní vertikální liniové mechanické přichycení membrány bude do vzdálenosti 120 cm, lze použít membránuJUTADACH MASTER (2AP), (JUTADACH SUPER (2AP), JUTADACH THERMOISOL 2AP, JUTATOP 2AP

Pokud v konstrukci liniové mechanické zakotvení nelze provést, tj. membrána se bude pouze v ploše kotvit např. talířovými hmoždinkami nebo jen bodově konstrukcemi, pak:

e) lze použít membránu JUTADACH 95 (2AP) pokud spon talířových hmoždinek či bodového zakotvení nebude větší jak 40 x 40 cm

f) lze použít membránu JUTADACH 115 (2AP) pokud spon talířových hmoždinek či bodového zakotvení nebude větší jak 50 x 50 cm

g) lze použít membránu JUTADACH 135 (2AP), JUTADACH 150 (2AP), JUTADACH MONOLITIC (2AP) pokud spon talířových hmoždinek či bodového zakotvení nebude větší jak 60 x 60 cm

h) lze použít membránu JUTADACH MASTER (2AP), JUTADACH SUPER (2AP), JUTADACH THERMOISOL 2AP, JUTATOP 2AP pokud spon talířových hmoždinek či bodového zakotvení nebude větší jak 65 x 65 cm

Pozn. 4 : Přelepování u pronikajících trnů, přelepování případných talířových hmoždinek či jiných pronikajících prvků bude u všech výše uvedených typů membrán bodu 2) provedeno buď páskou JUTADACH SP SUPER nebo páskou JUTATOP WB TAPE.

Pozn. 5 : Pokud má membrána plnit u bodu 2) větrotěsnící funkci, pak případné přesahy membrán je nutné slepovat a to buď za použití membrán s integrovanými páskami - v názvu membrány se objeví přízvisko 2AP (např. Jutadach 115 2AP, Jutadach 135 2AP), popř. lze využít pro slepení uvnitř přesahu oboustranně lepící pásku JUTADACH SP 38.

Pásky pro větrané fasády

Základní montážní podklady

3) Pokud budou ve fasádě použity částečně UV propustné plochy panelů nebo místo obkladového panelu bude fasáda obložena fotovoltaickými či solárními panely, je nutné jako membrány použít buď materiál JUTATOP HTR 2AP nebo JUTATOP HTR 3R 2AP. Konkrétní výběr typu membrány a způsobu jejího zakotvení je pak nutno konzultovat podle konkrétních podmínek konstrukce, výšky budovy a místa stavby (zejména větrového zatížení).

Tabulka použití membrán ve větrané fasádě

Pozn. 6 : V případě vyšší výšky budovy než 15 m nebo vysokého větrového zatížení místa stavby (IV. a V. větrové oblasti) je pro stanovení konkrétního typu větrotěsnící membrány a způsobu jejího zakotvení nutná konzultace u všech uvedených bodů 1), 2), 3) a tabulky tohoto montážního podkladu.

Spáry ve fasádním obklady pro membrány

dřevostavby s větranou fasádou a otevřenými spárami

Příklad skladby vetrané fasády

Autor: Jan Rypl   |   JUTA a.s.   www 

Montážní návod pro větrozábrany JUTA - e Střechy
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy